Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny

Název: Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny
Variantní název:
  • Typology of users: social networks and libraries
Zdrojový dokument: ProInflow. 2012, roč. 4, č. 1, s. 62-77
Rozsah
62-77
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem práce knihovníka a informačního pracovníka má být uspokojení informačních potřeb čtenářů a uživatelů knihovny. Metodika práce se čtenářem závisí na jeho příslušnosti k určité kategorii. Kategorizace čtenářů je dlouho známa a existuje k ní relevantní literatura. Naopak typologie uživatelů sociálních sítí není zatím pevně vymezena, nehledě na to, že nejsou pevně stanoveny postupy práce s uživatelem. -- Srovnání kategorizace uživatelů knihovny a typologie uživatelů sociálních sítí nabývá zvláštního významu právě nyní. V době, kdy zaznamenáváme rozvoj sociálních sítí a vzrůst zájmu o jejich využití v propagaci a marketingu organizací. Existuje mnoho iniciativ, které si kladou za cíl informace o uživatelích sociálních sítí shromažďovat a využívat. Proto je třeba tyto informace setřídit, sjednotit a následně využit v knihovnách. -- Volbu formy a metody práce s uživateli v knihovně i práce s uživateli sociálních sítí ovlivňuje celková vyspělost a úroveň člověka jako jedince v kulturní společnosti. Lidé, kteří nejsou součástí sociálních sítí, se mohou cítit méněcenní nebo dokonce handicapovaní svou "neúčastí" a takto mohou být uživateli sociálních médií vnímáni. Průnik uživatelů knihovny a uživatelů sociálních sítí tvoří významnou skupinu uživatelů, na kterou je třeba se zaměřit, vzhledem k lepšímu uspokojení jejich informačních potřeb. -- Je třeba propojit kategorizaci čtenářů knihovny s typologií uživatelů sociálních sítí, abychom mohli lépe pochopit informační potřeby, problémy a zájmy uživatelů. Článek vychází ze současných významných typologií uživatelů webu, internetu, sociálních médií i sociálních sítí, např. z typologie dle studie Digital Life nebo z typologie vytvořené agenturou Forrester Research (Social Media Census), která se zabývá výzkumem uživatelů sociálních sítí. -- Příspěvek se dále opírá např. o výzkumy britsko-amerického týmu pod vedením D. Whita a další materiály. Při porovnávání typologií je nutné brát ohled také na to, že uživatelé sociálních sítí stárnou a jejich potřeby se mění. Cílem mého článku bylo zmapovat jednotlivé předložené typologie uživatelů sociálních sítí i kategorizaci uživatelů knihoven a pokusit se je sjednotit. -- Důsledkem je potřeba vypracování nové typologie pro uživatele knihovny. Stávající kategorizace uživatelů knihovny vyhovují v tradičním (papírovém) prostředí, ale již méně v prostředí elektronickém. Nová typologie by měla zohledňovat potřeby zejména uživatelů typu "rezident". Z příspěvku jsem vytvořila sondu do literatury a "nástřel" nové typologie uživatelů.
The goal of a librarian and information professional should be to meet the information needs of library patrons and information users. The methodology of working with a patron is determined by his affiliation to a certain category. Categorization of patrons is well known and well described in literature. Conversely, the typology of social networks users is not firmly established, furthermore the methods of working with such a user are not firmly established either. -- The comparison of the categorization of patrons and typology of social networks users is now gaining more importance in a time when we see the expansion of social networks and growth in their usage for promotion and marketing of organizations. There are many initiatives that try to gather and utilize information about users of social networks. It is vitally important for libraries to sort, unite and efficiently use this kind of information. -- The choice of form and method of working with patrons in a library and even with social networks users is determined by the overall maturity and level of man as an individual in a cultural society. People who do not participate in social networks may feel inferior or even handicapped in some way and may also be seen as such by the active users of social networks. When we join the group of library patrons with the group of social networks users, we get an important group of users that deserves our focus. We need to know them better in order to satisfy their information needs. -- It is necessary to connect the categorization of library patrons with the typology of users of social networks so that we can better understand their information needs problems and interests. The article primarily uses current typologies of web users, internet users, social media and social networks users. A good example of such typology is a study presented by Digital Life or typology created by Forresteer Research (Social Media Census), which focuses on research of social networks users. -- This article also considers the research done by British-American team led by D. White in addition to other literature. When comparing the typologies it is necessary to bear in mind that the users of social networks are aging and their needs are changing. The goal of this article was to explore presented typologies of social networks users and categorization of patrons and to compare them. -- As a result of this comparison a need to create a new typology for library patrons, is recognized. The current typology of patrons is still suitable for the traditional (paper) environment, but does not suit well in electronic environment. The new typology should take in account the needs of "resident"-like users. The article offers a survey into current literature and outline of new typology of users.
Reference
[1] BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0.

[2] BERNOFF, Josh. Social Technographics: Conversationalists get onto the ladder. In: [online]. 19. 1. 2010. [cit. 2012–09-04]. Dostupné z: http://forrester.typepad.com/groundswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html.

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Jste rezident nebo návštěvník?. Metodický portál: Články [online]. 31. 10. 2011, [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/JSTE-REZIDENT-NEBO-NAVSTEVNIK.html.

[4] DOČEKAL, Daniel. Forrester má aktualizovanou reprezentaci "Sociální technografiky" [online]. 19. 1. 2010 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2015874.

[5] DOČEKAL, Daniel. Infografika: Typologie uživatelů sociální médií. In: JustIT.cz [online]. 8. 6. 2011, (c) 2012 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2011/06/08/infografika-typologie-uzivatelu-socialni-medii/.

[6] DOČEKAL, Daniel. Typologie sociálních aktivit uživatelů: Social Technographics Ladder. In: JustIT.cz [online]. 5. 1. 2012. [cit. 2012–09-04]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2012/01/05/typologie-socialnich-aktivit-uzivatelu-social-technographics-ladder/

[7] DOČEKAL, Daniel. Sociální sítě si podmanily svět (fakta a čísla hlavně o Evropě). In: Lupa.cz: server o českém internetu. [online]. 26. 9. 2011 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/socialní-site-si-podmanily-svet-fakta-a-cisla-hlavne-o-evrope.

[8] GODIN, Seth. The circles (no more strangers). [online]. 17. 5. 2010 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2010/05/the-circles-no-more-strangers.html.

[9] HANDL, Jan. Jak nám sociální sítě změnily komunikaci. [online]. 11. 3. 2011 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/jak-nam-zmenily-komunikaci-3110.

[10] HANDL, Jan. Šest typů uživatelů internetu: Který jste vy a co s nimi? [online]. 21. 10. 2010 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/sest-typu-uzivatelu-internetu-ktery-jste-vy-a-co-s-nimi-1903.

[11] Jaká je budoucnost sociálních sítí. In: P50.cz: svjet ye narubi [online]. 21. 10. 2011 [cit. 2012–01-18]. Dostupné z: http://plzenska50.blog.cz/1110/jaka-je-budoucnost-socialnich-siti.

[12] LI, Charlene. Forrester's new Social Technographics report. In: [online]. 23. 4. 2007. [cit. 2012–09-04]. Dostupné z: http://forrester.typepad.com/groundswell/2007/04/forresters_new_.html.

[13] NIELSEN, Jonas Klit. Global Social Media Adoption In 2011. In: Mindjumpers: social media agency [online]. 23. 1. 2012, (c) 2012 [cit. 2012–03-15]. Dostupné z: http://www.mindjumpers.com/blog/2012/01/global-social-media-adoption-2011/.

[14] PÁV, Jan. Objevujte uživatele sociálních sítí. In: Eikasia.cz: Blog o mediálním plánování, reklamě, internetu, socialních sítích a komunikaci [online]. 28. 7. 2010 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: http://eikasia.cz/index.php/socialni-site/objevte-uzivatele-socialnich-siti/.

[15] SANDERS, Simon. Infographic: The UK Social Media Census 2011. In: Lansons conversations [online]. 8. 6. 2012 [cit. 2012–03-15]. Dostupné z: http://www.lansonsconversations.com/financial-services/infographic-the-uk-social-media-census-2011/.

[16] VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha: Institut sociálních vztahů nakladatelství, 1995, 189 s. ISBN 80-85-856-07-2.