Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014

Název: Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 5 (Podzim 2014), s. 28-42
Rozsah
28-42
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Brněnská muzeologie, byť v různorodých formálních podobách, patří k nejstarším univerzitním výukovým střediskům ve světě. Od svého založení stojí na propracovaném Stránského systému muzeologie jako vědní disciplíny, na reflexi soudobých teoretických konceptů a zároveň zohledňuje aktuální potřeby muzejní praxe. Článek sleduje obsahové proměny kurikula studia muzeologie na Masarykově univerzitě v průběhu uplynulých padesáti let.
Museum studies in Brno (although in varied formal shapes) belong to the oldest university educational centers in the world. Since its foundation it stands on Stránský's elaborated system of museum studies as a scientific discipline, on reflection of contemporary theoretical concepts and at the same time it takes into account the current needs of museological practice. This article follows the transformation of curriculum content of Museum studies at Masaryk University during the past fifty years.
Reference
[1] Archiv ÚAM (Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), oddělení muzeologie (nezprac.).

[2] BENEŠ, Josef. Poslání a úkoly regionálních muzeí. In: Turnov: Muzeum Českého ráje, 1966, s. 48-59. Muzeologická konference v Turnově: Zpráva o průběhu jednání.

[3] BIŠOVÁ, Marie. Význam Jaroslava Helferta pro naše muzejnictví. Brno: Katedra muzeologie při filosofické fakultě UJEP v Brně, 1972. Závěrečná práce.

[4] BOYLAN, Patrick.The ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional Development and the extension of ICOM‘s official role into the Living Intangible Heritage [online]. Seoul: ICOM general conference, 2.–8. 10. 2004, s. 6–9 [cit. 2014-09-18]. Dostupný z www: http://icme.icom.museum/filead-min/user_upload/pdf/2004/boylan.pdf. ICME papers 2004. Konferenční příspěvek.

[5] DOUŠA, Pavel. Ústřední muzeologický kabinet 1955–1989. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 1, s. 3–14. ISSN 1803-0386.

[6] EDSON, Gary. International Directory of Museum Training. London, New York: Routledge, 1995. ISBN 0-415-12257-0.

[7] HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie. In: Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 198-202. ISBN 978-80-86413-61-7. Muzeologie na začátku třetího tisíciletí/Museology at the Beginning of the Third Milenium: sborník z mezinárodní konference Teorie a praxe 2008.

[8] HOLMAN, Pavel a Naďa URBÁNKOVÁ. Brněnská muzeologie v posledních deseti letech. In: Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002, s. 88-92. Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky: sborník přednášek ze semináře 21. - 22. června 2001.

[9] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Changing Valuesin the Art Museum. In: Carbonell, Bettina Messias. Oxford: Blackwell Publishing, 2006, s. 570-571. ISBN 0-631-22830-6. Museum Studies: An Anthology of Contents.

[10] CHLUP, Otokar a Karel GALLA. Vysoké školy a vysokoškolská pedagogika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956.

[11] ICOM: International Council of Museums: Conseil international des musées [online]. [cit. 2014-09-18]. Dostupný zwww: http://icom.museum/.

[12] ICOM International Committee for The Training of Personnel [online]. Paris: ICOM, 2010 [cit. 2014-09-18]. Dostupný z www: http://network.icom.museum/ictop/.

[13] JANÍK, Tomáš a kol. Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-210-4771-6.

[14] JANÍK, Tomáš, KNECHT, Petr, NAJVAROVÁ, Veronika (eds.). Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 8. ISBN 978-80-7315-153-9.

[15] KIRSCH, Otakar. Německé muzejnictví na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2008. Disertační práce. Vedoucí práce doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

[16] KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922-1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2013, roč. 51, č. 1, s.3–16. ISSN 1803-0386.

[17] MORAVCOVÁ, Jaroslava. Obsahová analýza závěrečných prací na brněnské muzeologii 1968–2008. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2011. Diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

[18] MÜLLER-STRATEN, Christian. The contribution of Zbyněk Stránský to museology and contribution of the Brno museology school. In: Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, s. 27-35. ISBN 978-80-86611-28-0. Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia smezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský.

[19] NEUSTUPNÝ, Jiří. Teorie ne návod k praxi. In: Stránský, Zbyněk Z. (ed.). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, s. 18-19. Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno - 1965.

[20] PERNIČKA, Radko Martin. Proces realizace a zkvalitňování postgraduálního studia muzeologie na filozofické fakultě UJEP v Brně. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, s. 71–84.

[21] PODBORSKÝ, Vladimír. Výuka muzeologie na Masarykově univerzitě. In: Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, s. 14-26. ISBN 978-80-86611-28-0. Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský.

[22] Předpis č. 172 ze dne 4. května 1990 Sb., zákon o vysokých školách. In Zákony pro lidi.cz [online]. Praha: Česká a slovenská federativní republika, Federální ministerstvo vnitra, 1990 [cit. 2014-09-12]. Dostupný z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-172/info.

[23] Předpis č. 39 ze dne 10. dubna 1980 Sb., zákon o vysokých školách. In Zákony pro lidi.cz [online]. Praha: Federální shromáždění Československé socialistické republiky, 1980 [cit. 2014-09-12]. Dostupný z www: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-39/zneni-0.

[24] SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, s. 85–126.

[25] SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství 1999. ISBN 80-85866-33-1.

[26] STRÁNSKÁ, Edita a Zbyněk Z. STRÁNSKÝ. Základy štúdia muzeológie. Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie, 2000.

[27] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Muzeologie hledá sebe sama. In Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Dostupný z www: http://www.phil.muni.cz/unesco/Cesky/clanek_8.html.

[28] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Podstata muzeologie a její zařazení do vysokoškolského studia. In: Stránský, Zbyněk Z. (ed.). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, s. 10-17. Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965.

[29] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Předmět muzeologie. In: Stránský, Zbyněk Z. (ed.). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, s. 30-33. Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965.

[30] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie: Určeno pro posluchače International Summer School of Museology – ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN80-210-0703-6.

[31] ŠEVČÍKOVÁ, Doubravka. Závěrečné práce z muzeologie: Studijní běh I. (1965–68), Studijní běh II. (1967–70), Studijní běh III. (1969–72), Studijní běh IV. (1971–74), Studijní běh V. (1973–76). Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, s. 131–140.

[32] ŠPÉT, Jiří. Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945–1985). Praha: Národní muzeum, 1988.

[33] The ICOM Basic Syllabus for Professional Museum Training, 1971 (with minor additions 1979 and 1981 Appendix). In ICTOP International Committee for the Training of Personnel: Guidelines[online]. Paris: ICOM, ICTOP, poslední revize 28. 6. 1999 [cit. 2014-09-28]. Dostupný z www: http://ictop.org/wp-content/uploads/2013/07/ICOM-Basic-Syllabus--for-Professional-Museum-Training-1971-1981.pdf.

[34] Ústav archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Dostupný z www: http://www.phil.muni.cz/waom.

[35] VOJTAL, Petr. Doc. PhDr. Karel Boženek, PhD. Muzeolog, muzikolog a muzejník. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2009, roč. 47, č. 2, s. 52–53. ISSN 1803-0386.

[36] Vyhláška ministerstva školství č. 49 ze 7. května 1967 o postgraduálním studiu na vysokých školách. In Stejnopis sbírky zákonů Československé socialistické republiky [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1967, částka 19, s. 174–176, §1-3 [cit. 2014-09-12]. Dostupný z www: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1967/019-1967.pdf.