Na margo Gogoľovho dvojníctva

Název: Na margo Gogoľovho dvojníctva
Zdrojový dokument: Červeňák, Andrej. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 77-82
Rozsah
77-82
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
"Вечера на хуторе близ Диканьки" Н. В. Гоголя являются художественным воплощением единства Космоса, Природы, Социума и Человека. Они отражают желание автора видеть единство русского народа, которое возникало в борьбе с Наполеоном, но распалось после 1825 г. "Двойник или Мои вечера в Малороссии" Погорельского уже не знают этого единства, двойственной сущности человека (гоголевское единство мифологического и религиозного), они являются внутренним монологом автора и рассказчика о чертовщине в нашей жизни. "Двойник" Ф. М. Достоевского является попыткой онтологизации двойничества, которое могло бы стать основой мутации человеческого "я" и "ты" на пути космической эволюции человека. Названные различия художественного моделирования двойника отражают философию и эстетику человеческой культуры (Гоголь – мифологической, Погорельский – паранаучной, а Достоевский – метанаучной), которые обусловили характер всех элементов приведенных выше произведений.
Gogoľove Večery na Dikaňskom laze predstavujú umeleckú syntézu Vesmíru, Prírody, Sociuma a Človeka. Reflektujú prianie autora vidieť jednotu ruského národa, ktorá sa zrodila vo vojne s Napoleonom, ale rozpadla sa po roku 1925. Dielo Pogoreľského Dvojník alebo Moje večery v Malorossiji nevníma túto jednotu dvojakej podstaty človeka (gogoľovská jednota mytologického a náboženského), zostáva na úrovni vnútorného monológu autora a rozprávača o čertovine v živote. Dostojevského Dvojník predstavuje snahu o ontologizáciu dvojníctva, ktoré by sa mohlo stať základom mutácie ľudského "ja" a "ty" na ceste po kozmickej evolúcii ľudstva. Rozdiely umeleckého stvárnenia dvojníctva sú odrazom filozofie a estetiky ľudskej kultúry (Gogoľovej mytologickej, Pogoreľského pseudovedeckej a Dostojevského metavedeckej), ktorá podmienila povahu daných diel.