Семантична близост, опозиция и полисемия при зоонимните фразеологични единици в английския и българския език

Variant title
Semantic closeness, oppositeness and polysemy in the animalistic phraseology in English and Bulgarian
Author: Cholandi, Rajna
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 22-38
Extent
22-38
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Abstract(s)
Съществува възможност едни и същи значения и представи да се изразяват чрез различни зооними. Този факт е доказателство за наличието на системни връзки между зоонимните фразеологични единици (ЗФЕ) и в английския, и в българския език, т. е. наблюдават се отношения на семантична близост (синонимия). Образите на pig/sow/horse например генерират синонимни ЗФЕ в английския език със значението "ям много". В българския език големият апетит се асоциира с прасето, свинята, вълка, мечката, бивола. Освен синонимни отношения при ЗФЕ в английския и в българския език се наблюдават и единици, които изразяват противополжни значения (антонимия). Те могат да се предадат посредством различни образи (eat like a wolf – eat like a bird; ям като вълк – ям като врабче) или пък посредством различни характерни черти на един и същи образ ( wise as an owl – stupid as an owl). Полисемията не е широко разпространена като при английските ЗФЕ, така и при българските. Именно тези три явления на синонимия, антонимия и полисемия при ЗФЕ в английския и българския език са обект на изследване в настоящия материал. Резултатите от анализа на поставените проблеми помага на ползващия съответния език да намери най-точното съответствие на ФЕ в другия език, както и да нюансира по-адекватно своята реч.
The corpus of the present investigation includes 320 phraseological units in English and 520 phraseological units in Bulgarian all with an animal semantic base. It's possible for one and the same meaning to be expressed by different phraseological units. This is a proof for the existence of system relations among the phraseological units in a given language. The images of the pig and the horse in English for example are bases for phraseological units which mean "eat too much". The hard work is expressed by the images of the beaver, the bee and the horse, etc. Beside the synonymic relations, there are phraseological units both in English and in Bulgarian which express opposite meanings (antonymy). Opposite meanings can be transferred through different images or different characteristic features of one and the same image whereas polysemy is not very wide spread among the phraseological units in the two investigated languages. Thus synonymy, antonymy and polysemy among the phraseological units with an animal semantic base have been under consideration in the present article.
Document
References:
[1] СПАСОВА-МИХАЙЛОВА, С.: Фразеологични варианти и фразеологични синоними в българскияезик. В: Славистичен сборник. БАН, София, 1963. Стр. 235–249.

[2] ЛЕГУРСКА, П. – БЕЧЕВА, Н.: Съпоставително-типологични аспекти на полисемията при названията на животни (в български, руски исръбски език). 2006. В: http://www.rusianslavica.org

[3] ЛЕГУРСКА, П. – СИРАКОВ, А.: Образна метафора (върху материал от славянските езици). В: Съпоставително езикознание, кн. 4, СУ, София, 1984. Стр. 5–13.

[4] ЛЕГУРСКА, П.: Преподреждане на матрицата при анализ на полисемията в многоезичното съпоставително изследване. В: Чуждоезиковообучение, кн. 5, София, 2007. Стр. 3–15

[5] КЮВЛИЕВА, В.: Устойчивите сравнения в българския език. БАН, София.

[6] КЮВЛИЕВА, В. (1986а): Фразеологизмите в българския език. Народна просвета, София, 1986.

[7] МОЛОТКОВ, А.: Основы фразеологии русского языка. Наука, Ленинград, 1977.

[8] НАЗАРЯН, А.: Фразеология современного французского языка. Высшая школа, Москва, 1976.

[9] НИЧЕВА, К.: Българска фразеология. Наука и изкуство, София, 1987.

[10] ОГОЛЬЦЕВ, В.: Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. Ленингр. университета, Ленинград, 1978.

[11] ЧЕРНЫШЕВА, И.: Фразеология современного немецкого языка. Высшая школа, Москва, 1970.

[12] MOLHOVA, J.: Outlines of English Lexicology. Sofia, 1967.

[13] MOON, R.: Frequencies and Forms of Phrasal Lexemes in English. In: Phraseology: Theory, Analysis,and Applications. Clarendon Press, Oxford, 1998. P. 79–100