Ruská próza s géniom loci

Název: Ruská próza s géniom loci
Variantní název:
  • Russian prose with a genius loci
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 45-56
Rozsah
45-56
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V príspevku Ruská próza s géniom loci sa pozornosť venuje súčasným ruským prozaičkám, ktoré v odlišných žánroch a s rozličnou tematikou venujú pozornosť spoločensky nerovnakému typu a nerovnakej skúsenosti ženskej literárnej postavy, ktorá je svojimi osobnými dejinami spojená s mestom Moskva. Zmyslom zapojenia ženskej postavy do deja sa stali aktuálne otázky individuálneho vyrovnávania sa s vlastným životom, so zvažovaním, ako ho chrániť pred zmenami, ale aj tým, ako sa sústrediť na zásadnú spoločenskú zmenu hodnoty vlastnej existencie. Spisovateľky nemoralizujú, nevytvárajú neriešiteľné sujetové kauzy. Naopak, s nadhľadom i vážne premýšľajú, ako uchovať autenticitu svojej literárnej postavy, prejaviť jej osobnosť a vôľu a ako nerezignovať na hodnoty, ktoré by naplnili život matky, manželky, uspokojili jej profesijné ambície a uchovali by jej jedinečnosť vo vzťahu k tomu, s kým žije a čo prežíva. Výber mestskej lokality a jej obyvateľov plní funkciu interného etnického znaku a historického symbolu. Univerzálne obnovovanému mýtu mesta Moskva voči iným ruským mestám emotívne porozumejú len jeho obyvatelia.
The contribution Russian Prose with a Genius Loci is focused on current Russian female prose writers who in different genres and different themes pay attention to a socially dissimilar type and dissimilar experience of a female literary character associated through her personal history with the city of Moscow. The purpose of a female character involvement in the plot is based on topical issues of the individual coping with one's own life, consideration how to protect it against changes and concentration on the fundamental social change in the value of one's own existence. The female writers do not moralize, do not create unsolvable subject cases. On the contrary, with a bird's-eye view or seriously they consider how to preserve the authenticity of their literary characters, how to show their personalities and strength and how not to resign from the values that would satisfy the life of a mother, wife, meet her professional ambitions and retain her uniqueness in relation to who she lives with and what she experiences. The selection of an urban location and its population serve as the internal ethnic attribute and historical symbol. A universally restored myth of the city of Moscow compared with other Russian cities is emotionally understood only by its residents.
Reference
[1] BERSENEVOVÁ, Anna: Znovozrodená pre lásku. Bratislava: Ikar, 2013.

[2] TOKAREVA, Viktoria: Sentimentaľnoje putěšestvije: pověsti, rasskazy. Moskva: EKSMO, 1997 (Prevzaté z edičnej poznámky výberu Tokarevová, 2005, s. 189).

[3] TOKAREVOVÁ, Viktoria: Římské prázdniny. Brno: Host, 2005.

[4] VAGNEROVÁ, Jana: Vongozero. Bratislava: Ikar, 2013.

[5] ULICKÁ, Ljudmila: Ženské lži. Praha − Litomyšl: Paseka, 2013.

[6] BLANCHOT, Maurice: Literární prostor. Přel. M. Kohoutová − M. Pacvoň. Praha: Herrmann & synové, 1999.

[7] COMPAGNON, Antoine: Démon teórie. Literatúra a bežné myslenie. Prel. J. Truhlářová. Bratislava: Kalligram, 2006.

[8] PAVERA, Libor – VŠETIČKA, František: Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002.

[9] PLUTKO, Pavol: Autor umeleckého diela. Nitra: Pedagogická fakulta, 1992.

[10] PECHAR, Zdeněk: Otázka estetické hodnoty v literárním díle. In: POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Aplikace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno: Tribun EU, 2014, s. 120.

[11] SÝKORA, Michal: O Viktorii Tokarevové. Doslov. In: TOKAREVOVÁ, Viktoria: Římské prázdniny. Brno: Host, 2005, s. 184–188.

[12] ŠÚTOVEC, Milan: O epikom diele. Levice: L.C.A., 1999.