Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku

Název: Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku
Variantní název:
  • Flat settlements of the Early and Early Middle Bronze Ages in the České Budějovice region
  • Flachlandsiedlungen der frühen und beginnenden mittleren Bronzezeit im Gebiet von České Budějovice
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 23-48
Rozsah
23-48
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší analýzu rovinných sídlišť starší až počátku střední doby bronzové (Br A2 – B1) na Českobudějovicku, tj. v jedné z uzlových oblastí jihočeského regionu sledované epochy. Celkem je zde dnes známých 16 sídlišť, žádné z nich však dosud nebylo odkryto kompletně. Všechna sídliště jsou vázána na tok řeky Vltavy či jejích přítoků. Některá se nacházejí v nivních oblastech, další na svazích, terasách či návrších. Za pozornost stojí výrazná vazba analyzovaných sídlišť na písčité podloží. S výjimkou sídliště v Hostech zatím analyzované lokality nepřinesly bezpečné doklady obytných staveb. Uvedené sídliště v Hostech poskytlo doklady specializované výroby (metalurgie mědi/bronzu) i dálkového obchodu. Ten dokládají i nálezy jantaru z Hostů, Borku a snad i z Plava. Sídliště tvořila součást tehdejší sídelní struktury, žádné nebylo zcela izolované.
The article presents an analysis of flat settlements of the Early and the beginning of the Middle Bronze Age (Br A2 - B1) in the České Budějovice region, i.e. in one of the nodal areas of the South Bohemian region of the observed epoch. A total of 16 settlements are known here today, but none of them has been completely discovered yet. All sites are connected to the flow of the Vltava River or its tributaries. Some are located in floodplain areas, others on slopes, terraces or hills. It is worth noting the strong connection of the analyzed settlements to the sandy subsoil. With the exception of the settlement in Hosty, the analyzed sites have not yet provided secure documents for residential buildings. The mentioned settlement in Hosty provided documents of specialized production (copper/bronze metallurgy) and long-distance trade. This is also evidenced by the findings of amber from Hosty, Borek and perhaps even from Plav. The settlements were part of the then settlement structure, none was completely isolated.