Postava na ceste hľadania rozmerov ľudského bytia : (uvažovanie nad metaforicko–metonymickou podobou cesty postavy v prozaickej tvorbe J. Barča-Ivana)

Název: Postava na ceste hľadania rozmerov ľudského bytia : (uvažovanie nad metaforicko–metonymickou podobou cesty postavy v prozaickej tvorbe J. Barča-Ivana)
Variantní název:
  • The character on the way of searching for the human being dimension
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. [99]-114
Rozsah
[99]-114
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V príspevku sa postupmi teórie textu analyzujú kompozičné operácie autora v texte. Záujem sa sústreďuje na postavu a rozprávača. Zámerom je ukázať vnútorné segmentovanie konfliktu podľa toho, v akej pozícii sa ocitne postava voči ostatným postavám a k sebe samej. To znamená, že vedľa možností poetiky si autor pomáha štylistickou organizáciou textu.
The present article contains the analyses of the author's composition operations. The attention is paid to the character and the narrator. The aim of the study is to point to inner segmentation of the conflict according to fact what position the character occupies in comparison with other characters. This means that besides the categories of poetics the author has to modify the stylistic organization of the text.
Reference
[1] Barč-Ivan, J.: Dielo I., Tatran, Bratislava 1981.

[2] Barč-Ivan, J.: Husličky z javora, Slovenský spisovatel', Bratislava 1957.

[3] Čepan, O.: Barčova próza ako spor bytia a vedomia. Romboid, 1980, č. 2, s. 44–48.

[4] Rakús, S.. Poetika prozaického textu, Slovenský spisovatel', Bratislava 1995.

[5] Rakús, S.: Epické postoje, Smena, Bratislava 1988.

[6] Vanovič, J.: Cesta samotárova, Matica slovenská, Martin 1994.

[7] Žemberová, V.: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch, Náuka, Prešov 2000.