Nové nálezy žeber ze starší doby bronzové z jižních Čech

Název: Nové nálezy žeber ze starší doby bronzové z jižních Čech
Variantní název
New finds of Early Bronze Age rib ingots from South Bohemia
Neue frühbronzezeitliche Spangenbarrenfunde aus Südböhmen
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. [95]-111
Rozsah
[95]-111
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Článek přináší základní informace o nových nálezech měděných žeber z jihočeského regionu. Tato typická forma měděné suroviny zde byla v posledních několika letech nalezena v celkem 11 depotech a v sedmi případech jako ojedinělé nálezy. Nově tak bylo získáno celkem 546 celých či zlomků žeber, čímž se počet tohoto typu artefaktu v jižních Čechách více než zdvojnásobil. Vzhledem k přesné lokalizaci všech souborů se významně zvýšila i jejich informační hodnota, především ve vztahu k okolní krajině a k soudobému osídlení. Většina nových nálezů žeber byla podrobena spektrálním analýzám a v jednom případě se podařilo získat i radiokarbonové datum z provázku, spojujícího svazky žeber. Autoři se zamýšlejí nad možným vysvětlením těchto surovinových depotů, které evokují průběh dálkových komunikací a snad i případná (i když dosud neidentifikovaná) lokální metalurgická centra. U některých depotů je také možné uvažovat o jejich symbolickém významu.
The article presents basic information on new finds of copper rib ingots from South Bohemia. This typical form of raw copper was found here in the past few years in a total of 11 hoards; in seven cases stray finds occurred. This collection of newly discovered finds comprises 546 entire or fragmented copper ribs, doubling the number of such artefacts in South Bohemia. Since all the assemblages were precisely located, their informational value is greater, above all in relation to the surrounding landscape and contemporaneous settlements. Most of the new finds of rib ingots have undergone spectral analyses, and in one case even a radiocarbon date has been obtained from a cord tying together bundles of ingots. The authors try to interpret these raw material hoards, which indicate the course of long-distance trade routes and perhaps also the existence of possible (though as yet unidentified) local metallurgical centres. With respect to several hoards a symbolic meaning might also be considered.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Bath-Bílková, B. 1973: K problému původu hřiven, Památky archeologické 64, 24–42.

[2] Beneš, A. 1988: Sídliště ze starší doby bronzové u Hostů, České Budějovice (Zpráva o předstihovém výzkumu za léta 1981–1985), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, 7–26.

[3] Blažek, J. – Ernée, M. – Smejtek, L. 1998: Die bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen. Beiträge zur Ur– und Frühgeschichte Nordwestböhmens 3. Most.

[4] Eckel, F. 1992: Studien zur Form– und Materialtypologie von Spangenbarren und Ösenringbarren. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Relation zwischen Kupferlagerstätten, Halbzeugproduktion und Fertigwarenhandel. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 54. Bonn.

[5] Eliade, M. 2000: Kováři a alchymisté. Praha.

[6] Frána, J. 2011: Analýzy prvkového složení kovu z depotů. In: Chvojka, O. et al., Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice, 31–34.

[7] Frána, J. – Chvojka, O. – Fikrle, M. 2009: Analýzy obsahu chemických prvků nových depotů surové mědi z jižních Čech, Památky archeologické 100, 91–118.

[8] Fröhlich, J. – Chvojka, O. – Jiřík, J. 2010: Nové ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 73–90.

[9] Fröhlich, J. – Jiřík, J. 2011: Paseky (okr. Písek) – depot žeber. In: Chvojka, O. et al., Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice, 18.

[10] Hájek, L. 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové, Památky archeologické 45, 115–192.

[11] Havlice, J. 2000: Kontakty mezi jižními Čechami a středním Podunajím ve starší době bronzové. Praha (rkp. diplomové práce na FF UK Praha).

[12] Chvojka, O. 2011: Rychnov nad Malší (okr. Český Krumlov) – depot žeber. In: Chvojka, O. et al., Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice, 21.

[13] Chvojka, O. – Červenka, E. 2008: Nové pravěké nálezy z okolí Českého Krumlova, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 97–113.

[14] Chvojka, O. – Frána, J. – John, J. – Menšík, P. 2009: Dva depoty ze starší doby bronzové v areálu mohylového pohřebiště u Nové Vsi (okr. Český Krumlov), Archeologické rozhledy 61, 607–636.

[15] Chvojka, O. – Fröhlich, J. 2013: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2010–2012, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, 77–112.

[16] Chvojka, O. – Havlice, J. 2009: Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí, Purkarce a Chvalšin, Památky archeologické 100, 49–90.

[17] Chvojka, O. et al. 2011: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice.

[18] Krajíc, R. 2011: Bernartice (okr. Písek) – depot žeber a zlatého šperku. In: Chvojka, O. et al., Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice, 6–7.

[19] Krenn-Leeb, A. 2006: Gaben an die Götter? Depotfunde der Frühbronzezeit in Österreich, Archeologie Österreichs 17/1, 4–17.

[20] Lenerz-de Wilde, M. 1995: Prämonetäre Zahlungsmittel in der Kupfer– und Bronzezeit Mitteleuropas, Fundberichte aus Baden-Württemberg 20, 229–327.

[21] Menke, M. 1982: Studien zu den frühbronzezeitlichen Metalldepots Bayerns, Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 19/20, 1978/1979, 5–305.

[22] Möslein, S. 2008: Frühbronzezeitliche Depotfunde im Alpenvorland – neue Befunde. In: Schmotz, K. (Hrsg.), Vorträge des 26. Niederbayerischen Archäologentages. Rahden/Westf., 109–130.

[23] Moucha, V. 2005: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha.

[24] Nadler, M. 2006: Gold und Bronze – Der Hortfund von Greding. In: Sommer, S. (Hrsg.), Archäologie in Bayern. Fenster zur Vergangenheit. Regensburg, 106.

[25] Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.

[26] Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno.