Z historie sémantiky ruského dativu

Název: Z historie sémantiky ruského dativu
Variantní název:
  • From history semantic of the dativ in Russian
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 16-23
Rozsah
16-23
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Sémantické významy, které se vyjadřují v současné ruštině pomocí dativních konstrukcí, představují velmi pestrou a složitou záležitost. Studium historie užívání dativních spojení umožňuje hypoteticky stanovit jejich původní sémantiku. Ve staré ruštině spojení slov a jejich syntaktické zapojení do věty bylo odlišné ve srovnání se situací v současném jazyce. V průběhu historického vývoje ruštiny docházelo k podstatným změnám v systému rekce, měnily se významy některých prostých pádů a pádů předložkových; tyto změny byly podmíněny snahou jazyka o přesnější vyjádření určitého významu. Bezpředložkové konstrukce byly vytlačovány konstrukcemi s předložkami.
Semantic meaning, which is expressed in contemporary Russian by means of dative constructions, represents a very varied and complex subjekt. Historical study of the dative form's use enables us to, hypothesise their original semantics. In old Russian, the connection between words and their syntactical placement in a sentence was different in comparison with the situation in present day language. Throughout the historical development of Russian there were essential changes in the system of (verbal) the meanings of some of the simple and prepositional cases have changed. These changes have come about due to a general tendency of the language to become more specific by attempting to express the exact meaning. Non-prepositional case were replaced by constructions with various prepositions.
Reference
[1] GALLIS, A.: Дательный падеж направления в славянских языках. ScSl 9 (1963), 104–122.

[2] HAVRÁNEK, B. (red.): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. SPN, Praha 1976.

[3] LEŠKA, O.: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. K vydání připravila Z. Skoumalová. Euroslavica, Praha 2003.

[4] MRÁZEK, R. – POPOVA, G. V.: Historický vývoj ruštiny. Skriptum. SPN, Praha 1982.

[5] ZAJÍČKOVÁ, J.: Дательный беспредложный в современном русском литературном языке. Univerzita Karlova, Praha 1972.

[6] ŽAŽA, S.: K funkčnímu zatížení dativu v antických jazycích a ve staré ruštině. Linguistica Brunensia 56 (2008), 77–105.

[7] БОРКОВСКИЙ, В. И. – КУЗНЕЦОВ, П. С.: Историческая грамматика русского языка. Москва, Изд-во АН СССР, 1963.

[8] БРАНДНЕР, А. – ЖАЖА, С.: Древнерусские конструкции сдательным падежом на фоне античных языков. In: Актуальные проблемы фило-логии: античная культура и славянский мир. Сборник научных статей. Минск, Республиканский институт высшей школы, 2011, 13–23.

[9] ЖАЖА, С.: Беспредложный приименный дательный в древнерусском языке на фоне древнегреческого и латинского языков. Новая русистика 1 (2008), 7–19.

[10] ИВАНОВ, В. В.: Историческая грамматика русского языка. Москва, «Просвещение», 1983.

[11] ИВАНОВ, В. В. – ПОТИХА, З. А.: Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. Пособие для учителя. Изд. 2-е, переработанное. Москва, «Просвещение», 1985.

[12] КОЛЕСОВ, В. В.: Историческая грамматика русского языка. Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации. Санкт-Петербург, Факультет филологии иискусств СПбГУ, 2008.

[13] КРЕТОВА, В. Н. – СОБИННИКОВА, В. И.: Историческое комментирование фонетики и грамматики русского языка. Воронеж, Изд-во Воро-нежского университета, 1987.

[14] КРЫСЬКО, В. Б.: Исторический синтаксис русского языка. Объекти переходность. 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва, ООО Издательский центр «Азбуковник», 2006.

[15] ЛОМТЕВ, Т. П.: Очерки по историческому синтаксису русского языка. Москва, Изд-во Московского университета, 1956.

[16] ОБНОРСКИЙ, С. П.: Очерки поистории русского литературного языка старшего периода. Москва–Ленинград, Изд-во АН СССР, 1946.

[17] ПОПОВА, З. Д.: Из семантической истории дательного падежа. In: Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж, Изд-во Воронежского университета, 1980, 48–53.

[18] СТЕЦЕНКО, А. Н.: Исторический синтаксис русского языка. Изд. 2-е, исправленное идополненное. Москва, «Высшая школа», 1977.

[19] ШАХМАТОВ, А. А.: Синтаксис русского языка. Ленинград, «Учпедгиз», 1941.

[20] ШВЕДОВА, Н. Ю. – ЛОПАТИН, В. В. (ред.): Русская грамматика. Изд. 2-е, исправленное. Москва, «Русский язык», 1990.

[21] ЯНОВИЧ, Е. И.: Историческая грамматика русского языка. Минск, Изд-во «Университетское», 1986.