Ženský živel v polské poválečné literatuře

Název: Ženský živel v polské poválečné literatuře
Variantní název:
  • The female element in Polish postwar literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 153-161
Rozsah
153-161
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V poválečné polské literatuře se objevil a objevuje značný počet spisovatelek. Autor této stati se zaměřil na čtyři z nich, z nichž každá představuje jiný literární typ. Natalia Rolleczek je prozaička se smyslem pro humor. Anna Langfus se původně jmenovala Anna Regina Szternfinkiel, prožila za války svůj židovský osud, po válce odjela do Francie a stala se z ní francouzská spisovatelka. Židovského původu je rovněž Sidonia Rup, jejíž poezie obsahuje příbuzné motivy jako próza pofrancouzštělé Anny Langfus. Hanna Malewska na rozdíl od nich je autorkou historických próz, sahajících námětově do středověku a čerpajících látky z římské a francouzské minulosti.
Many women writers entered postwar Polish literature. The author focuses on four of them, each representing a different literary type. In one prose writer the language of expression is Polish. Natalia Rolleczek is a prose writer with a sense of humour. Anna Langfus, originally named Anna Regina Szternfinkiel, lived through her Jewish ordeal during the war, then moved to France after the war, where she became a French writer. Sidonia Rup is also of Jewish origin, and her poetry contains themes related to the prose of the Frenchified Anna Langfus. In contrast, Hanna Malewska is an author of historical novels which are thematically inspired by the Middle Ages and draw on the Roman and French past.
Reference
[1] LANGFUS, Anna: Zavazadla s pískem. Praha: Mladá fronta, 1964.

[2] MALEWSKA, Hanna: Jaro Řecka. Praha: Lidová demokracie, 1960.

[3] MALEWSKA, Hanna: Kamení bude volat. Praha: Vyšehrad, 1974.

[4] MALEWSKA, Hanna: Pomíjí tvářnost světa. Praha: Vyšehrad, 1981.

[5] ROLLECZEK, Natalia: Má drahá rodinka a já. Praha: Albatros, 1976.

[6] ROLLECZEK, Natalia: Kouzelné prázdniny. Praha: Lidové nakladatelství, 1981.

[7] RUP, Irena Sidonia: Obok Słowa. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Gorzowskie Centrum Biblijne. [bez data]

[8] RUP, Irena Sidonia: Dom Sierot. [Bez dalších údajů.]

[9] SULIKOWSKI, Andrzej: Pozwolić mówić prawdzie. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, 1993.

[10] VŠETIČKA, František: Polsko literární. Olomouc: Poznání, 2017.