Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2003, vol. 52, iss. C50

Image
Issue title
Vladimíru Vašků k sedmdesátinám
Year
2003
Publication year
2004
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3380-0
Department FF MU
Page Title
[7]-15 Vladimír Vašků (15.10.1933) Krmíčková, Helena | pdficon
Page Title
[17]-29 K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a jejím konfirmacím Martínková, Lenka | pdficon
Page Title
[31]-52 Dvě rozdílná století doubravnického kláštera Štarha, Ivan | pdficon
Page Title
[53]-64 O lokalizaci místního jména "Pyspiz" : (in margine CDB VI) Krmíčková, Helena; Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
[65]-74 Nezdařený pokus Václava II. o přenesení mělnické kapituly ke královské kapli Všech svatých Jan, Libor | pdficon
Page Title
[75]-87 Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století Havel, Dalibor | pdficon
Page Title
[89]-100 Diplomatické pozadí vzniku panství Jana Lucemburského v severní Itálii v dubnu 1331 Hledíková, Zdeňka | pdficon
Page Title
[101]-118 Dvě neznámé listiny z roku 1416 : příspěvek k poznaní sporu o olomoucké biskupství Elbel, Petr | pdficon
Page Title
[119]-129 K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů Maráz, Karel | pdficon
Page Title
[131]-141 Kongregace pro šíření víry v době třicetileté války (její působnost, organizace, chod kanceláře a archiv) Balcárek, Pavel | pdficon
Page Title
[143]-147 Počátky archivní péče u moravských klášterů a kláštera vyšebrodského Adámek, Jiří | pdficon
Page Title
[149]-159 Novověká kancelář města Uherského Hradiště do roku 1786 Čoupek, Lukáš | pdficon
Page Title
[161]-167 Moravští zemští hejtmani a guvernéři 1720-1849 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[169]-176 Reformní zásahy Marie Terezie a Josefa II. do městské správy na Moravě Štouračová, Jiřina | pdficon
Page Title
[177]-186 Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století : (první poznámky) Hlaváček, Ivan | pdficon
Page Title
[187]-196 Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70. a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie Plevová, Marie | pdficon
Page Title
[197]-207 K patentům konce 18. století Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
[209]-212 Poznámky k regulaci konfirmačního řízení v habsburské monarchii před rokem 1836 Kahuda, Jan | pdficon
Page Title
[213]-221 Zvláštní skupina evidenčních pramenů: soupisy Romů na Moravě a ve Slezsku Nečas, Ctibor | pdficon
Page Title
[223]-232 Asumpcionistické hnutí Filip, Štěpán Martin | pdficon