Přínos letecké prospekce - dálkového průzkumu země pro památkovou péči

Název: Přínos letecké prospekce - dálkového průzkumu země pro památkovou péči
Variantní název:
  • The benefits of aerial survey and remote sensing for heritage conservation
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 2, s. 99-114
Rozsah
99-114
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Letecké snímkování / dálkový průzkum Země posunuly výrazným způsobem odhalení struktur archeologických lokalit / kulturních památek pro dokumentaci a uchování jejich původního stavu i celkově archeologické kulturní krajiny, jakožto i jejich postupný zánik. Cílem článku je poukázat na význam letecké prospekce / dálkového průzkumu země pro ochranu archeologických lokalit / kulturních památek pro památkovou péči v nejširším spektru souvislostí.
Aerial imaging and remote sensing significantly moved forward the exposure of archaeological sites and cultural monuments for the purpose of documentation and preservation of the original condition of these structures and of the archaeological cultural landscape in general, as well as for the documentation of their gradual decline. The aim of the paper is to emphasize the importance of aerial survey and remote sensing for the protection of archaeological sites and cultural monuments within the scope of heritage conservation in the widest possible context.
Note
Publikace vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".
Reference
[1] Bálek, M. – Knechtová, A. 1999: Aplikace leteckého snímkování při tvorbě SAS ČR na Moravě v roce 1997, Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 391–393.

[2] Bálek, M. – Unger, J. 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, Archaeologia historica 21, 429–442.

[3] Cílek, V. 2005: Krajiny vnitřní a vnější. Praha.

[4] Čáni, J. 2018: Areály zaniklých novověkých skláren jako předmět zájmu archeologické památkové péče, Zprávy památkové péče 78/4, 340–348.

[5] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[6] Čtverák, V. — Lutovský M. — Slabina M. — Smejtek L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[7] Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.

[8] Gojda, M. 2017: Archeologie a dálkový průzkum. Praha.

[9] Hložek, M. 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha

[10] Knechtová, A. 2010: Ochrana archeologického památkového fondu v České republice, Zprávy památkové péče 70, 142—143.

[11] Knechtová, A. 2017: Aplikace Významné archeologické lokality (VAL). Metodika terénní prostorové identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek, 180—182.

[12] Knechtová, A. – Hložek, M. – Vašek, L. – Vavrčík, H. 2018: Milířiště, historické cesty k nim a další archeologické objekty ve svazích kolem potoků Chrábek a Sloupečník na katastrálním území Ráječko, Petrovice u Blanska, Horní Lhota u Blanska a Veselice, Monumentorum Moraviae Tutela 20, 7–24.

[13] Kovárník, J. 2018: Objevy letecké prospekce zaniklých středověkých vesnic na jižní a jihozápadní Moravě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 32 (1), 3—4.

[14] Sklenička, P. 2003: Základy krajinného plánování. Praha.

[15] Smrž, Z. 1996: Aplikace metody letecké archeologie v severozápadních Čechách, Archeologické rozhledy 48, 213—219.

[16] Ulbrichová, P. 2002: Vývoj právní úpravy ochrany kulturních památek. In: E. Dvořáková (ed.): Památková péče na Moravě. 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek: sborník příspěvků. Brno.

[17] Bálek, M. 1997: Letecké snímkování 1997 okr. Brno-venkov, Vyškov, Blansko. Závěrečná zpráva pro SUPP Praha.

[18] Projekt MK ČR "Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě"

[19] Bálek, M. 2000: Etapová výroční zpráva Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě.

[20] Bálek, M. 2001: Etapová výroční zpráva Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě.

[21] Bálek, M. 2002: Etapová výroční zpráva Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě.

[22] Čižmář, M. 2003: Závěrečná výroční zpráva Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě.

[23] Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/zakon-o-pamatkove-peci

[24] Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, https://www.google.com/search?q=mk+cr+maltska+umluva&oq=mk+cr+maltska+umluva+&aqs=chrome..69i57j33i160.9144j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[25] Evropská úmluva o krajině, https://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva