Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy

Název: Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy
Variantní název:
  • Zuckermandel: from a suburb to a Bratislava municipality
  • Zuckermandel – vom Suburbium zu einem Stadtviertel von Bratislava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 97-113
Rozsah
97-113
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V predloženom príspevku zameriame svoju pozornosť na rozširovanie a vznik zástavby v bratislavskom Podhradí, v jeho západnej časti, pozdĺž diaľkovej cesty smerujúcej z Bratislavy do Karlovej Vsi, Devína a ďalej na Viedeň. Na základe archeologického výskumu v rokoch 2007, 2013 a 2014 boli rozlíšené stavebné horizonty vznikajúceho Zuckermandla, pričom prvými dvomi etapami sa zaoberá predložená štúdia. Výsledky výskumu zároveň dávame do kontextu s predošlými výskumami Podhradia, predovšetkým z obdobia jeho asanácie v 60. až 70. rokoch 20. storočia.
This contribution focuses on the expansion and development of one of Bratislava's suburbs (Podhradie), in its western section along a long-distance route leading from Bratislava to Karlova Ves, Devín and further on to Vienna. Building horizons of the emerging Zuckermandel quarter were identified on the basis of archaeological research in 2007, 2013 and 2014; this study discusses the first two phases. In parallel, the research results are placed in context with previous investigations of Podhradie, especially from the period of its demolition in the 1960s and 1970s.
Reference
[1] ATB, 1991: Archeologická topografia Bratislavy (Polla, B.–Vallašek, A., edd.). Bratislava.

[2] BLOK č. 28, 1968: Podrobný umelecko-historický a architektonický výskum, Bratislava – blok č. 28 (Križanová, E.–Fabini, K., edd.), Bratislava, rkp. ulož. v archíve MÚOP.

[3] BLOK č. 29, 1969: Podrobný umelecko-historický a architektonický výskum, Bratislava – blok č. 29 (Križanová, E.–Fabini, K., edd.), Bratislava, rkp. ulož. v archíve MÚOP.

[4] BRATISLAVA MATEJA BELA, 1984: Bratislava Mateja Bela (Tibenský, J., ed.). Bratislava.

[5] BTL, 1990: Bratislavský topografický lexikón (Horváth, V., ed.). Bratislava.

[6] FIĽO, R.–PÖSS, O.–ŠILBERSKÝ, A., 2006: Premeny Zuckermandla. Bratislava.

[7] HOLÁK, J., 1971: Slobodné kúrie, meštianske domy a výsadné hostince na bratislavskom Podhradí. In: Bratislava. Tom VI, 179–200. Bratislava.

[8] JANKOVIČ, V., 1971: Z dejín bratislavského Podhradia a mesta. In: Bratislava. Tom VI, 11–34. Bratislava.

[9] LESÁK, B.−ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2008: Výskumná dokumentácia z predstihového archeologického výskumu v lokalite PR Bratislava, Žižkova ulica, východná časť parcely č. 956/3, k. ú. Bratislava − Staré mesto, plocha č. 1. Bratislava, rkp. ulož. v archíve MÚOP, inv. č. V1548.

[10] LESÁK, B.−ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2015: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu PR Bratislava-Zuckermandel-Žižkova ulica, predstihový archeologický výskum a archeologický výskum v priebehu stavebno-zemných prác na stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava" v rokoch 2013–2014, Bratislava, rkp. ulož. v archíve MÚOP, inv. č. V1702.

[11] MARQUART, M., 1765: Pôdorys mesta Bratislavy. Archív mesta Bratislavy (AMB), Zbierka máp a plánov, inv. č. 1021.

[12] NEYDER, J. L., 1820: Situačný plán mesta Bratislavy. Archív mesta Bratislavy (AMB), Zbierka máp a plánov, inv. č. 1028.

[13] PIFFL, A., 1967: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Podhradské nábrežie od Trokanovej ulice po Žitavskú) I. In: Bratislava. Tom III, 197–236. Bratislava.

[14] PIFFL, A., 1969: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Podhradské nábrežie od Žitavskej ulice po číslo 26) II. In: Bratislava. Tom IV, 177–196. Bratislava.

[15] PIFFL, A., 1969a: Letopočet z roku 5416, Večerník XIII, č. 159, 8. 7. 1969, 3.

[16] PIFFL, A., 1970: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Domy č. IV – 371/30 a IV – 470/32 na Podhradskom nábreží, Slepá ulička a Popradská ulica) III. In: Bratislava. Tom V, 23–62. Bratislava.

[17] PIFFL, A., 1971: Architektonický a stavebný vývin bratislavského Podhradia (Od Popradskej po Slatinskú) IV. In: Bratislava. Tom VI, 201–243. Bratislava.

[18] PIFFL, A., 2007: Zápas o Bratislavský hrad (Denník 1948–1972). Bratislava.

[19] PIŠÚT, P., 2015: Pedologicko-geologická správa k archeologickému výskumu − PR Bratislava, Žižkova ul. − Zuckermandel, nábrežie Dunaja. In: Lesák, B.–Šimončičová Koóšová, P., Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu PR Bratislava-Zuckermandel-Žižkova ulica, predstihový archeologický výskum a archeologický výskum v priebehu stavebno-zemných prác na stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava" v rokoch 2013–2014, časť V, Bratislava, 135−141, rkp. ulož. v archíve MÚOP, inv. č. V1702.

[20] VALLAŠEK, A.–PLACHÁ, V., 1972: Príspevok k osídleniu bratislavského Podhradia. In: Bratislava. Tom VII, 5–7. Bratislava.

[21] ZVAROVÁ, Z., 2015: Bratislava – Zuckermandel, architektonicko-historické vyhodnotenie stavebných konštrukcií. In: Lesák, B.–Šimončičová Koóšová, P., Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu PR Bratislava-Zuckermandel-Žižkova ulica, predstihový acheologický výskum a archeologický výskum v priebehu stavebno-zemných prác na stavbe "Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava" v rokoch 2013–2014, časť V, Bratislava, 3−134, rkp. ulož. v archíve MÚOP, inv. č. V1702.

[22] ŽIGO, P., 1996: Motivačné prvky tradičnej metrológie, Slovenská reč 61, č. 4, 207–215.

[23] FIRST MILITARY SURVEY, 1763−1787: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=1902266.8920029146%2C6129856.255931227%2C1904560.00285147%2C6130913.236712983&layers=osm%2C1%2C73, cit. 19. 2. 2018.

[24] LATERARIUS: http://www.laterarius.sk/, cit. 22. 11. 2017.

[25] SECOND MILITARY SURVEY, 1806−1869: http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?layers=osm%2C5%2C42&bbox=1901446.7274281164%2C6129530.912641342%2C1906032.949125227%2C6131644.8742048545, cit. 19. 2. 2018.

[26] THIRD MILITARY SURVEY, 1869−1887: http://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000/?layers=osm%2C179&bbox=1901000.2467561204%2C6129212.638769958%2C1905586.468453231%2C6131223.888076711, cit. 19. 2. 2018.

[27] ZAJONC, J.: Dĺžkové miery. Dostupné z: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=2394, cit. 15. 12. 2017.