Didaktické aspekty numismatických sbírek v muzeích

Název: Didaktické aspekty numismatických sbírek v muzeích
Variantní název:
  • Didactic aspects of numismatic collections in museums
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 25-32
Rozsah
25-32
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Numismatické sbírkové předměty zůstávají často pro svoji náročnější interpretaci, zapříčiněnou velikostí i specifickým charakterem, stranou soustavnější pozornosti návštěvníků. Odcházejí ochuzeni o bohatost sdělení a tematickou šíři numismatických pramenů. Své uplatnění v plném rozsahu zde tak nachází muzejní edukace pomáhající skrze didaktické prostředky, výukové metody a cílené edukační programy zprostředkovat návštěvníkům svědectví ukrytá (nejen) v mincích. Přináší rovněž do muzejního prostředí téma finanční gramotnosti, které společně s budováním respektu ke kulturnímu dědictví a jeho ochraně podtrhuje společenský přínos muzea.
Numismatic collectibles often stay apart from a systematic attention of visitors due to their complicated interpretation based on the size and specific qualities of individual items. Visitors are thus deprived of the information wealth and thematic width of numismatic sources. This situation creates space for museum education, which uses didactic tools, teaching methods and targeted educational programmes to communicate to visitors the information hidden (not only) in coins. It also enriches the spectrum of museum themes with financial literacy. This topic, along with the development of respect towards the cultural heritage and its protection, accentuates the social benefit of museums.
Reference
[1] BERTL, Ivan. Finanční gramotnost v kontextu rozvoje celoživotního učení dospělých: andragogické, metodické a psychologické souvislosti. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. ISBN 978-80-905460-3-5.

[2] Didaktický fond [online]. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021 [cit. 2021-04-05]. Dostupný z www: https://www.muzeumcb.cz/sbirky-1/historicka/numismatika/didakticky-fond/.

[3] DODD, Jocelyn. The socially purposeful museum. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 2, s. 28–32. ISSN 1805-4722.

[4] Finanční vzdělávání a jeho vývoj v České republice [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2019, s. 11 [cit. 2020-12-10]. Dostupný z www: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty.

[5] HARRIS, Mieka. Are coins small and boring? Developing an experiential based education programme. Museum and Society [online], 2015, roč. 13, č. 2, s. 231–246 [cit. 2021-02-09]. Dostupný z www: https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/328. ISSN 1479-8360. https://doi.org/10.29311/mas.v13i2.328

[6] HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H & H, 2002. ISBN 80-7319-004-4.

[7] JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami. In Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, s. 41–57. ISBN 978-80-7028-441-4.

[8] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[9] KURZ, Karel. Metodika prezentace numismatického materiálu. In SEJBAL, Jiří (ed.). Vzdělávací a kulturně výchovná činnost v numismatice: sborník materiálů z numismatického semináře v Brně 1976. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1979, s. 17–24.

[10] MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

[11] MAŽÁROVÁ, Monika. Návrh edukačních programů Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2012 [cit. 2021-04-09]. Bakalářská práce. Vedoucí Mgr. Lenka Mrázová. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/hdsfc/.

[12] Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2020, [cit. 2021-01-11]. Dostupný z www: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty.

[13] ORNA-ORNSTEIN, John. Coins are small and boring: the importance of an education programme for a numismatic collection. In Actas de la VIII reunión del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios (ICOMON) = Proceedings of the 8th Meeting of the International Committee of Money and Banking Museums (ICOMON), Barcelona, 2001 [online]. Barcelona: Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2003 [cit. 2021-01-22]. Dostupný z www: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomon/publications/eproceedings_pre_2006/Barcelona_2001/John_Orna-Ornstein/Coins_are_small_and_boring__the_importance_of_an_education_programme_for_a_numismatic_collection.pdf.

[14] PETRÁŇ, Zdeněk a Pavel RADOMĚRSKÝ. Encyklopedie české numismatiky. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-09-5.

[15] PINNOY, Věra. Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Museologica Brunensia [online], 2017, roč. 6, č. 2 [cit. 2020-12-10]. Dostupný z www: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/137467/2_MuseologicaBrunensia_6-2017-2_10.pdf?sequence=1. ISSN 2464-5362. ISSN: 2464-5362.

[16] POLÁKOVÁ, Zdena a kol. Inspiration muzejní pedagogiky 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. ISBN 978-80-7028-361-5.

[17] Použití detektorů je i v době koronaviru stále ilegální [online]. Praha: Národní památkový ústav, 2020 [cit. 2021-01-20]. Dostupný z www: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/60040-pouzitidetektoru-je-i-v-dobe-koronaviru-stale-ilegalni.

[18] SEJBAL, Jiří. Zhodnocení a perspektiva kulturně výchovné práce v numismatice v našich zemích. In SEJBAL, Jiří (ed.). Vzdělávací a kulturně výchovná činnost v numismatice: sborník materiálů z numismatického semináře v Brně 1976. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1979, s. 10–16.

[19] SEJBAL, Jiří (ed.). Vzdělávací a kulturně výchovná činnost v numismatice: sborník materiálů z numismatického semináře v Brně 1976. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1979.

[20] Standard finanční gramotnosti [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2017 [cit. 2020-12-10]. Dostupný z www: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty#standard.

[21] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3003-4.

[22] ŠOBÁŇOVÁ, Petra a Michaela JOHNOVÁ ČAPKOVÁ. Plánování edukačních aktivit v muzeu: od strategického plánu k přípravě edukačního programu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4626-4.

[23] VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české: průvodce dějinami peněz v českých zemích. Praha: Havran, 2004. ISBN 80-86515-40-0.