Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou

Title: Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou
Variant title:
  • A masonry house with an atypical "neck" from an early-phase town
  • Ein gemauertes Wohnhaus aus den Anfängen der Stadt mit atypis chem Verbindungsgang
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 59-74
Extent
59-74
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Stavba je nositeľom znakov typických pre súbor primárnej meštianskej architektúry Trnavy s výnimkou riešenia prístupovej komunikácie – šije do zahĺbeného podlažia. Šija viedla paralelne s čelnou fasádou, a nie v súlade so zvyklosťami kolmo k nej. Toto atypické smerovanie mohlo byť vyvolané neobvyklými stavebnými pomermi medzi novostavbou murovaného domu a jeho predpokladaným netrvanlivým predchodcom. Ďalšia odchýlka od súboru najstaršej murovanej meštianskej architektúry sa prejavila v urbanistickej situácii. Domy č. 36 a 37 na navzájom susediacich parcelách stoja vedľa seba pozdĺž spoločnej parcelnej hranice a nie ako obvykle pri protiľahlých hraniciach. Dom č. 36, ktorý vznikol neskôr, nevyužil, ako bývalo zvykom, bočnú stenu staršieho suseda ako svoju vlastnú stavebnú konštrukciu, ale nepatrne ho od nej odsunuli. Medzi bočnými stenami oboch domov tým vznikla úzka preluka, umožňujúca situovanie dažďového zvodu pre každý dom samostatne. Mimoriadne zaujímavý poznatok získaný ako "vedľajší" produkt pri skúmaní vzťahu nášho domu k susedovi reprezentuje nález murovanej nepodpivničenej stavby štvorcového pôdorysu (typu kemenate?) v zadnej časti parcely domu č. 36.
The house investigated has features typical of burgher architecture in the town of Trnava, with the exception of its entrance – a "neck" leading to a sunken ground floor. The neck ran parallel to the frontage and was not perpendicular to it, as was otherwise common at the time. This atypical layout might have arisen out of unusual construction proportions dictated by the new masonry house and its presumably less robust predecessor. Compared with the series of the oldest masonry buildings in the town, the house is also unusually placed. The houses numbered 36 and 37, on adjacent plots, are situated close to one another, along a joint border, and not as distant opposites as was, again, more custom ary. House no. 36, which was built later, did not use the side-wall of its neighbour as its own but was constructed slightly apart from it. This created a narrow gap between the two houses, enabling the incorporation of individual rain gutters for each house. An interesting "by-product" of this research was the remains of a square-plan masonry house, without a cellar, in the rear section of the plot of house no. 36.
References
[1] HAVLÍK, M.–ŽUFFOVÁ, J.–SABADOŠOVÁ, E., 2011: Trnava, meštiansky dom na Štefánikovej ul. č. 39, správa z architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu, rkp. ulož. v archíve Krajského pamiatkového úradu Trnava, inv. č. A 700AB.

[2] HOŠŠO, J., 2008: Komplex stredovekých drevozemných a drevených stavieb v Trnave na Hviezdoslavovej ulici – Ein Komplex von Holz-Erde- Bauten und Objekten in Trnava/Tyrnau in der Hviezdoslavova ulica, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 11, 3–10.

[3] CHOROWSKA, M., 2009: Chartered towns in Silesia. System of plots. Building plots. The first townhouses – Kráľovské mestá v Sliezsku. Parcelácia. Pôdorysný plán. Prvé meštianske domy, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 69–78.

[4] ORIŠKO, Š., 2004: K počiatkom stredovekého meštianskeho dom u na Spiši – Zu den Anfängendes mittelalterlichen Bürgerhauses auf dem Gebiet von Spiš (Zips), AH 29, 267–281.

[5] PEŠKA, M.–MERTA, D., 2009: Měšťanská architektura středověkého Brna v kontextu středního Podunají. K možnostem srovnávacího studia – Die bürgerliche Architektur des mittelalterlichen Brünn/Brno im Kontext zum mittleren Donauraum, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 87–102.

[6] ROTTING, H., 1996: Das ostsächsische Doppelhaus des hohen Mittelalters im archäologisch rechtshistorischen Befund von Braunschweig. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa. Památky archeologické – Suplementum 6, 40–54. Prague.

[7] RUSNÁK, R., 2011: Dve stredoveké parcely v Košiciach-Two Medieval Alotments in Košice, SlArch LIX, 149–187.

[8] STANÍK, I., 2002: Príspevok k poznaniu počiatkov mesta – nálezy vo výkope horúcovodu na Trojičnom námestí v Trnave – Beitrag zum Erkenntnisprozess der Anfänge der Stadt – Funde im Aushub der Heißwasserheizung auf dem Trojičné námestie in Trnava, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5, 11–18.

[9] STANÍK, I., 2006: Najstarší typ murovaného stredovekého meštianskeho domu so vstupnou šijou v Trnave na Hlavnej ulici č. 16 – Der älteste Typ vom gemauerten mittelalterlichen Bürgerhaus mit Halseingang in Trnava, Hlavná Straße Nr. 16, Forum urbes medii aevi III, 150–165.

[10] STANÍK, I. a kol., 2002: Prvotná murovaná meštianska architektúra Trnavy, zamerania pôvodných prvých podlaží (a niektorých 2. podlaží), rkp. ulož. v archíve Krajského pamiatkového úradu Trnava, inv. č. T698.

[11] STANÍK, I.–URMINSKÝ, J., 2000: Mestská pamiatková rezervácia Trnava – záchranné výskumy vo výkopoch inžinierskych sietí v roku 1999 – Rettungsgrabungen in Trnava während der Aushebungen in der Saison 1999, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3, 35–43.

[12] STANÍK, I.–URMINSKÝ, J., 2004: Nálezy drevozemných objektov na Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 7, 9–28.

[13] STANÍK, I.–ŽUFFOVÁ, J., 1995: Počiatky urbanizmu mesta Trnava, AH 20, 285–298.

[14] ŽUFFOVÁ, J., 2003: Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave. K typu meštianskeho domu viazaného na nemeckú kolonizačnú vlnu – Die älteste Phase des Hauses auf der Hlavná-Gasse (Hauptgasse) Nr. 1 in Trnava (Tyrnau, Slowakei), AH 28, 325–339.

[15] ŽUFFOVÁ, J., 2009: Doplňujúce poznatky k typu primárneho murovaného meštianskeho domu Trnavy – Ergänzende Erkenntnisse zum Typ des primären gemauerten Bürgerhauses in Tyrnau/Trnava, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12, 47–66.

[16] ŽUFFOVÁ, J., 2010: Trnava, meštiansky dom na Štefánikovej ul. č. 37, správa z architektonicko-historického výskumu, rkp. ulož. v archíve Krajského pamiatkového úradu Trnava, inv. č. A 699.

[17] ŽUFFOVÁ, J.–KAZIMÍR, M., 2006: Prejazdový dom s jednorázovo vzniknutým uličným krídlom. K neznámemu typu prejazdového domu Trnavy – Zum Typ des mittelalterlichen Durchfahrthause mit einmalig entstandenem Straßenflügel, Forum urbes medii aevi III, 130–150.