Archeologické nálezy z vyhořelé bašty vnějšího opevnění Kadaně : příspěvek k poznání hmotné a duchovní kultury měšťanů v 17. století

Název: Archeologické nálezy z vyhořelé bašty vnějšího opevnění Kadaně : příspěvek k poznání hmotné a duchovní kultury měšťanů v 17. století
Variantní název:
  • Archaeological finds from the burnt-down bastion of the external fortification of Kadaň : contribution to the study of the material and spiritual culture of the bourgeoisie in the 17th century
  • Archäologische Funde aus der abgebrannten Bastei der Außenbefestigung der Stadt Kadaň (Kaaden) : ein Beitrag zur materiellen und geistigen Kultur der Bürger im 17. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 145-161
Rozsah
145-161
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při výzkumu na Studentském náměstí v Kadani byla odkryta bašta vnější linie městského opevnění pocházející z přelomu 15. a 16. století. Zanikla požárem kolem poloviny 17. století. Z požárové vrstvy pocházejí sídlištní nálezy, mezi nimiž vyniká erby zdobená kamenina a četné ztrátové mince. Pod podlahu byly zakopány tři hrnce, z nichž dva zřejmě s magickou motivací. Mohlo se jednat o domové obětiny při osvojení prostoru do té doby neobývané bašty.
During excavations in Studentské náměstí square in Kadaň, a bastion of the external section of the town fortification was unearthed. The bastion comes from the late 15th / early 16th century and was destroyed by fire around the mid-17th century. The fire layer yielded settlement finds including stoneware decorated with coats of arms and numerous coins. Three pots were buried under the floor, two of which were probably associated with magical purposes. They might have been house offerings used to appropriate the space of the previously uninhabited bastion.
Reference
[1] BALÁŠOVÁ, M., 2009: Nálezy kameniny z hradu v Kadani – Steinzeugfunde von der Burg in Kadaň (Kaaden), AH 34, 85–121.

[2] BALÁŠOVÁ, M. a kol., 2011: Historický atlas měst České republiky. Sv. 23. Kadaň. Praha.

[3] BLAŽKOVÁ, G., 2013: Vývoj raně novověké kuchyňské a stolní keramiky v Čechách na základě souborů z Pražského hradu – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle, PA CIV, 183–230.

[4] ČECHURA, M., 2012: První archeologický výzkum středověkého domu v Kralovicích, okr. Plzeň-sever – The first archaeological investigation of a medieval house at Kralovice, Plzeň-north district, ASČ 16, 973–981.

[5] DANČOVÁ, V., 2016: Stavební obětiny ve světle archeologie. Bakalářská závěrečná práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z: https:/is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/149817/, cit. 16. 4. 2017.

[6] GAIMSTER, D. R. M.–HILDYARD, R. J. C., 1997: German stoneware, 1200–1900: archaeology and cultural history. London.

[7] HOFFMANN, J., 1926: Kaadens mittelalterliche Wehrbauten. Uhl's Heimatbücher des Erzgebirges und Egertales 16. Kaaden.

[8] KUNTNER, L., 2007: Zum Umgang mit Nachgeburt. Plazentabestattung im Kulturvergleich, Curare 27(3), 279–293. Dostupné z: http://www.agem-ethnomedizin.de/download/cu2004-3_Kuntner.pdf, cit. 16. 4. 2017.

[9] NAIMA-KRÖG, M., 2001: Zum Bauopfer in Mittelalter und Neuzeit. Eine archäologisch-historische Annäherung mit Beispielen aus Tirol. Innsbruck. Bakalaureatarbeit. Leopold- Franzens Universität Innsbruck. Philosophisch-Historische Fakultät, der Institut für Archäologien Fachbereich Ur- und Frühgeschichte sowie Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Dostupné z: http://www.academia.edu/21442368/Zum_Bauopfer_in_Mittelalter_und_Neuzeit._Eine_arch%C3%A4ologisch-historische_Ann%C3%A-4herung_mit_Beispielen_aus_Tirol_, cit. 16. 4. 2017.

[10] NOVÁ, E.–NOVÝ, M.–SÝKORA, M., 2010: Horní brána v Chomutově, Comotovia 2009, 5–22.

[11] RAZÍM, V., 1988: K počátkům opevnění města Kadaně, Památky a příroda 13, 340–346

[12] RAZÍM, V., 2002: K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun, PRP 9, č. 2, 19–50.

[13] SOkA CHOMUTOV, AMKa: Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, Archiv města Kadaně, karton 155.

[14] SOkA CHOMUTOV, AMKb: Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, Archiv města Kadaně, karton 362.

[15] SOkA CHOMUTOV, AMKc: Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani, Archiv města Kadaně, kniha 24.

[16] SCHEIDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., edd., 2005: Waldenburger Steinzeug – Archäologie und Naturwissenschaften. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte 44. Dresden.

[17] SMRŽOVÁ, J., 2007: Kachle z výzkumů františkánského kláštera v Kadani. Bakalářská závěrečná práce, Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/64410/ff_b/Kachle_z_Kadane_2007.pdf, cit. 16. 4. 2017.

[18] STOCKLÖW, F. J.–HAMMER, W., 1890: Das Buch der Heimat. Bezirk Kaaden in seiner Gegenwart und Vergangenheit. Kaaden.

[19] VAŘEKA, P., 1994: Význam obřadů a zvyklostí spojených se stavbou vesnického domu pro poznání archaických představ o krajině a prostoru. In: Archeologie a krajinná ekologie (Beneš, J.–Brůna, V., edd.), 126–138. Most.

[20] ZAHRADNÍK, P., 2000: Kadaň. Městské opevnění. Stavebně historický průzkum. Svazek 1. Dějiny objektu. Rkp. ulož. v SOkA Chomutov se sídlem v Kadani, sign. Y-01635/1.