Můžeme ovlivnit tělesné sebepojetí a kvalitu života prostřednictvím prožitku?

Název: Můžeme ovlivnit tělesné sebepojetí a kvalitu života prostřednictvím prožitku?
Variantní název:
  • Is body image and quality of life influenceable by an inner experience?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, roč. 54, č. P10, s. [41]-47
Rozsah
[41]-47
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V článku se zabýváme koncepty fyzického self, fyzické aktivity a jejich vzájemné souvislosti s prožíváním a dále také s kvalitou života a pocitem životní pohody. Avšak intenzita fyzického prožitku, která je potřebná k dostatečné silnému pocitu životní pohody se individuálně značně odlisuje. Z tohoto důvodu rozebíráme teoretické přístupy ke hloubce a kvalitě vnitřního prožitku - teorii flow Csikszentmihalyie, Hoškovu teorii maximálního užitku a také Cailloisovu teorii hry, jako zdroj různorodých vnitřních prožitků. V literatuře se objevuje mnoho důkazů prokazujících přímý vliv fyzické aktivity na psychický prožitek. Závěrem můžeme konstatovat, že je možné pozměnit body image (prožívání vlastního těla) a následně i pocit životní pohody a kvality života skrze různé typy vnitřních prožitků.
This article deals with a question of the physical self, physical activity and its interrelatedness with psychic experiences, moreover, with quality of life and well-being. The intensity of physical experience, which contributes to high enough level of psychological well-being, differs individually. Therefore, we discuss two theoretical approaches to the depth and quality of an inner experience – Csikszentmihalyi's theory of flow and Hošek's theory of maximal utility and also a theory of play by Caillois as a resource of various kinds of inner experiences. Many evidences supporting direct influence of physical activity on psychological experiences were found in literature. In conclusion, it is possible to experience new alterations of body image, and subsequently of well-being and quality of life, in various sorts of inner experiences.