Humův vliv na Madisonovu politiku náboženské tolerance

Název: Humův vliv na Madisonovu politiku náboženské tolerance
Variantní název:
  • Hume's influence on Madison's policy of religious tolerance
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2018, roč. 19, č. 2, s. 40-54
Rozsah
40-54
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek má za cíl ukázat podobnosti mezi Humovou a Madisonovou politickou filozofií v oblasti politiky náboženské tolerance. Humův kritický postoj k církvím a k náboženství je dnes v interpretační literatuře velmi známý. Často se však zapomíná na důsledky, které z tohoto postoje plynou pro jeho politickou filozofii. Hume se totiž na mnoha místech svého rozsáhlého filozofického díla (kam je třeba řadit i jeho Dějiny Anglie a mnohé eseje) zamýšlel nad otázkou, jak řídit stát nábožensky roztříštěný do církví a sekt. Podobně se i jeden z nejvýznamnějších otců zakladatelů, James Madison, obával názorově roztříštěné společnosti; přičemž co do důvodů i řešení tohoto problému je patrná podobnost mezi jeho a Humovými myšlenkami. Hume i Madison shodně považovali za zdroj lidské tendence ke stranictví lidskou přirozenost a řešení této stranickosti spatřovali jednak v ustavení státu na co nejširším území, a jednak v co největší míře tolerance rozličných názorů i v náboženských otázkách. Oba argumentovali tím, že se v dějinách prakticky ukázalo jako nejúčinnější právě zavedení co nejširší náboženské tolerance. Kromě toho Madison používá stejné metafory a výrazy ve stejném kontextu jako Hume. Humův vliv na Madisona v otázce náboženské tolerance tak nelze při interpretaci intelektuálních zdrojů Jamese Madisona dále přehlížet.
The article aims to show the similarities between Hume's and Madison's political philosophy concerning the policy of religious tolerance. Although Hume's critical attitude to religion is well known among contemporary Hume scholars, the implications of the critique for his political philosophy are not usually dealt with. However, Hume devoted a lot of attention to the issue of religiously fragmented society and the impact this situation had on the state security. Similarly, James Madison feared fragmented societies and dealt with this issue in a manner very similar to Hume's. Both Hume and Madison thought that human tendency to a partiality had a source in human nature. The solution was, therefore, not in overcoming this tendency but rather in using it to a good purpose. Both argued that toleration had practically proven to be the most effective policy and also had the best impact on society. In addition to these similarities, Madison used the same metaphors and expressions in the same context as Hume. Therefore, Hume's influence in the context of the interpretation of Madison’s intellectual resources can no longer be ignored.
Note
Článek byl podpořen dotací Institucionální podpory pro Katedru filozofie a společenských věd na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Reference
[1] Adair, D. (1951): The Tenth Federalist Revisited, The William and Mary Quarterly 8(1), 48–67, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1920733. | DOI 10.2307/1920733

[2] Arkin, M. M. (1995): The Intractable Principle: David Hume, James Madison, Religion, and the Tenth Federalist, The American Journal of Legal History 39(2), 148–176, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/845899. | DOI 10.2307/845899

[3] Banning, L. (1998): The Sacred Fire of Liberty: James Madison and the Founding of the Federal Republic, Cornell University Press.

[4] Branson, R. (1979): James Madison and the Scottish Enlightenment, Journal of the History of Ideas 40(2), 235–250, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/845899. | DOI 10.2307/2709150

[5] Clark, S: (2009): No Abiding City: Hume, Naturalism, and Toleration, Philosophy 84(327), 75–94, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/20533171. | DOI 10.1017/S0031819109000047

[6] Dees, R. H. (2005): "The Paradoxical Principle and Salutary Practice": Hume on Toleration, Hume Studies 31(1), 145–164, dostupné z: http://www.humesociety.org/hs/issues/v31n1/dees/dees-v31n1.pdf. | DOI 10.1353/hms.2011.0252

[7] Fleischacker, S. (2002): Adam Smith's Reception among the American Founders, 1776-1790, The William and Mary Quarterly 59(4), 897–924. | DOI 10.2307/3491575

[8] Greig, J. Y. T. (2011): The Letters of David Hume: Volume 1, Oxford University Press.

[9] Hobbes, T. (2005): Leviathan, Continuum International Publishing Group.

[10] Howe, D. W. (1989): Why the Scottish Enlightenment Was Useful to the Framers of the American Constitution, Comparative Studies in Society and History 31(3), 572–587, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/178771. | DOI 10.1017/S0010417500016042

[11] Hume, D. (1900): Přirozené dějiny náboženství a rozmluvy o náboženství přirozeném, J. Laichtera.

[12] Hume, D. (1983): The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688, Liberty Fund.

[13] Hume, D. (1987a): Essays Moral, Political and Literary, Liberty Classics.

[14] Hume, D. (1987b): Idea of a Perfect Commonwealth, in Essays, moral, political, and literary, Liberty Classics, 512–529.

[15] Hume, D. (1987c): Of the Liberty of the Press, in Essays, Moral, Political, and Literary, Liberty Classics, 9–13.

[16] Hume, D. (1987d): Of the Parties of Great Britain, in Essays, moral, political, and literary, Liberty Classics, 64–72.

[17] Hume, D. (1987e): Of Parties in General, in Essays, moral, political, and literary, Liberty Classics, 54–63.

[18] Hume, D. (1987f): Variant Readings, in Essays, moral, political, and literary, Liberty Classics, 599–648.

[19] Hume, D. (2007): A Treatise of Human Nature: A Critical Edition, Oxford University Press.

[20] Hume, D. (2013): Dialogy o přirozeném náboženství, Dybbuk.

[21] Hume, D. (2015): Pojednání o lidské přirozenosti, Togga.

[22] Hutchinson, W. T. (1979): The Papers of James Madison, Chicago University Press.

[23] Ketcham, R. (2006): Selected Writings of James Madison, Hackett Publishing.

[24] Madison, J. (1994): Federalista č. 10, in Hamilton, A. – Madison, J. – Jay, J. (eds.) Listy federalistů: Soubor esejí psaných na podporu nové ústavy předložené federálním shromážděním 17. září 1787, Univerzita Palackého v Olomouci, 70–75.

[25] Madison, J. (2002): Memorial and Remonstrance against Religious Assessments, in The Founders Online [online], 2002-01-08, [cit. 2018-10-22], dostupné z: https://founders.archives.gov/documents/Madison/01-08-02-0163.

[26] Marvan, T. (2013): Hume o Bohu a náboženství, in Hume, D. Dialogy o přirozeném náboženství, Dybbuk, 9–32.

[27] Montesquieu, Ch. (2010): O duchu zákonů I, OIKOYMENH.

[28] Morgan, E. S. (1986): Safety in Numbers: Madison, Hume, and the Tenth 'Federalist', Huntington Library Quarterly 49(2), 95–112, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3817178.

[29] Prindle, D. (2004): The Invisible Hand of James Madison, Constitutional Political Economy 15(3), 223–237, dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1023. | DOI 10.1023/B:COPE.0000040430.41348.c1

[30] Rawls, J. (1999): Collected Papers, Harvard University Press.

[31] Russell, P. (1988): 'Atheism' and the Title-Page of Hume's Treatise, Hume Studies 14(2), 408–423, dostupné z: https://muse.jhu.edu/article/388701.

[32] Russell, P. (2010): The Riddle of Hume's Treatise: Skepticism, Naturalism, and Irreligion, Oxford University Press.

[33] Sabl, A. (2009): The Last Artificial Virtue: Hume on Toleration and Its Lessons, Political Theory 37(4), 511–538, dostupné z: https://www.jstor.org/stable/25655497. | DOI 10.1177/0090591709335192

[34] Smith, A. (2001): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, Liberální Institut.

[35] Spencer, M. G. (2010): David Hume and Eighteenth-Century America, University of Rochester Press.

[36] Stewart, J. B. (1963): The Moral and Political Philosophy Of David Hume, Columbia University Press.

[37] Tvrdý, F. (2017): Hume proti náboženství, Filosofický časopis 65(2), 207–220, dostupné z: http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=archiv&rok=2017&cislo=2-2017&obsah=763.

[38] Vile, J. R. – Pederson, W. D. – Williams, F. J. (2008): James Madison: Philosopher, Founder, and Statesman, Ohio University Press.

[39] Whelan, F. G. (2014): The Political Thought of Hume and his Contemporaries: Enlightenment Projects, Routledge.

[40] Wood, G. S. (1998): The Creation of the American Republic, University of North Carolina Press.