J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnographischen Tradition in der Mitte des 17. Jahrhunderts

Variant title
Jan Amos Komenský, Fridrich Bridelius a koncepty české hymnografické tradice v polovině 17. století
Source document: Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 1, pp. [43]-64
Extent
[43]-64
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Studie se zabývá kancionálovou tvorbou dvou významných českých literátů 17. století, Kancionálem (1659) Jana Amose Komenského a Jesličkami (1658) Fridricha Bridelia, a všímá si zejména jejich rozdílného přístupu k českému hymnografickému dědictví. Zatímco Bridelius zařadil do svého zpěvníku staré české duchovní písně prakticky bez jakýchkoli textových úprav, Komenský je výrazně upravoval zejména po stránce versologické a stylistické. Autorka studie se snaží jednak upozornit na některé výrazné předchůdce Komenského pojetí (Jan Blahoslav aj. redaktoři bratrského kancionálu, Tobiáš Závorka Lipenský, Jan Rozenplut), jednak poukázat na to, že i Brideliův přístup ke staré české hymnografii byl tvůrčí, neboť mu sloužila jako výrazný inspirační podnět pro skládání nových duchovních písní.
Note
  • Příloha na s. 57-63.
Document