Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí)

Title: Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí)
Variant title:
  • The find of mobile counterfeiting equipment at Žampach Castle (Ústí nad Orlicí District)
  • Fundgegenstände einer mobilen Falschmünzerausstattung auf Burg Sandbach (Žampach, Bezirk Ústí nad Orlicí)
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 475-491
Extent
475-491
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předběžná studie je věnována popisu terénní situace, okolnostem a historické souvislosti spojené s nálezem mobilního vybavení penězokazecké dílny na hradě Žampach ve východních Čechách. Mince falšoval kovář Jan se svými spolupracovníky mezi lety 1536 a 1539, v době, kdy byl hrad v zástavě, nevyužívaný a zpustlý. Při záchranném archeologickém výzkumu byly objeveny zlomky technické keramiky, kovové plíšky a struska. Technická keramika a plíšky byly podrobeny předběžným rozborům pomocí ručního rentgen-fluorescenčního spektrometru a elektronového mikroskopu s energiově-disperzním analyzátorem.
This study describes the context, circumstances and historical connections of the find of a mobile counterfeiting workshop at Žampach Castle, eastern Bohemia. Coins were counterfeited by blacksmith Jan and his collaborators in 1536–1539 when the castle was forfeited, out of use and deserted. Rescue archaeological research uncovered fragments of technical ceramics, metal plates and slag. The technical ceramics and metal plates were analyzed by a manual X-ray fluorescence (XRF) spectrometer and an electron microscope with energy-dispersive analysis.
References
[1] ADAMEC, S., 2006: Písečná. Ves pod hradem Žampachem. Písečná.

[2] BARTOŠ, M.–BRZÁK, P.–ŠEVCŮ, J., 2001: Prubířství a prubířská keramika – Das Probieren und die Probierkeramik, AH 26, 43–53.

[3] BELCREDI, L., 2012: Penězokazecká dílna na hradě Skály. In: Mezi raným a vrcholným středověkem, 583–598. Brno.

[4] FRANCEK, J., 2011: Zločin a trest v Pardubicích 16.–18. století. Ústí nad Orlicí.

[5] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy, 48–49. Zlín.

[6] MUSIL, F., 2002: Osídlování Poorlicka v době předhusitské. Ústí nad Orlicí.

[7] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopedie slovenských hradů, 144–145. Praha.

[8] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV. Praha.

[9] RICHTERA, L.–ZMRZLÝ, M., 2013: Identifikace způsobů pokovení mincovních falz a možnost jejich citlivého ošetření. In: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, 7–58. Brno.

[10] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království Českého II, 119–131. Praha.

[11] ŠEBEK, F., 2010: Dva příběhy z kriminálního podsvětí – padělatelé peněz na hradě Žampachu a přepadání Židů v roce 1542. In: Teatrum historiae 6, 285–308. Pardubice.

[12] VENTURA, K., 2005: Analýza obsahu nádoby keramického tyglíku. Protokol o zkoušce a přílohy z listopadu – prosince 2005. Katedra analytické chemie, fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice. Rkp. ulož. v archivu archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích.

[13] ŽITAVSKÝ, P., 1976: Zbraslavská kronika. Praha.