K problematike spoločenského postavenia metalurgov v dobe bronzovej : hroby metalurgov z územia Čiech, Moravy a Slovenska

Název: K problematike spoločenského postavenia metalurgov v dobe bronzovej : hroby metalurgov z územia Čiech, Moravy a Slovenska
Variantní název:
  • The social status of metallurgists in the bronze age : graves of metallurgists in Bohemia, Moravia and Slovakia
  • Zur Problematik der gesellschaftlichen Stellung der Metallurgen in der Bronzezeit : Gräber von Metallurgen auf dem Gebiet Böhmens, Mährens und der Slowakei
Zdrojový dokument: Pančíková, Zuzana. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 69-83
Rozsah
69-83
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Cílem příspěvku je zamyšlení nad společenským postavením řemeslníků – metalurgů v době bronzové. Je možné na základě hrobové výbavy spolehlivě zjistit zaměstnání a společenské postavení zemřelého? Příspěvek se zabývá hrobovými celky z doby bronzové z území Čech, Moravy a Slovenska, u kterých byli zjištěny součásti metalurgického inventáře. Hroby tohoto typu se nacházejí vzácně; shromážděno bylo třináct lokalit, na některých se našli ojedinelé nálezy kadlubů, na jiných bylo prozkoumáno i více hrobů (Jelšovce, Nižná Myšľa). Zajímavým příkladem je bohatý hrob 280 z Nižné Myšle a žárový hrob z mohyly ve Vyšném Kubíně s dvanácti kadluby. Příspěvek se věnuje analogiím z okolitých území, přičemž poznatky k společenskému postavení metalurgů částečne čerpá z etnologických a jazykovědných pramenů.
The contribution discusses the social status of craftsmen-metallurgists in the Bronze Age. Can the job definition and social status of the deceased be reliably determined from grave trappings? The paper focuses on Bronze Age grave units in the territory of Bohemia, Moravia and Slovakia in which samples of the metallurgic inventory have been revealed. These graves are not common; only thirteen locations containing rare finds of moulds have been discovered; more graves have been explored in other locations (Jelšovce, Nižná Myšľa). Interesting examples are a rich grave 280 from Nižná Myšľa and a cremation interment from a burial mound in Vyšný Kubín yielding twelve moulds. The contribution centres upon the analogies between the surrounding areas, partially deriving information on the social status of metallurgists from ethnological and language sources.
Reference
[1] Balaša, G. 1963: Novšie archeologické náleziská a nálezy z južnej oblasti stredného Slovenska, ŠZ 11, 179–208.

[2] Bátora, J. 1976: Záchranný výskum na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Čachticiach, AVANS 1975, 21–32.

[3] Bátora, J. 2000: Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. In: Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 16, Teil 2. Kiel.

[4] Bátora, J. 2002: Contribution to the problem of "craftsmen" graves at the end of Aeneolithics and in the Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. SlArch L, 179–228.

[5] Bátora, J. 2002a: K hrobom metalurgov z obdobia eneolitu v strednej, západnej a východnej Európe. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, 35–46. Nitra.

[6] Beneš, J. 1998: Tier- oder Handwerkerbestattungen? Ein Beispiel zweier Aunjetitzer Objekte in Hrdlovka (Nordwestböhmen). In: Archäol. Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 7. Treffen, 130–134. Rahden/Westf.

[7] Budaváry, V. 1932: Archeologický výskum Slovenského národného múzea na popolnicovom pohrebišti lužicko-sliezskeho typu pri Ilave r. 1932, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 24, 65–70.

[8] Čaplovič, P. 1987: Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku. Martin.

[9] Eisner, J. 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[10] Eliade, M. 2000: Kováři a alchymisté. Praha.

[11] Furmánek, V. 1990: Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí. Bratislava.

[12] Gottwald, A. 1912: Jednotlivé nálezy bronz. předmětů, depôty a kadluby z Prostějovska, Pravěk NŘ 8, 86–94.

[13] Harding, A. F. 2000: European Societies in the Bronze Age. Cambridge.

[14] Jockenhövel, A. 1982: Zeugnisse der primären Metallurgie in Gräbern der Bronze- und Alteisenzeit Mitteleuropas, Archeologia Polski XXVII/2, 293–301.

[15] Jockenhövel, A. 1990: Bronzezeitlicher Burgenbau in Mitteleuropa. Untersuchungen zur Struktur frühmetallzeitlicher Gesellschaften. In: Orientalisch-Ägäische Einflüsse in der europäischen Bronzezeit, 209–228. Bonn.

[16] Malinowski, T. 1982: Groby odlewców w kulturze łuzyckiej na ziemiach polskich. In: Pamiętnik muzeum międzi I, 249–270. Legnica.

[17] Nekvasil, J. 1982: Pohřebiště lužické kultury v Moravičanech, FAM XI–1,2. Brno.

[18] Neustupný, J. 1939: Poklad bronzů na Dreveníku ve Spiši, Sborník Národního musea v Praze I, 1938–1939, 201–220.

[19] Olexa, L. 1987: Gräber von Metallgiessern in Nižná Myšľa, AR XXXIX, 255–275.

[20] Ondráček, J. – Šebela, L. 1985: Pohřebiště nitranské skupiny v Holešově (katalog nálezů), Studie muzea Kroměřížska '85. Kroměříž.

[21] Paulík, J. 1965: Súpis medených a bronzových predmetov v Okresnom vlastivednom múzeu v Rimavskej Sobote, ŠZ 15, 33–106.

[22] Prokeš, L. 2003: Archeologické a lingvistické prameny k poznání počátků metalurgie a symboliky kovů, rukopis diplomovej práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[23] Salaš, M. 1985: Metalurgická výroba na výšinném sídlišti z doby bronzové u Blučiny, ČMMZ, vědy společenské LXX, 37–56.

[24] Salaš, M. 1995: Bemerkungen zur Organisation der Urnenfelderzeitlichen Metallverarbeitung unter Berücksichtigung des Mitteldonauländischen Kulturkreises in Mähren, AR XLVII, 569–586.

[25] Studeníková, E. – Paulík, J. 1983: Osada z doby bronzovej v Pobedime. Bratislava.

[26] Stuchlík, S. 2002: Grab eines Handwerkers in Borotice. In: Anodos. Studies of the Ancient World 2/2002 in Honour of Mária Novotná, 307–313. Trnava.

[27] Točík, A. 1979: Výčapy – Opatovce und weitere altbronzezeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Nitra.

[28] Vokolek, V. 1999: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři. Hradec Králové.