Ukraina i "peryferyjny" kontekst środkowoeuropejskiej Polski

Title: Ukraina i "peryferyjny" kontekst środkowoeuropejskiej Polski
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. [59]-72
Extent
[59]-72
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor podejmuje polemikę ze znanym polskim historykiem, Antonim Podrazą, w odniesieniu do problemów związanych z jego koncepcją trzech wielkich podziałów Europy czasów nowożytnych. W szczególności dotyczy to zanegowania przez Podrazę koncepcji o istnieniu w ramach regionu określanego mianem Europy Środkowowschodniej (Czechy, Polska, Słowacja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Estonia) Ukrainy. Podraza zalicza Ukrainę wyraźnie do Europy Wschodniej, podkreślając, że zdecydowały o tym przede wszystkim różnice kulturowe. Polemika będzie się opierać na wynikach badań kulturowych Autora odnoszących się do literatury, zagadnień natury ekonomicznej i politycznej. Istotnym pozostaje w tym zakresie relacja Polska – Ukraina – Rosja i reprezentujący ją poeci oraz pisarze: Jan Kochanowski, Symeon Połocki, Adam Mickiewicz, Aleksander Puszkin i Lew Tołstoj.
The author takes up a polemics with a famous Polish historian, Anthony Podraza with reference to problems connected with his concept of three huge divisions of Europe of modern times. This especially refers to Podraza's negation of the concept of existence of Ukraine within the region referred to as Middle-Eastern Europe (The Czech Republic, Poland, Slovakia, Croatia, Lithuania, Latvia, Estonia). Podraza rates Ukraine among Eastern Europe, highlighting cultural differences as the main reason for this. The polemics will be based on outcomes of author's cultural research with reference to literature and economic and political issues. In this respect, it remains vital to mention the relations between Poland, Ukraine and Russia as well as the poets and writers representing these countries: Jan Kochanowski, Symeon Polotsky, Adam Mickiewicz, Alexander Pushkin, Lev Tolstoy.