Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1982, vol. 31, iss. A30. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Soupis prací Romana Mrázka : (do roku 1980). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 10–14.

Article
Pleskalová, Jana. Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 149–154.

Article
Lízalová, Ljubov. [Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 169–170.

Article
Fic, Karel. [Hosák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II, M-Ž]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 176–177.

Article
Šturala, Jan. [Ohnheiser, Ingeborg. Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen Wortbildungssynonymie in der russischen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 174–176.

Article
Žaža, Stanislav. Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими эквивалентами. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 83–89.

Article
Karlík, Petr. Má čeština konjunktiv?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 123–130.

Article
Jiráček, Jiří. Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 99–102.

Article
Večerka, Radoslav. Ruskocírkevněslovanské Щ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 55–60.

Article
Pala, Karel. O procedurální gramatice : (pro češtinu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 103–122.

Article
Kopečný, František. Je význam slov máma, táta, bába apod. přirozeně dán?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 33–39.

Article
Brandner, Aleš. [Тихонов, Александр Николаевич. Школьный словообразовательный словарь русского языка: пособие для учащихся]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 171–172.

Article
Brandner, Aleš. [Цыганенко, Галина Павловна. Состав слова и словообразование в русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 172–174.

Article
Žaža, Stanislav. Roman Mrázek šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 7–9.

Article
Lamprecht, Arnošt. Ještě k teorii znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 15–19.

Article
Šlosar, Dušan. Vývoj deverbálních substantiv s konkrétním významem v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 131–142.

Article
Šaur, Vladimír. Jak klasifikovat bulharská nářečí?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 155–167.

Article
Pallasová, Eva. Postavení přívlastku v staroslověnských památkách biblických. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 69–81.

Article
Šarapatková, Žofie. Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 61–68.

Article
Brandner, Aleš. К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской субстантивной парадигмы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 91–97.

Article
Balhar, Jan. Zanikající složky nářeční slovní zásoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 143–148.

Article
Erhart, Adolf. Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 21–31.

Article
Pačesová, Jaroslava. Form and function in language learning. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 41–54.