Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality

Název: Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality
Variantní název:
  • Múzejníctvo v slovenskom štáte (1939–1945) – východiská, vízie a realita
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 46-55
Rozsah
46-55
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Constitutional changes in the Czechoslovak Republic in 1938 and the subsequent emergence of an independent Slovak State in March 1939 had a fundamental impact on the sphere of museums. The Union of Czechoslovak Museums, which was active in Czechoslovakia in the interwar period, was dissolved and the intent to unite museum workers in Slovakia was adopted by the employees of the Slovak National Museum in Turčiansky Svätý Martin. The Union of Slovak Museums was founded in December 1939, but its activity did not begin until November 1940 when its statute was approved. The paper gives an overview of successes and failures of the organisation of museum workers during the World War II. Attention has been paid to the elaboration of the first Act on Museums, establishment of a museum network, controlling activity, unification of forms for professional and administrative management in museums, protection of monuments, as well as to possible ideological influence on the exhibition activity of museums.
Štátoprávne zmeny v Československej republike v roku 1938 a následný vznik samostatného Slovenského štátu v marci 1939 otriasli aj múzejníkov sférou. Sväz československých múzeí, ktorý pôsobil v krajine v medzivojnovom období, zanikol a myšlienku združiť múzejných pracovníkov na Slovensku prevzali zamestnanci Slovenského národného múzea v Turčianskom Svätom Martine. Zväz slovenských múzeí vznikol v decembri 1939, avšak aktívnu činnosť začal vyvíjať až do novembra 1940, keď boli schválené jeho stanovy. Príspevok v priereze mapuje úspechy a nezdary organizácie múzejníkov v období druhej svetovej vojny. Pozornosť je venovaná otázke prípravy prvého múzejného zákona, vytvoreniu siete múzeí, kontrolnej činnosti, zjednoteniu tlačív na odbornú a administratívnu správu múzeí, ochranu pamiatkového fondu, ako aj možnému ideologickému ovplyvneniu expozičnej činnosti múzeí.
Reference
[1] Archive of the Slovak National Museum in Bratislava, fund Zväz slovenských múzeí, 1939–1945.

[2] National Archive in Prague, fund Ministerstvo školství, 1918–1949 – part II.

[3] BAJCUROVÁ, Katarína, Petra HANÁKOVÁ and Bohunka KOKLESOVÁ et al. (eds.). Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939–1945. Katalóg k výstave. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2016. 437 p. ISBN 978-80-8059-199-1.

[4] CHORVÁTH, Peter. Vojenské múzeum v Bratislave 1939–1945 (plány versus realita). Vojenská história. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archivníctvo, 2012, no. 3, pp. 6–16. ISSN 1335-3314.

[5] CIEL, Martin. Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939–1989. Bratislava: Občianske združenie Vlna, 2017. 148 p. ISBN 978-80-89550-28-9.

[6] DRAXLER, Vladimír. Slovenský rozhlas 1938–1945. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia, 2013, vol. 13, no. 1-2, pp. 141–175. ISSN 2336-3231.

[7] ELIAŠOVÁ, Silvia. Proces formovania prvého muzeálneho zákona a prijatie Zákona SNR č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách. In Historické právne systémy a integrácia Európy. Bratislava: UK v Bratislave, 2011, pp. 459–463. ISBN 978-80-7160-314-6.

[8] FALATHOVÁ, Zuzana. Múzejníctvo a výstavníctvo v Bratislave v období prvej Slovenskej republiky (1939–1945). Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, no. 2, pp. 61–76. ISSN 1339-2204.

[9] GERYK, Ján et al. Odborné práce v múzeách. Pokyny pre správcov múzeí. Turčiansky Svätý Martin: Zväz slovenských múzeí, 1942. 67 p.

[10] HALMOVÁ, Mária. Muzeálna slovenská spoločnosť a Slovenské národné múzeum v rokoch 1939–1945. In PODUŠELOVÁ, Gabriela and Viera MAJCHROVIČOVÁ (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2015, pp. 5–14. ISBN 978-80-8060-400-4.

[11] HANÁKOVÁ, Petra. Udávať, dozerať a trestať. Slovenské kino 1939–1945 v policajných a iných archívoch. In KANÚCH, Martin (ed.). Film a kultúrna pamäť. Bratislava: Asociácia filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2014, pp. 114–127. ISBN 978-80-970420-3-5.

[12] HRADECKÝ, Roman. Karol Kiszely ako kustód Mestského múzea v Banskej Bystrici počas druhej svetovej vojny. In PODUŠELOVÁ, Gabriela and Viera MAJCHROVIČOVÁ (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2015, pp. 36–43. ISBN 978-80-8060-400-4.

[13] JAGOŠOVÁ, Lucie and Otakar KIRSCH et al. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 6–45. ISBN 978-80-210-8432-2.

[14] JAKSICSOVÁ, Vlasta. Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre: moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia. Bratislava: Historický ústav SAV: Veda, 2012. 360 p. ISBN 978-80-224-1238-4.

[15] KAČÍREK, Ľuboš. Editorial activities of museums in late 19th and early 20th century. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, no. 1, pp. 43–56. ISSN 1339-2204.

[16] KAMENEC, Ivan. V pozícii duchovného satelita. Miesto kultúry v slovenskonemeckých vzťahoch v čase druhej svetovej vojny. História, 2009, vol. 9, no. 5-6, p. 77. ISSN 1335-8316.

[17] KAMENEC, Ivan. Zmietanie sa medzi politikou, kultúrnou tvorbou a vlastným svedomím. In KAMENEC, Ivan. Spoločnosť, politika, historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí. Bratislava: HiÚ SAV a Prodama, 2009, pp. 133–139. ISBN 978-80-89396-02-3.

[18] KÁZMEROVÁ, Ľubica. Hranice a štátnosť: presadzovanie ideí slovenskej štátnosti ľudovou stranou vo vyučovacom procese v rokoch 1938–1945. In OSYKOVÁ, Linda and Matej HANULA (eds.). Ideológia naprieč hranicami: myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Veda, 2015, pp. 157–179. ISBN 978-80-224-1461-6.

[19] KURINCOVÁ, Elena. Múzeum mesta Bratislavy počas druhej svetovej vojny. In PODUŠELOVÁ, Gabriela and Viera MAJCHROVIČOVÁ (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2015, pp. 54–63. ISBN 978-80-8060-400-4.

[20] LALKOVIČ, Marcel. Pavol Florek – prvý predseda Zväzu slovenských múzeí. In Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1995, pp. 78–85. ISBN 80-967025-4-8.

[21] LALKOVIČ, Marcel. Zväz československých múzeí a jeho prínos na formovaní slovenského múzejníctva. In Zborník Slovenského národného múzea, 2003, vol. 97, Etnografia – 44, pp. 91–119. ISBN 80-8060-113-5, ISSN 0139-5475.

[22] LIPTÁK, Ľubomír. Múzeá a historiografia na Slovensku v rokoch 1918–1945. In Zborník Slovenského národného múzea, 1989, vol. 83, História – 29, pp. 209–225.

[23] MACHAJDÍKOVÁ, Elena. Prinavrátenie kultúrnych hodnôt z Maďarska podľa dostupných dokumentov v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave. In Zborník Slovenského národného múzea, 2003, vol. 97, História – 43, pp. 43–57. ISBN 80-8060-121-6.

[24] MACHAJDÍKOVÁ, Elena. Slovenské národné múzeum a jeho predchodcovia v Bratislave počas druhej svetovej vojny alebo Inter arma silent musaea. In PODUŠELOVÁ, Gabriela and Viera MAJCHROVIČOVÁ (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2015, pp. 15–29. ISBN 978-80-8060-400-4.

[25] MAŤOVČÍK, Augustín. Príspevok k životopisu Pavla Florka. In MAŤOVČÍK, Augustín (ed.). Biografické štúdie. 23/1996. Martin: Matica slovenská – Biografický ústav, 1996, pp. 171–177. ISSN 1338-0354.

[26] MISTRÍK, Miloš et al. Slovenské divadlo v 20. storočí. Bratislava: VEDA, 1999. 539 p. ISBN 80-224-0577-9.

[27] MRUŠKOVIČ, Štefan. Slovenské národné múzeum v Martine (1944–1948). Boj o prežitie a poštátnenie. In Zborník Slovenského národného múzea, 1997, vol. 91, Etnografia – 38, pp. 9–25.

[28] PALÁRIK, Miroslav. Aktivity Slovensko-nemeckej spoločnosti v oblasti múzejníctva v rokoch 1941–1945: (Slovenské hygienické múzeum v Bratislave). In Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století: XVIII. ústecké kolokvium. Ústí nad Labem 22.– 23. dubna 2010. Ústí nad Labem: Albis international, 2011, pp. 83–100. ISBN 978-80-86971-31-5.

[29] PALÁRIK, Miroslav. Ochrana pamiatok počas druhej svetovej vojny. In Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva v 20. storočí. Nitra: UKF v Nitre, 2015, pp. 89–114. ISBN 978-80-558-0922-9.

[30] PALÁRIK, Miroslav. Ochrana slovenského pamiatkového fondu v čase existencie tzv. slovenského štátu. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2010, vol. 48, no. 2, pp. 19–29. ISSN 1803-0386.

[31] PALÁRIK, Miroslav. Práca Zväzu slovenských múzeí na vytváraní múzejnej siete v rokoch 1940–1945. Múzeum: metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, 2011, vol. 56, no. 4, pp. 52–56. ISSN 0027-5263.

[32] PALÁRIK, Miroslav. Príspevok k dejinám múzejných činností na Slovensku: (Hygienická výstava – "Zázrak života"). In WIEDERMANN, Egon (ed.). Studia Historica Nitriensia 13. Nitra: UKF, 2006, pp. 251–260. ISBN 80-8094-068-1.

[33] PALÁRIK, Miroslav. The fate of objects of artistic or historic interest owned by Jews during the Second World War. Historický časopis, 2011, vol. 59, no. 3, pp. 515–534. ISSN 0018-2575.

[34] PALÁRIK, Miroslav. Výročné zjazdy a kurzy Zväzu slovenských múzeí a ich vplyv na ďalší rozvoj slovenského múzejníctva v rokoch 1940–1945. In WIEDERMANN, Egon (ed.). Studia Historica Nitriensia 15. Nitra: UKF, 2011, pp. 335–354. ISBN 978-80-8094-836-8.

[35] PALÁRIK, Miroslav. Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939–1945. Nitra: UKF, 2011. 198 p. ISBN 978-80-8094-993-8.

[36] PALÁRIK, Miroslav and Alena MIKULÁŠOVÁ. Libri prohibiti. Zásahy politiky do knižnej produkcie a knižničných fondov počas druhej svetovej vojny na príklade mesta Nitra. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 117–137. ISSN 1339-2204.

[37] PALÁRIK, Miroslav and Alena MIKULÁŠOVÁ. The Nitra cinema during the Second World War. Historický časopis, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 291–312. ISSN 0018-2575.

[38] PODUŠELOVÁ, Gabriela and Viera MAJCHROVIČOVÁ (eds.). Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2015. 212 p. ISBN 978-80-8060-400-4.

[39] PRELOVSKÁ, Daniela. Čo chceme mať z našich múzeí? (K niektorým aspektom povojnového vývoja slovenského múzejníctva). In ČUKAN, Jaroslav (ed.). Acta Nitriensiae 3. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000, pp. 165–182. ISBN 80-8050-348-6.

[40] PRELOVSKÁ, Daniela. Zväz slovenských múzeí a kultúrna politika (1945–1959). Nitra: UKF v Nitre, 2011. 266 p. ISBN 978-80-8094-868-9.

[41] RYBECKÝ, Milan. Muzeálna slovenská spoločnosť. Bratislava: Osveta, 1983. 232 p.

[42] SCHVARC, Michal and Ľudovít HALLON. Nemecká kultúrna politika na Slovensku v rokoch 1939–1945. Náčrt problematiky. In SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Život v Slovenskej republike – Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IX. Bratislava: ÚPN, 2011, pp. 259–284. ISBN 978-80-89335-37-4.

[43] STRELKOVÁ, Jarmila. Slovenské vlastivedné múzeum a Zemědělské múzeum v Bratislave ako priestor na realizáciu českých odborníkov z rôznych vedných odborov a oblastí participujúcich na múzejnej práci. In Zborník Slovenského národného múzea, 2003, vol. 97, Etnografia – 44, pp. 121–132. ISBN 80-8060-113-5, ISSN 0139-5475.

[44] STRELKOVÁ, Jarmila. Vznik a počiatky činnosti Zväzu slovenských múzeí (1939–1945). Múzeum, 1999, vol. 45, no. 1, pp. 14–18. ISSN 0027-5263.

[45] ŠTEFKO, Vladimír. Slovenské činoherné divadlo 1938–1945: Pokus o načrtnutie problematiky. Bratislava: Tália – press, 1993. 171 p. ISBN 80-85455-08-0.

[46] WAGNER, Vladimír et al. Ochrana pamiatok. Zásady a pokyny. Turčiansky Svätý Martin: Zväz slovenských múzeí, 1942. 47 p.