K vybraným problémům národního obrození : (oscilace romantismu s realismem jako komparativní problém)

Title: K vybraným problémům národního obrození : (oscilace romantismu s realismem jako komparativní problém)
Variant title
Major issues related to the National Revival : (vacillation between Romanticism and realism as a comparative subject)
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [89]-103
Extent
[89]-103
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Studie se zabývá vymezením a periodizací národního obrození jako složitého procesu formování moderní národní (občanské) společnosti. Zároveň usiluje postihnout vzájemné spojitosti mezi historickým (fáze vědeckého zájmu, národní agitace a masového charakteru) a literárněvědným členěním českého národního obrození podle návaznosti literárních směrů (klasicistní, preromantické, romantické a realistické období). Za nejvýznamnější směr pro konstituování moderní společnosti a uměleckou reflexi jejích problémů považuje romantismus, který v českém kontextu (typ tzv. malého národa s nekontinuální politickou a kulturní tradicí) přichází opožděně, s fázovým posunem a v žánrově modifikované podobě (např. žánr veršovaného románu v středoevropském kontextu nahrazuje funkci moderního románu, který nastupuje až s kritickým realismem koncem 19. století). Studie se rovněž věnuje oscilaci romantismu s realistickými tendencemi v 50. a 60. letech 19. století, která ovlivnila genezi a tvorbu májovské generace. Tato oscilace, která byla domácí historiografií hodnocena jako esteticky a hodnotově pokleslý fenomén, se v české literatuře projevovala až do nástupu moderních směrů koncem 19. století. Studie nastoluje požadavek interdisciplinární a komparativní literární historie, která by byla v souladu s "ingresivní" koncepcí literárních dějin (M. C. Pope a J. Neubauer): prostřednictvím "uzlových" bodů – "prostorových metafor" (v našem případě rok 1848) zachytit středoevropské národní obrození jako celistvý celek s množstvím přerušení, odboček, zlomů a absencí.
The paper's aim is to provide a workable definition and periodisation of the National Revival as a complex process of forming a modern (community-based) nation, and to discern mutual relations between the historical and literary approaches to such a division; of the two, the former involves the phases of scholarly interest, of national exhortation, and of mass appeal, while the latter divides the Czech National Revival into periods according to the successive literary movements (Classicism, Pre-Romanticism, Romanticism, and realism). Crucial influence on the building of a modern society and on the artistic reflection of its problems is attributed to Romanticism, which in the Czech context (i.e. in a small nation with broken political and cultural traditions) was delayed, lagging behind and practising genre modification (for example the verse romance performed in Central Europe the function of modern novel, which consequently did not appear on the local literary scene until realism took root late in the 19th century). The study also explores the fluctuation between Romanticism and realistic inclinations during the 1850s and 1860s, which influenced the origin and creations of the "Máj generation". Regarded as a trashy genre of low worth and poor aesthetic value by local historiographers, this vacillation was not an uncommon occurrence until modern movements gained strength in the late 1900s. Finally, the paper formulates a proposal for an interdisciplinary and comparative literary history, which, in harmony with the "ingressive" concept of literary history (M. C. Pope and J. Neubauer) and with the help of "crucial" links - "space metaphors" (in this case employing the year 1848) – would endeavour to give a faithful representation of Central European National Revival as a complete unity comprising numerous interruptions, digressions, breaks and vacancies.