"Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím

Název: "Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím
Variantní název:
  • Anselm of Canterbury's commentary to Aristotle's Categories
Autor: Otisk, Marek
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2019, roč. 20, č. 2, s. 15-29
Rozsah
15-29
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje dialogu Anselma z Canterbury De grammatico. Tento spis byl samotným autorem označen jako úvod do dialektiky. V dobové dialektice zastával klíčové místo Aristotelův spis Kategorie. Tento článek se proto pokouší interpretovat Anselmův dialog jako určitou pedagogicky koncipovanou podobu komentáře k Aristotelovým Kategoriím. V návaznosti na Anselmův spis jsou postupně představeny jednotlivé teze z Aristotelových Kategorií (jak tzv. antepredicamenta, tak pojednání o substanci, kvalitě a částečně i vlastnictví) a způsob, jakým s nimi Anselm pracoval.
The paper deals with the dialogue De grammatico written by Anselm of Canterbury. The author of the dialogue himself described the work as an introduction to dialectics. In that epoch, the leading role in the given art belonged to Aristotle's Categories. As a result, the article aims to interpret Anselm's dialogue as a commentary to Aristotle's Categories conceived in a pedagogic form. Following Anselm's treatise, the paper analyses particular theses from the Categories (firstly the so-called antepredicamenta, then the categories of substance, quality, and partly also having) and the approach Anselm employed in working with them.
Note
Studie vznikla v rámci projektu č. SGS08/FF/2018-2019 Normy a hodnoty ve středověké společnosti, řešeném na Ostravské univerzitě.