Ikonická triáda škodcu v slovenskej verzii rozprávkového typu ATU 301

Název: Ikonická triáda škodcu v slovenskej verzii rozprávkového typu ATU 301
Variantní název:
  • Iconic triad of a Villain in the Slovak version of ATU 301 folktale type
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 83-98
Rozsah
83-98
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štúdia sa zacieľuje na tematologicko-komparatívnu analýzu aktanta s funkciou škodcu (Propp) v arcinaratívoch, a to ako jedného z ústredných činiteľov existenciálnej problémovej situácie (de facto "strojcu" problémovosti), ktorápredstavuje generálnu tému tzv. sujetového umenia (Mukařovský). Materiálovým východiskom je slovenská ľudová rozprávka Lomidrevo alebo Valibuk zo zbierky P. Dobšinského, ktorá podľa Aarneho-Thompsonovho-Utherovho medzinárodného katalógu patrí do rozprávkového typu ATU 301. Zámerom je podrobná rekognoskácia troch rôznorodých stvárnení postavy škodcu, potvrdenie archetypálnej podstaty tejto figúry a poukázanie na jej zásadnú funkciu v sujete predovšetkým z literárnoteoretického hľadiska s rôznymi interdisciplinárnymi presahmi.
The study focuses on a thematological-comparative analysis of an actant with a function of a villain (Propp) in archnarratives, i.e. as one of the central figures of an existential problematic situation (de facto the "maker" of the problems), which represents a general theme of the so-called sujet art (Mukařovský). The material base is the Slovak folktale Lomidrevo or Valibuk from the collection of P. Dobšinský which, according to Aarne-Thompson-Uther Index, is of the ATU 301 folktale type. Given research aims to investigate three different portrayals of a villain in detail, acknowledge the archetypal essence of this figure and emphasize his crucial function in sujet from literary-theoretical point of view with other interdisciplinary connections.
Note
Štúdia vznikla v rámci projektu APVV-17-0026 Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií.
Reference
[1] AFANASJEV, A. N.: Ruské lidové pohádky. Praha: Odeon, 1984, s. 153–159.

[2] Biblia. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2012, s. 1–317.

[3] DOBŠINSKÝ, Pavol: Zakliata hora. Bratislava: Tatran, 1990, s. 56–73.

[4] DOBŠINSKÝ, Pavol: Najkrajšie slovenské rozprávky. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015, s. 240–248.

[5] GRAVES, Robert: Řecké mýty. Praha: Levné knihy, 2004, s. 1–744.

[6] GRIMM, Jacob – GRIMM, Wilhelm: Pohádky. Praha: Odeon, 1988, s. 147–150.

[7] HUDEC, Ivan: Báje a mýty starých Slovanov. Bratislava: Veda, 2019, s. 27–119.

[8] KRUPA, Viktor: Japonské mýty: Kodžiky. Bratislava: Tatran, 1979, s. 1–228.

[9] NĚMCOVÁ, Božena: Národní báchorky. Praha: Nakladatel Karel Červenka, 1942, s. 1–312.

[10] POLÍVKA, Jiří: Súpis slovenských rozprávok: Sväzok I. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská s podporou Českej akademie věd a umění, 1923, s. 263–335.

[11] REUSS, Samuel: Rozprávky starých Slovákov. Bratislava: Tatran, 2018, s. 1–215.

[12] Slovenské ľudové rozprávky 3. Ed. Viera Gašparíková. Bratislava: Veda, 2004, 872 s.

[13] TILLE, Václav: Soupis českých pohádek. Svazek I. Praha: Česká akademie věd a umění, 1934, s. 387–405.

[14] BETTELHEIM, Bruno: Za tajemstvím pohádek. Praha: Portál, 2017.

[15] BOLTE, Johannes – POLÍVKA, Jiří: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen. Leipzig: Dietrich Verlag, 1915.

[16] BOTÍK, Ján – SLAVKOVSKÝ, Peter a kol.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Heslo: Trpaslík. Bratislava: Veda, 1995, s. 267–268.

[17] CAMPBELL, Jospeh: Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.

[18] ČAPEK, Karel: Marsyas čili na okraji literatury. Praha: Československý spisovatel, 1971.

[19] ČECHOVÁ, Mariana: Arcinaratív/arcitext. Litikon 2, 2017, č. 1, s. 278–281.

[20] ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní. Praha: Oikoymenh, 2006.

[21] FRANZ, Marie-Louise von: Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998.

[22] GENNEP, Arnold van: Přechodové rituály – systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.

[23] HODROVÁ, Daniela a kol.: Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997.

[24] HODROVÁ, Daniela a kol.: ... na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

[25] JUNG, Carl Gustav: Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997.

[26] LEŠČÁK, Milan: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie. Bratislava: Prebudená pieseň, 2001.

[27] LINDOW, John: Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford: Oxford University Press, 2001.

[28] LOTMAN, J. M.: Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Indiana: Indiana University Press, 1990.

[29] MARČOK, Viliam: O ľudovej próze. Bratislava: Mladé letá, 1978.

[30] MATTOON, Mary Ann (ed.): The Archetype of Shadow in a Split World. Einsiedeln: Daimon Verlag, 1986, s. 1–19.

[31] MILČÁK, Peter: Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte. Levoča: Modrý Peter, 2006.

[32] PÁCALOVÁ, Jana: Codexy tisovské: K prameňom slovenských rozprávok. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2015.

[33] PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, 2010.

[34] PROFANTOVÁ, Naďa – PROFANT, Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2004.

[35] PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 2008.

[36] PROPP, V. J.: Morfológia rozprávky. Bratislava: Tatran, 1971, s. 1–160.

[37] SIROVÁTKA, Oldřich: K poměru slovenské a české pohádkové tradice (Nad variantmi pohádky Princezny v podzemí – AT 301). Slovenský národopis 14, č. 3, 1966, s. 361–377.

[38] UTHER, Hans-Jörg: The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2004.