Vplyv injunktívnej a deskriptívnej normatívnej spätnej väzby na spotrebu elektrickej energie domácností

Title: Vplyv injunktívnej a deskriptívnej normatívnej spätnej väzby na spotrebu elektrickej energie domácností
Source document: Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 1, pp. 53-68
Extent
53-68
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Práca si kládla za cieľ overiť predpoklad, že pôsobením sociálnych noriem je možné znížiť celkovú spotrebu elektrickej energie vybranej vzorky domácností. Využitý bol vnútrosubjektový výskumný plán experimentu (N=15). Domácnosti dostávali na svoju spotrebu spätnú väzbu formou deskriptívnej (čo sa reálne deje) a injunktívnej (čo by sa diať malo) normy. Deskriptívna norma mala podobu správy porovnávajúcej spotrebu danej domácnosti so susednými domácnosťami; injunktívna norma bola sprostredkovaná emotikonou (☺/☹) v závislosti od výšky spotreby za merané obdobie. Na popisnej úrovni bola spotreba týchto domácností porovnaná s domácnosťami v skupine, v ktorej k žiadnej intervencii nedochádzalo (N=5). Experiment sa ďalej snažil potvrdiť, že domácnosti, ktoré dostali pozitívnu spätnú väzbu, udržia svoju spotrebu v nasledujúcich obdobiach na nízkej úrovni. A naopak, že domácnosti, na ktoré pôsobila neschvaľujúca injunktívna norma, svoju spotrebu znížia. Výsledky štúdie šetrenie elektrinou nepreukázali. Potvrdili však predpoklad o udržaní nízkeho trendu spotreby u domácností s pozitívnou spätnou väzbou. Nemožno však jednoznačne tvrdiť, že pozitívna spätná väzba predstavuje príčinu spomenutého efektu, ten mohol byť následkom pôsobenia ďalších činiteľov.
The study aimed to verify the hypothesis that social norms can exert influence on lowering electricity consumption of the selected sample of households. A within subject experimental design was used (N=15). Households received feedback on electricity consumption in a form of descriptive (what is commonly done) or injunctive (what is commonly approved) social norm. The descriptive norm was represented by a comparison of consumption of the particular household with consumptions of the neighbouring households. The injunctive norm was expressed by an emoticon (☺/☹) depending on the level of consumption for the measured period. The consumption of these households was compared to the consumption of households with no intervention (N=5), but at the descriptive level only. Besides the main research goal, the experiment also attempted to prove that households receiving positive feedback will keep their electricity consumption level low for the next periods of time. And on the contrary, households receiving negative injunctive norm will lower their consumption. The results do not prove savings comparing to the previous research. The study only confirms the hypothesis that frugal households do continue consuming less after they have been influenced by the positive feedback. We cannot say that the positive feedback is a cause of the mentioned effect as it could be caused by other factors as well.