Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna

Title: Analýzy keramických materiálů z hradu Rokštejna
Variant title:
  • Analyses of ceramic materials from the Rokštejn Castle
  • Analysen der keramischen Materiale aus der Burg Rokštejn
Source document: Slavíček, Karel; Bočková, Zdeňka; Všianský, Dalibor. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 110-118
Extent
110-118
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Příspěvek shrnuje poznatky mikropetrografického, rentgenometrického a chemického studia patnácti fragmentů keramických materiálů z hradu Rokštejna. Mikropetrografickými rozbory keramiky bylo prokázáno, že jde o místní zboží, pálené při teplotách nižších nebo blízkých 850 °C. Zjištěné normativní minerální složení odlišuje keramiku nejstaršího stavebního horizontu od keramiky mladší. Metoda XRD nepřinesla v tomto případě vhodné výsledky pro určení surovinového zdroje.
The paper summarizes the knowledge resulting from micro-petrographic, X-ray-based and chemical study of fifteen fragments of clay materials from the Rokštejn Castle. Micro-petrographic analyses of pottery have revealed that the ceramics found represent local ware, which was fired at temperatures lower than or close to 850 °C, and whose chemical composition correlates with their age. The XRD method in this case did not yield any results suitable for determination of raw material source.
References
[1] BĚHOUNKOVÁ, L., 2012: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[2] BOČKOVÁ, Z., 2013: Srovnání materiálu keramiky z hradu Rokštejna s místními surovinami, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno.

[3] BOČKOVÁ, Z. a kol., 2014: Bočková, Z.– Doležalová, K.– Kochan, Š.– Mazáčková, J.– Slavíček, K.– Těsnohlídek, J., Experimentální výroba keramiky na Panské Lhotě, Archaeologia historica 39, 119–137.

[4] CULTRONE, G. a kol., 2001: Cultrone, G.– Rodriguez-Navarro, C.– Cazalla, O.–De La Torre, M. J., Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing, European Journal of Mineralogy 13, 621–634. | DOI 10.1127/0935-1221/2001/0013-0621

[5] DOLEŽALOVÁ, K., 2013: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lipnice, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[6] DVOŘÁK, T., 2012: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[7] GOFFER, Z., 2007: Archeological Chemistry. Hoboken.

[8] GREGEROVÁ, M. a kol. 2010: Gregerová, M.–Čopjaková, R. Beránková, V.– Bibr, P.– Goš, V.– Hanuláková, D.– Hložek, M.– Holubová Závodná, B.– Kristová, L.–Kuljovská, Z.– Macháček, J.– Mazuch, M.– Procházka, R.– Škoda, R.– Všianský, D., Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[9] HANYKÝŘ, V. – KUTZENDÖRFER, J., 2000: Technologie keramiky. Hradec Králové.

[10] KRMÍČEK, L., 2011: Geologická mapa okolí hradu Rokštejn 1:10 000. Brno.

[11] KRŇOVÁ, Z., 2010: Kamenina z hradu Rokštejn, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[12] LAŠTOVIČKA, Z., 1968: Geologické poměry v prostoru dolního toku řeky Brtničky na Jihlavsku, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno.

[13] MAGGETTI, M., 1982: Phase Analysis and Its Significance for Technology and Origin. In: Archaeological Ceramics (Olin, J. S. – Franklin, A. D., edd.), 121–133. Washington.

[14] MAZÁČKOVÁ, J., 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu, rkp. disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[16] ROSEN, O. M. a kol., 2000: Rosen, O. M.– Migdisov, A. A.– Abbyasov, A. A.–Yaroshevskii, A. A., MINLITH – A program to calculate the normative mineralogy of sedimentary rocks: the reliability of results obtained for deposits of old platforms, Geochemistry International 38, 388–400.

[17] SHEPARD, A. O., 1985: Ceramics for the Archaeologist. Washington, D. C.

[18] SLAVÍČEK, K., 2012: Keramické poháry z hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[19] SLAVÍČEK, K., 2013: Analýzy keramických materiálů z nejstaršího horizontu hradu Rokštejna, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. v ÚGV PřF MU, Brno.

[20] TĚSNOHLÍDEK, J., 2013: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[21] TONIKA, J., 1967: Geologie a petrografie jihlavského masivu – Geology and petrology of the rocks of the Jihlava Massif. In: Sborník geologických věd, 1970, sv. 17, řada G (Svoboda, J., ed.), 105–123. Praha.