Předmluvy a dedikace v české postilografii z let 1592–1620

Název: Předmluvy a dedikace v české postilografii z let 1592–1620
Variantní název:
  • Prefaces and dedications in Czech postilography from 1592 to 1620
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 21-45
Rozsah
21-45
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Our paper focuses on the prefaces in Czech humanist postilography from 1592 to 1620 by Martin Filadelf Zámrský, Jakub Wujek of Węgrowiec, Blažej Borovský of Borovany, Vojtěch Šebestián Scipio Berlička, Jan Kapita (2nd ed.), Jiří Dikast, Václav Slovacius, and Jakub Petrozelín Kunštátský. Two approaches for the elaboration have been selected; the first approach, primarily oriented towards the formalised aspect of text construction, concerns the arrangement of texts using recommendations from preaching theory, describing the differences between texts introduced with dedications and texts addressing the reader. The second approach, using literary theoretical premises, analyses the way the person of the "dedicatee" is formed. The article includes a brief characterisation of the elaborated prefaces and dedications.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu MUNI/A/1202/2021 Předmluvy a dedikace v pozdně humanistické postilografii.
Reference
[1] BOROVSKÝ Z BOROVNA, Blažej. 1617. Hypomnema epistolarum quae diebus dominicis… (Hradec Králové)

[2] DIKAST, Jiří. 1612. Postila nebo kázání krátká na evangelia svatá… (Praha)

[3] KAPITA, Jan. 1615. Postila, tj. kázání, kteráž na řeči Boží… (Praha)

[4] PETROZELÍN (PETROZELINUS) KUNŠTÁTSKÝ, Jakub. 1613. Postila neb kázání sumovní… (Praha)

[5] SCIPIO BERLIČKA, Vojtěch Šebestián. 1618. Postila, to jest potom toho co se z evangelium… (Praha)

[6] SLOVACIUS, Václav. 1613. Vejkladové na řeči postní… (Dobrovice)

[7] SLOVACIUS, Václav. 1615. Vysvětlení prosté biblí malé… (Praha)

[8] SLOVACIUS, Václav. 1620. Vysvětlení prosté biblí malé […] Díl druhý. Od Svaté Trojice až do adventu… (Praha)

[9] WUJEK, Jakub. 1592. Postila aneb kázání evangelická… (Litomyšl)

[10] ZÁMRSKÝ, Martin Filadelf. 1592. Postila evangelická… (Jezdkovice u Opavy)

[11] ZÁMRSKÝ, Martin Filadelf. 1602a. Postila evangelická… (Drážďany)

[12] ZÁMRSKÝ, Martin Filadelf. 1602b. Postila evangelická… (Lipsko)

[13] ARISTOTELES. 1999. Rétorika – poetika (Praha: Rezek)

[14] BLAHOSLAV, Jan. 2013. Čtyři menší spisy (Brno: Host)

[15] BOHATCOVÁ, Mirjam. 1970. "Předmluvy v českých předbělohorských tiscích", in ŠMAHEL, František – POLIŠENSKÝ, Josef (ed.): Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory (Praha: Academia), s. 83–106

[16] BOHATCOVÁ, Mirjam. 1990. Česká kniha v proměnách staletí (Praha: Panorama)

[17] BŮŽEK, Václav. 1994. "Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách", in PÁNEK, Jaroslav – REJCHRTOVÁ, Noemi – POLÍVKA, Miloslav (ed.): Husitství – reformace – renesance: sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, 3. svazek (Praha: Historický ústav), s. 830–843

[18] CICERO, Marcus Tullius. 1982. Rečník; Reči proti Catilinovi; Filipiky a iné (Bratislava: Tatran)

[19] CICERO, Marcus Tullius. 1948. O přirozenosti bohů (Praha: Jan Laichter)

[20] ECO, Umberto. 2013. Zpověď mladého romanopisce (Praha: Argo)

[21] FOŘT, Bohumil. 2008. Literární postava: Vývoj a aspekty naratologických zkoumání (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[22] GENETTE, Gérard. 1997. Paratexts: Thresholds of Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press)

[23] KOLDA Z KOLDIC. 1997. Tractatus mystici (Praha: Oikoymenh)

[24] KOPECKÝ, Milan. 1968. "K české barokní homiletice", in KOPECKÝ, Milan (ed.): O barokní kultuře: sborník statí (Brno: Univerzita J. E. Purkyně), s. 61–74

[25] MARGOLIN, Uri. 2017. "Postavy a jejich verze", in MIHĂILESCU, Călin-Andrei – HAMARNEH, Walid (ed.): O fikci nově (Praha: Academia), s. 153–180

[26] MAŤA, Petr. 2004. Svět české aristokracie (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[27] MIKO, František – POPOVIČ, Anton. 1978. Tvorba a recepcia (Bratislava: Tatran)

[28] NESSELROTH, Peter W. 2017. "Udávání jmen ve vyprávění příběhů", in MIHĂILESCU, Călin-Andrei – HAMARNEH, Walid (ed.): O fikci nově (Praha: Academia), s. 181–193

[29] PIŠNA, Jan. 2021. Předmluvy v jazykově českých tiscích v druhé polovině 16. století (disertační práce)

[30] z ŘEZNA, Ondřej. 2020. Husitská kronika. Dialog o českém kacířství (Praha: Argo)

[31] SLÁDEK, Miloš. 2017. Slovo ze srdce jejich, aneb, Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém (Praha: Památník národního písemnictví)

[32] STORCHOVÁ, Lucie. 2011. Paupertate styloque connecti: utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Praha: Scriptorium)

[33] STORCHOVÁ, Lucie. 2014. Bohemia and Moravia. Vol. II. Bohemian school humanism and its editorial practices (ca. 1550–1610) (Turnhout: Brepols)

[34] ŠALOMOUN, Lubomír. 2021. Slezský kazatel Martin Filadelf Zámrský, in MARTINEK, Libor (ed.): České a polské literární baroko (Opava: Slezská univerzita v Opavě), s. 181–198

[35] ŠIMŮNEK, Robert. 2013. Reprezentace české středověké šlechty (Praha: Argo)

[36] VOIT, Petr. 2013. Český knihtisk mezi gotikou a renesancí I. (Praha: KLP)

[37] VOIT, Petr. 2019. "Kvart", in Encyklopedieknihy.cz [online]. říjen 2019 [citováno 20. 03. 2022]. Dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Kvart

[38] VOIT, Petr. 2019. "Folio", in Encyklopedieknihy.cz [online]. prosinec 2019 [citováno 20. 03. 2022]. Dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Kvart

[39] VOIT, Petr. 1970. Nový zákon s Žalmy (Vídeň: Britická i zahraniční společnost biblická)