Analýza sídelních strategií mladopaleolitických lovců v oblasti Brněnska a Vyškovska

Název: Analýza sídelních strategií mladopaleolitických lovců v oblasti Brněnska a Vyškovska
Variantní název:
  • Analysis of settlement strategies of the Upper-Palaeolithic hunters in the Brněnsko and Vyškovsko regions
Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 93-108
Rozsah
93-108
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Tento článek pojednává o sídelních strategiích na Brněnsku a Vyškovsku v mladém paleolitu. S pomocí programu Surfer (verze 8 pro Windows) digitalizovali O. Mlejnek a P. Škrdla reliéf této oblasti a pomocí 3-D modelu krajiny autor článku analyzoval polohu mladopaleolitických lokalit ve studované oblasti. Závěr práce obsahuje definice sídelních strategií jednotlivých mladopaleolitických kultur (bohunicien, szeletien, aurignacien, epigravettien a magdalénien), přítomných v oblasti.
This article examines settlement strategies of the Upper Palaeolithic period in the region of the Brno Basin and Vyškovská brána [Vyškov Gate]. By means of the Surfer programme (version 8 for Windows), O. Mlejnek and P. Škrdla have digitalized the relief of the region and, with the aid of a 3-D landscape model, analysed the topographical distribution of Upper Paleolithic sites in the area. Regional settlement strategies of the Bohunician, Szeletian, Aurignacian, Epigravettian and Magdalenian cultures of the Upper Palaeolithic are defined in the final section of the article.
Reference
[1] ABSOLON, K., 1936: Über Großformen des quarzitischen Aurignacien der paläolitischen Station Ondratitz in Mähren. Typologie der sogenannten "Gigantolithen". Brünn.

[2] ABSOLON, K., 1938: Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě. Pracovní zpráva za první rok 1924. Brno.

[3] ALLSWORTH-JONES, P., 1986: The Szeletian and the Transition from Middle to Upper Paleolithic in Central Europe. Oxford.

[4] DEMEK, J. a kol., 1965: Geomorfologie českých zemí. Praha.

[5] DEMEK, J., 1992: Horopis. In: Demek, J. – Novák, V., Neživá příroda. Vlastivěda moravská, Země a lid NŘ sv. 1., 15–38. Brno.

[6] GOJDA, M., 2000: Archeologie krajiny: vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.

[7] KLÍMA, B., 1983a: Dolní Věstonice, tábořiště lovců mamutů. Praha.

[8] KUNA, M., 2000: Surface artefakt studies in the Czech Republic. In: Bintliff, J. L. – Kuna, M. – Venclová, N., The future of surface artefact survey in Europe, 29–44. Sheffield.

[9] MLEJNEK, O., 2006: Srovnání polohy mladopaleolitických lokalit na Vyškovsku a na Brněnsku. Rukopis oborové práce z archeologie. ÚAM FF MU, Brno.

[10] MLEJNEK, O., 2009: Vyškov (k. ú. Vyškov, okr. Vyškov), Přehled výzkumů, 239–240.

[11] NERUDOVÁ, Z., 2008: Sídelní strategie v oblasti Krumlovského lesa ve starší době kamenné, Památky archeologické XIX, 5–34.

[12] NERUDOVÁ, Z. – NERUDA, P., 2010: Brno ( k. ú. Štýřice, okr. Brno-město), Přehled výzkumů 51, 275–278.

[13] OLIVA, M., 1981: Die Bohunicien Station bei Podolí ( Bez. Brno-Land) und ihre Stellung im beginnenden Jungpaläolithikum, Acta Musei Moraviae, sci. soc., LVI, 7–45.

[14] OLIVA, M., 1987a: Aurignacien na Moravě. Studie Muzea Kroměřížska, 87. Kroměříž.

[15] OLIVA, M., 1987b: Revize paleolitických lokalit z východního okolí Brna, Přehled výzkumů 1984, 14–18.

[16] OLIVA, M., 1989. Paleolit. In: Belcredi, L., Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov, 8–32. Brno.

[17] OLIVA, M., 1992: The szeletien occupation of Moravia, Slovakia and Bohemia, Acta Musei Moraviae, sci. soc., LXXVII, 5–128.

[18] OLIVA, M., 1998: Geografie moravského gravettienu, Památky archeologické 89, 39–63.

[19] OLIVA, M., 2002: Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí, Archeologické rozhledy 54, 555–581.

[20] OLIVA, M., 2007: Gravettien na Moravě. In: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (Klápště, J. – Měřínský, Z., edd.). Brno–Praha.

[21] OLIVA, M., 2008: Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les, Acta Musei Moraviae, sci. soc., XCIII, 3–38.

[22] PŘICHYSTAL, A., 2002: Zdroje kamenných surovin. In: Paleolit Moravy a Slezska (Svoboda, J., ed.), Dolnověstonické studie 8, 67–76. Brno.

[23] PŘICHYSTAL, A., 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[24] SVOBODA, J., 1980: Křemencová industrie z Ondratic. Studie AÚ ČSAV v Brně 14/1. Praha.

[25] SVOBODA, J., 1990: The Bohunician. In: Kozlowski, J., Les feulles de pierre, Études et recherches archéologiques de l'Université de Liége, 42, 199–211.

[26] SVOBODA, J., 1994: The Upper Palaeolithic settlement of the Vyškov Gate, Regional survey, 1988–1992, Památky archeologické, 85, 18–34.

[27] SVOBODA, J., 1999: Čas lovců. Brno.

[28] SVOBODA, J., 2002: Geografická predispozice Moravy a Slezska. In: Paleolit Moravy a Slezska (Svoboda J., ed.), Dolnověstonické studie 8, 18–21. Brno.

[29] SVOBODA, J. (ed.), 2002: Paleolit Moravy a Slezska, 2. aktualizované vydání, Dolnověstonické studie 8. Brno.

[30] ŠKRDLA, P., 2002: Magdalénská sídelní struktura v jižní části Moravského krasu. In: Prehistorické jeskyně (Svoboda, J., ed.), Dolnověstonické studie 7, 229–254. Brno.

[31] ŠKRDLA, P., 2002a: Změny v sídelní strategii mladého paleolitu v mikroregionu brněnské kotliny, Archeologické rozhledy, 54, 363–370.

[32] ŠKRDLA, P., 2005: The Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River, Dolnověstonické studie 13. Brno.

[33] ŠKRDLA, P. – LUKÁŠ, M., 2000: Příspěvek k otázce geografické pozice lokalit pavlovienu na Moravě, Přehled výzkumů 41, 21–33.

[34] VALOCH, K., 1950: Sídliště diluviálního člověka na půdě Velkého Brna, Příroda 43, 22–26, 56–57.

[35] VALOCH, K., 1956: Paleolitické stanice s listovitými hroty nad údolím Bobravy, Acta Musei Moraviae, sci. soc., 41, 5–44.

[36] VALOCH, K., 1960: Magdalénien na Moravě, Anthropos 12. Brno.

[37] VALOCH, K., 1995: Territoires d'implanation, contacts et diffusion des sociétés du Paléolithique supérieur dans l'ancien Tchécoslovaquie, L'Anthropologie 99:4, 593–608.

[38] VLČEK, V., 1992: Hydrologie. In: Neživá příroda (Demek, J. – Novák, V., edd.), Vlastivěda moravská, Země a lid NŘ sv. 1., 155–179. Brno.