Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti

Title: Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti
Variant title:
  • A day in the life of men and women - girls' and boys' gender-bound ideas about their future
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [107]-124
Extent
[107]-124
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V dospívání vrcholí proces budování genderové identity, jejímž důležitým aspektem je představa vlastní budoucnosti, tj. jaký bude (respektive by měl být) můj život jako ženy nebo muže. Tuto představu si dospívající vytvářejí v konfrontaci s požadavky genderových rolí, jejichž vliv si však často neuvědomují a naopak považují představu svého budoucího života za zcela osobní volbu. Tím roste síla genderových stereotypů, kterými mohou být dospívající dívky a chlapci ovlivňováni. Článek se zabývá shodami a rozdíly v dívčích a chlapeckých představách o jejich dospělém životě. Vychází z analýzy 98 popisů běžného dne v dospělosti, které sepsali adolescenční žáci a žákyně. Každý popis běžného dne měl dvě části - představa vlastní budoucnosti a představa budoucnosti v případě, že by daný člověk byl opačného pohlaví. Žákovské představy dokládají, jak odlišně dívky a chlapci přemýšlejí o své budoucnosti v závislosti na tom, zda jsou ženami či muži, což koresponduje s četnými psychologickými teoriemi vývoje genderové identity a s teoriemi genderového řádu.
The development of the gender identity culminates in adolescence. One of its important aspects is the image of one's own future: as a woman or a man, what is my life going to (or should) be like? The adolescents construct such ideas in confrontation with the requirements of gender roles they are often unaware of. Also, on the contrary, they consider their ideas about the future to be entirely a question of their own choice. This strengthens the influence of gender stereotypes on adolescent girls and boys. The article discusses similarities and differences between girls' and boys' ideas about their adult life. It is based on an analysis of 98 descriptions of everyday routines in adulthood as written by adolescent pupils. Each description consisted of two parts: the idea of one's own future and the idea of the future if you were of the opposite sex. The descriptions show how differently girls and boys think about their prospects and how their ideas are influenced by their identification with gender categories. This corresponds with numerous psychological theories of gender identity development and the theories of gender order.
References
[1] BANDURA, A. Self-efficacy: The Excercise of Control. New York: Freeman, 1997. ISBN 978-07-167-2626-5.

[2] BEAL, C. Boys and girls: The development of gender roles. New York: McGraw-Hill, 1994. ISBN 978-00-700-4533-0.

[3] BEM, S. The Lenses of gender: transforming the debate on sexual inequality. New Haven: Yale University Press, 1993. ISBN 0-300-06163-3.

[4] BOURDIEU, P. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-775-5.

[5] COFFEY, A., ATTKINSON, P. Making sense of qualitative data. London: SAGE Publications, 1996. ISBN 978-08-039-7053-3.

[6] ERIKSON, E. H. Identity and the Life-Circle. New York: Nortin, 1980. ISBN 978-0393311327.

[7] FIALOVÁ, L. et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Slon, 2000. ISBN 80-85850-87-7.

[8] GILLIGAN, C. Jiným hlasem. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-402-8.

[9] CHODOROW, N. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Los Angeles: Berkeley University Press, 1999. ISBN 0-520-22155-9.

[10] JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

[11] KIMMEL, M. S. The gendered society. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-195-39902-1.

[12] KLUSÁK, M. (Pražská skupina školní etnografie) Profi-volba z deváté třídy. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2005. ISBN 80-7290-216-4.

[13] LLOYD, M. A. Adolescence. New York: Harper & Row Publisher, 1985. ISBN 0060440678.

[14] MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X.

[15] MARCIA, J. Identity in Adolescence. In ADELSON, J. (Ed.) Handbook of Adolescent Psychology. New York: Willey, 1980. ISBN 0-471-03793-1.

[16] PAVELKOVÁ, I. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0055-0.

[17] RICOUER, P. Čas a vyprávění I. Praha: OIKOYMENH, 2000.

[18] SMETÁČKOVÁ, I. (Ed.) Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni. Interní závěrečná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2005.

[19] ŠMÍDOVÁ, I. Genderovaná volba práce: Statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 45, č. 4, s. 707–726, 2009. ISSN 0038-0288.

[20] ZÁBRODSKÁ, K., BLATNÝ, M. Rodová přesvědčení a rodové aspekty sebepojetí adolescenčních dívek a chlapců. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 40, č. 1, s. 30–42, 2006. ISSN 0555-5574.

[21] ZAPLETALOVÁ, J. Výchovné poradenství. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství, 36–37, 2, s. 1–68, 2003. ISSN 1214-7230.