Platónova a Aristotelova teorie těžkého a lehkého, jejich zdroje a důsledky

Název: Platónova a Aristotelova teorie těžkého a lehkého, jejich zdroje a důsledky
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 2, s. [2]-18
Rozsah
[2]-18
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je srovnání Platónova a Aristotelova výkladu vlastností těžké a lehké. Nejprve jsou představeny hlavní motivy obou výkladů a poté následuje srovnání z hlediska využití empirických dat, z hlediska jejich explikační síly a také co do blízkosti modernímu pojetí tíže. V závěru se ukazuje, že Aristotelova koncepce těžkého a lehkého je propracovanější a komplexnější, ovšem mnohem stručnější výklad Platónův má také značné explikační možnosti a v určitých ohledech Aristotelovu teorii předčí.
The aim of the paper is to compare Plato's and Aristotle's theories of qualities heavy and light. First, the main features of both theories are introduced, then the comparation follows from the viewpoint of their empirical base, their explanatory strenght and from the viewpoint of modern theory of weight as well. The conclusion is the Aristotle's theory is more elaborate and more complex, but the much briefer Plato's theory also shows a great explanatory potential and even surpasses the Aristotle's one in some aspects.
Note
Studie vznikla s podporou projektu Specifického výzkumu MUNI/A/0795/2012. Představuje rozšíření a rozpracování tezí přednesených na konferenci "Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?" (Plzeň, 17. – 18. října 2013), jež se konala v rámci projektu OP VK Výzkumná síť teorie a dějin vědy (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108), splufinancovaného Evropským sociální fondem a státním rozpočtem ČR.
Reference
[1] Aristotelés. Fyzika. Přel. A. Kříž. Praha: Rezek, 1996.

[2] Aristoteles. O nebi; O vzniku a zániku. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1985.

[3] Barnes, J. The Complete Works of Aristotle. Vol. 1. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991.

[4] Cornford, F. M. Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1935.

[5] Mohr, R. D. — Sattler, B. M. (eds.). One Book, The Whole Universe: Plato's Timaeus Today. Las Vegas/Zurich/Athens: Parmenides Publishing, 2010.

[6] O'Brien, D. Theories of Weight in the Ancient World I. Democritus. Weight and Size. Paris: Les belles lettres — Leiden: E. J. Brill, 1981.

[7] O'Brien, D. Theories of Weight in the Ancient World II. Plato. Weight and Sensation. Paris: Les belles lettres — Leiden: E. J. Brill, 1984.

[8] Plato. Timaeus and Critias. Trans. R. Waterfield. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[9] Platón. Epinomis: Minós ; Kleitofón ; Pseudoplatonika ; Epigramy. Přel. F. Novotný. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997.

[10] Platón. Faidón. Přel. F. Novotný. 6., opr. vydání. Praha : Oikoymenh, 2005.

[11] Platón. Tímaios. Přel. F. Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996.

[12] Platón. Zákony. Přel. F. Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1997.

[13] Taylor, A. E. A Commentary on Plato's Timaeus. Oxford: Clarendon Press, 1928.