Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze

Title: Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze
Variant title:
  • Information behaviour research of library users of 2nd Medical Faculty at Charles University and University Hospital in Motol
Author: Horváth, David
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 99-121
Extent
99-121
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky kvantitativního průzkumu provedeného mezi studenty a pracovníky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Hlavním cílem je podat přehled o jejich informačním chování a zjistit informovanost o tzv. nadstavbových službách, které jsou v rámci knihovny nabízeny. Jedná se převážně o služby referenční, rešeršní, meziknihovní, vzdělávací, propagační. Příspěvek srovnává informační chování jednotlivých uživatelů, využívání nadstavbových služeb, používání sociálních sítí, hodnocení výuky informační gramotnosti. Závěrečná část průzkumu, tentokrát kvalitativního charakteru, shrnuje náměty a připomínky uživatelů k jednotlivým činnostem knihovny.
This paper summarizes outcomes of quantitative research that has been made among students and staff of 2nd Faculty of Medicine at Charles University and University Hospital in Motol. The main goal is to give an overview of their information behaviour as well as to find out how the users are informed about superstructural services (they are reference, search, educational, promotional and interlibrary loan services) which are offered by library itself. The paper compares information behaviour of each user, superstructural services use, social sites use, and evaluation of information literacy classes. The final qualitative part of the research sums up users' suggestions and comments on particular library activity.