Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století

Název: Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století
Variantní název:
  • Museum Weeks in Czechoslovakia at the turn of the 1950s and 1960s
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 59-64
Rozsah
59-64
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá průběhem festivalů "Týden muzeí" v Československu v letech 1957–1961. Pozornost je věnována proměnám koncepce festivalu v kontextu dobového politického vývoje a organizačních změn v československém muzejnictví, zejména v důsledku snah o centralizaci oboru. Článek dále usiluje o nástin tehdejších názorů na úlohu muzeí a na formy dokumentace současnosti, reprezentovaných formou Týdnů muzeí. Výzkum se opírá především o archivní materiály z provenience Kabinetu muzejní a vlastivědné práce a doplňkově též o dobový tisk.
The study deals with the course of events during the "Museum Week" festivals in Czechoslovakia in 1957–1961. Attention is paid to changes in the concept of the festival in the context of contemporary political development and organizational changes in the Czechoslovak museum sphere, especially as a result of efforts to centralize the field. The article further seeks to outline the then views on the role of museums and on the forms of documentation of the present, represented by the form of Museum Weeks. The research is mainly based on archival materials produced by the Cabinet of Museums and Local History and, additionally, on the period press.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Slezské zemské muzeum (DKRVO, MK000100595).