Rola postavy v stratégii prozaického textu

Název: Rola postavy v stratégii prozaického textu
Variantní název:
  • Character role in the strategy of a prose text
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2017, roč. 27, č. 3, s. 5-12
Rozsah
5-12
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok sa sústreďuje na texty slovenských prozaičiek, ktoré sa primárne nevenujú rodovej problematike. Zaujíma ich ženský subjekt v osobnej a vzťahovej krízovej situácii. Kríza subjektu je vyvolaná napätím medzi konvenciou a realitou. Irena Brežná na to využila metaforu choroby kože a Etela Farkašová nesúlad medzi chorobou mozgu a realitou. Autorky sa odklonili od konvenčného zobrazovania ženskej literárnej postavy a prinášajú súčasníčku s problémom, ktorým prekračujú jej tradičné literárne zobrazovanie.
The article focuses on the texts of Slovak female prose writers, who do not address gender issues primarily. They engage their female characters in a personal and relational crisis situation. The inner crisis of the subject is caused by tension between convention and reality. Irena Brezhna used the metaphor of skin disease and Etela Farkaš the dissonance between brain disease and reality. The both authors have turned away from the conventional depiction of the female literary character and bring a contemporary one with a problem that enables them to go beyond the traditional literary depiction of a female character.
Reference
[1] BREŽNÁ, I.: Psoriáza moja láska. Bratislava: Archa, 1992.

[2] CABADAJ, P.: Slovenský literárny exil 1939 – 1990. Martin: Matica slovenská 2002.

[3] Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy. Praha: Ústav pro českou literaturu R; Opava: Slezská univerzita, 1997.

[4] Deset let poté… Česká a slovenská literatura po roce 1989. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. Opava: Slezská univerzita, 2000.

[5] FARKAŠOVÁ, E.: Lokálne versus globálne (so zreteľom na kultúrne aspekty globalizácie). In: PODOLÁKOVÁ, K. (ed.): Multikulturalita, interkulturalita, transkulturalita. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. – 26. 10. 2001. Bratislava: ASCO art & science, 2001, s. 27–34.

[6] FARKAŠOVÁ, E.: Záchrana sveta podľa G. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002.

[7] FOUCAULT, M.: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996.

[8] FOUCAULT, M.: Slová a veci. Bratislava: Kalligram, 2000.

[9] MACUROVÁ, A.: Subjekty a text. In: HODROVÁ, D. (red.): Proměny subjektu. Svazek 1. Praha: Ústav pro českou literaturu, 1994, s. 31–37.

[10] MISTRÍK, E.: Potrebuje postmoderna termín vznešeno? Filozofia 58, 2003, č. 4.

[11] MOKREJŠ, A.: Hermeneutické pojetí zkušenosti. Praha: Filosofia, 1998, s. 11–32.

[12] HAMAN, A.: Subjekt ve filozofii a umění moderní doby. In: HODROVÁ, D. (red.): Proměny subjektu. 1. a 2. svazek. Praha: Ústav pro českou literaturu, 1994.

[13] HODROVÁ, D. (red.): Proměny subjektu. 1. a 2. svazek. Praha: Ústav pro českou literaturu, 1994.

[14] ŠABÍK, V.: Diskurzy o kultúre. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2001.

[15] ZIGO, M.: Bremeno vôle k životu. RAK, revue aktuálneho umenia, 2000, č. 2.

[16] ŽILKA, T. (ed.): Od moderny k postmoderne. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997.