Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury

Název: Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury
Variantní název:
  • Mothers as agents of family sexual culture
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 1, s. [67]-86
Rozsah
[67]-86
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato studie se zabývá rodinnou sexuální kulturou jakožto souborem z působů projevování lidské sexuality (skrz významy, činností, vzorci chování a z působy jednání) ustálených v dané rodině, které jsou produktem socializace spíše starší generace v rodině. Rodinná sexuální kultura je reprodukována zejména skrze nezáměrné působení, zvláště pak matek. Na základě výpovědí dvaceti sedmi matek jsou ukázány výsledky kvalitativního šetření, které vypovídají o tom, jak matky rodinnou sexuální kulturu reflektují, jak ji spoluformují a zejména do jakých oblastí života rodiny se rodinná sexuální kultura promítá. Součástí rodinné sexuální kultury je kultura konverzace jakožto ustálených z působů jednání matek, jejichž cílem je ne/regulovat přístup dětí ke konverzaci dospělých v kontextu sexuální tematiky. Dále pak kultura řeči, jejímž projevem je specifický sexuální slovník, který matky užívají. Jedná se o specifické názvosloví pohlavních orgánů, pohlavního styku a dalších fyziologických procesů souvisejících se sexualitou. Třetí součástí rodinné sexuální kultury je kultura těla, zejména nepsaná pravidla projevování sexuální náklonnosti mezi partnerskou dvojicí a sdílení nahoty v rámci rodiny. Kultura prostředí je další součástí, která se projevuje úpravou prostředí domácnosti, zejména v umisťování prostředků souvisejících se sexualitou. Poslední součástí rodinné sexuální kultury je pak kultura médií, která vypovídá o tom, jak matky přistupují k sexuálním scénám v televizi či diskusím o sexu a sexualitě v médiích.
This paper examines family sexual culture as a collection of possible expressions of human sexuality (through its meanings, activities, patterns of behavior, and ways of acting) as these are codified in a given family, where they exist as the result of socialization of older generations. Family sexual culture is reproduced particularly via unintentional influence, especially that of mothers. Based on interviews with 27 mothers, this qualitative paper shows how mothers reflect family sexual culture, how they co-form it, and which parts of family life are influenced by it. Conversation is the first part of family sexual culture because it is a common pattern of behavior for mothers who use it to (de)regulate children's access to adult conversation on sexuality. The second part of family sexual culture is a specific culture of speech and its vocabulary, which mothers use to name and talk about sexual organs, coitus, and other physiological processes related to sexuality. The third part is a culture of the body, which includes tacit rules governing how sexuality and nudity are to be expressed by sexual partners within the family. The fourth part is a culture of the environment, which regulates the household environment and especially the placement of objects related to sexuality. The fifth part of family sexual culture involves consumption of media and the ways in which mothers approach sexual scenes on television and discussions of sexuality in media.
Reference
[1] Byers, S. E. (2011). Beyond the birds and the bees and was it good for you? Thirty years of research on sexual communication. Candian Psychology, 52(1), 20–28.

[2] Byers, E. S., Sears, H. A., & Weaver, A. D. (2008). Parent's reports of sexual communication with children in kindergarten to Grade 8. Journal of Marriage and Family, 70(1), 80–96. | DOI 10.1111/j.1741-3737.2007.00463.x

[3] Dilorio, C., Kelley, M., & Hockenberry-Eaton, M. (1999). Communication about sexual issues: Mothers, fathers, and friends. Journal of Adolescent Health, 24(3), 181–189. | DOI 10.1016/S1054-139X(98)00115-3

[4] Dilorio, C., Pluhar, E., & Belcher, L. (2003). Parent-child communication about sexuality: A review of the literature from 1980–2002. Journal of HIV/AIDS Prevention & Education for Adolescents & Children, 5(3/4), 7–32. | DOI 10.1300/J129v05n03_02

[5] Feldman, S. S., & Rosenthal, D. A. (1999). The effect of communication characteristics on family members' perceptions of parents as sex educators. Journal of Research on Adolescence, 10(2), 119–150. | DOI 10.1207/SJRA1002_1

[6] Fischer, T. D. (1987). Family communication and the sexual behavior and attitudes of college student. Journal of Youth Adolescence, 16(5), 481–495. | DOI 10.1007/BF02202942

[7] Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Herrmann a synové.

[8] Fox, G. L., & Inazu, J. K. (1980). Mother-daugther communication about sex. Family Relations, 29(3), 347–352. | DOI 10.2307/583855

[9] Fustenberg, F. F., Moore, K. A., & Peterson, J. L. (1985). Sex education and sexual experiences among adolescents. Journal Public Health, 75(11), 1331–1332.

[10] Gagnon, J. H. (2005). The never ending conversation: Two interviews. Revisiting the text. In J. H. Gagnon & W. Simon, Sexual conduct: The social sources of human sexuality (308–323). New Brunswick: Aldine Transaction.

[11] Geist, B. (1992). Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing.

[12] Giddens, A. (2012). Proměna intimity. Praha: Portál.

[13] Hacker, K., Amare, Y., & Strunk, N. (2000). Listening to youth: Teen perspectives on pregnancy prevention. Journal Adolescence Health, 26(4), 279–288. | DOI 10.1016/S1054-139X(99)00110-X

[14] Hartl, P., & Hartlová, H. (1993). Psychologický slovník. Praha: Portál.

[15] Charmazová, K. (2006). Constructing grounded theory. London: Sage.

[16] Jaccard, J., Dittus, P., & Gordon, V. V. (2000). Parent-adolescent congruency in reports of adolescent sexual behavior and in communications about sexual behavior. Child Development, 69(1), 247–261. | DOI 10.1111/j.1467-8624.1998.tb06146.x

[17] Jandourek, J. (2007). Sociologický slovník. Praha: Portál.

[18] Janiš, K. (2008). Sexuální výchova včera, dnes a zítra. In M. Mitlöhner & Š. Starosta (Eds.), Moravský regionální kongres k sexuální výchově (1–45). Hradec Králové: Gaudeamus.

[19] Jerman, P., & Constantine, N. A. (2010). Demographic and psychological predictors of parent-adolescent communication about sex: A representative statewide analysis. Journal Youth Adolescence, 39(10), 1164–1174. | DOI 10.1007/s10964-010-9546-1

[20] Katrňák, T. (1999). Proměna vnímání sexu a vznik sexuality. Sociální studia, 0(4), 57–75.

[21] King, B. M., & Lorusso, J. (1997). Discussions in the home about sex: Different recollections by parents and children. Journal of Sex & Marital Therapy, 23(1), 52–60. | DOI 10.1080/00926239708404417

[22] Lefkowitz, E. S., & Stoppa, T. M. (2006). Positive sexual communication and socialization in the parent-adolescent context. New Directions for Child and Adolescent Development, 2006(112), 39–55. | DOI 10.1002/cd.161

[23] Macdowall, W., Wellings, K., Mercer, Ch., Nanchahal, K., Copas, A. J., McManus, S., Fenton, K. A., Erens, B., & Johnson, A. B. (2006). Learning about sex: Results from Natsal 2000. Health Education & Behavior, 33(6), 802–811. | DOI 10.1177/1090198106289003

[24] Miller, K. S., Fasula, A. M., Dittus, P., Wiegand, R. W., Wyckoff, S. C., & McNair, L. (2007). Barriers and facilitators to maternal communication with preadolescents about age-relevant sexual topics. AIDS and Behavior, 13(2), 365–374. | DOI 10.1007/s10461-007-9324-6

[25] Miller, K. S., Kotchick, B. A., Dorsey, S., Forehand, R., & Ham, A. Y. (1998). Family communication about sex: What are parents saying and are their adolescents listening?. Family Planning Perspectives, 30(5), 218–223. | DOI 10.2307/2991607

[26] Nolin, M. J., & Petersen, K. (1992). Gender differences in parent-child communication about sexuality: An exploratory study. Journal of Adolescent Research, 7(1), 59–79. | DOI 10.1177/074355489271005

[27] Raffaelli, M., Bogenschneider, K., & Flood, F. M. (1998). Parent-teen communication about sexual topics. Journal of Family Issues, 19(3), 315–333. | DOI 10.1177/019251398019003005

[28] Shtarkshall, R. A., Santelli, J. S., & Hirsch, J. S. (2007). Sex education and sexual socialization: Roles for educators and parents. Perspective on Sexual and Reproductive Health, 39(2), 116–119.

[29] Simon, W. (2005). The writing of sexual conduct: Two recollections. Sexual conduct in retrospective perspective. In J. H. Gagnon & W. Simon, Sexual conduct: The social sources of human sexuality. (290–295). New Brunswick: Aldine Transaction.

[30] Sneed, C. D. (2008). Parent-adolescent communication about sex: The impact of content and comfort on adolescent sexual behavior. Journal of HIV/AIDS Prevention in Children & Youth, 9(1), 71–83. | DOI 10.1080/10698370802126477

[31] Sprecher, S., Harris, G., & Meyers, A. (2008). Perceptions of sources of sex education and targets of sex communication: Sociodemographic and cohort effects. Journal of Sex Research, 45(1), 17–26. | DOI 10.1080/00224490701629522

[32] Stone, N., & Ingham, R. (2002). Factors affecting British teenagers' contraceptive use at first intercourse: The importance of partner communication. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 34(4), 191–197. | DOI 10.2307/3097729

[33] Strauss, A. L., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

[34] Swain, C. R., Ackerman, L. K., & Ackerman, M. A. (2006). The influence of individual characteristics and contraceptive beliefs on parent-teen sexual communicatons: A structural mode. Journal of Adolescent Health, 38(6), 753–953. | DOI 10.1016/j.jadohealth.2005.08.015

[35] Šilerová, L. (2003). Sexuální výchova: Jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě. Praha: Grada.

[36] Šilerová, L. (2013). Mladí lidé a informace o sexualitě – informační potřeby a informační zdroje. Ostrava: CAT Publishing.

[37] Švaříček, R. (2010). Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica, 15(1), 147–176.

[38] Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[39] Täubner, V. (1997). Metodika sexuální výchovy pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství. Praha: Fortuna.

[40] Uzel, R. (2006). Sexuální výchova. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. Dostupné z http://www.viod.cz/editor/assets/download/publikace/sex%20vy.pdf

[41] Weiss, P., & Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál.

[42] Wellings, K. J., Wadsworth, A., Johnson, A., Field, J., & Macdowall, W. (1999). Teeneage fertility and life chances. Reviews of Reproduction, 4(3), 184–190. | DOI 10.1530/ror.0.0040184

[43] Yu, J. (2010). Sex education beyond school: Implications for practice and research. Sex Education, 10(2), 187–199. | DOI 10.1080/14681811003666515