Řád jako ústřední idea civilizace

Název: Řád jako ústřední idea civilizace
Variantní název:
  • Order as the central idea of civilization
Autor: Floss, Karel
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 1, s. [13]-25
Rozsah
[13]-25
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pojem řádu má své veliké dějiny od předsókratiků až k H. Kringsovi, který v roce 1941 vydává knihu Ordo. U nás se pojmu řádu a řádovosti věnoval po celý život zejména brněnský a olomoucký myslitel J. L. Fischer (1894–1973). Idea řádu byla také jedním z pilířů jeho skladebné filosofie, jež měla základní problémy moderní společnosti vyřešit účinněji než marxismus. Současně s "laickým" Fischerem usilovala v kritických 30. letech dvacátého století o nastolení kýženého řádu vyhraněně katolická skupina soustředěná kolem tehdy nově založené revue Řád. Oběma pólům šlo sice o podobný cíl (skoncovat s vládou neblahého kapitalismu), ale neporozuměly si pro různost svých věr. Toto osudové neporozumění bychom měli především na univerzitách v Brně a Olomouci napravovat využitím odkazu W. C. Smithe, který zásadně rozlišil setrvačnou tradiční víru (belief) a otevřenou víru všech opravdu tvůrčích lidí (faith). Takovou víru měl totiž podle autora také a snad především nový řád usilovně hledající Josef Ludvík Fischer.
The concept of order has its great history in the European development from the presocratics over Aurelius Augustinus until H. Driesch and H. Krings, who in the year 1941 publicates his book Ordo. In our country payed attention to the concept of order and ordering all the life long first of all the in Brno and Olomouc teaching J. L. Fischer (1894–1973). The idea of order was one of the pilar of his synthetic philosophy, which had to solve the problems of modern society better as the marxism. At the same time as the laicistique Fischer waged the instalment of a valuable order a clean-cut catholic group concentrate about the revue Řád. The matter for both poles was to put an end to the reign of capitalism, but they were not able to understand one another for the difference of their beliefs, resp. faithes. The article will among others show the possibility how to conceive both the approaches in the conception of W. C. Smith, who teaches, that the genuine faith has few in common with a so called belief. The article sees in the exploiting of this conception the possibility how to reconcile both the poles and contribute to the renewal of European civilisation. This task may be solved above all on the universities in Brno and Olomouc.