Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření

Title: Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření
Variant title:
  • Information needs of seniors in the work with the internet
Source document: ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 2, pp. 102-118
Extent
102-118
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek představuje metodologii a výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn na jaře roku 2017 a který se zaměřil na sledování potřeb cílové skupiny českých seniorů v práci s internetem. Tento výzkum je součástí chystané disertační práce, vychází ze standardů mediální a informační gramotnosti a snaží se nalézt odpovědi na otázky: Jak jsou uspokojovány zájmy seniorů o informace na internetu? Jak postupují při práci s internetem? Co je zajímá? Jak hodnotí vyhledaný obsah? Kde pociťují bariéry a nejsou si jistí? Rozhovory proběhly s devíti informanty a hlavní kategorie, vzešlé z tohoto výzkumu, budou použity pro kvantitativní výzkum. V příspěvku je vysvětlena nejen metodologie výzkumu, ale i popis výsledných kategorií.
The article presents the methodology and the results of the qualitative research which was realised during the spring 2017 and which was focused on the Czech senior's information needs within their Internet use. This research was based on media literacy and literacy standards. The purpose of the qualitative research was to recognize and describe what topics is the target group interested in, what their motivation to use the Internet is and how and why they are searching for information. Nine people over the age of 65 possessing basic computer skills participated. To select the research sample, the non-probability method of purposive sampling, combined with self-selection sampling was chosen. The main categories emerging from this research will be used for quantitative research.
References
[1] CASTELLS, Manuel. The rise of the network society. 2nd ed. Malden: Blackwell, 2000. Information age, v. 1. ISBN 978-0-631-22140-1

[2] ČSÚ. Populační prognóza ČR do roku 2050. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/populacni-prognoza-cr-do-r2050-n-g9kah2fe2x

[3] ČSÚ. Senioři. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori

[4] ČSÚ. ČSÚ statistiky nezkresluje. Dostupné z URL: https://www.czso.cz/csu/czso/csu_statistiky_nezkresluje20121001.

[5] DIJK, Jan van. The network society. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. ISBN 978-1-4462-4895-9.

[6] DIJK, Jan van. The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005. ISBN 1-4129-0402-1

[7] Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. Dostupné z URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002246/224655c.pdf

[8] GONZÁLES-OŇATE, Cristina a Carlos Fanjul-Peyró a Francisco Cabezuelo-Lorenzo. Use, consumption and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France. 2015, United Kingdom and Spain. Comunicar. vol. 23, č. 45, str. 19-28.

[9] HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

[10] HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.

[11] CHOI J. H., MOON, J.Y., KANG, J., KIM, S., LEE, I. Seek or Provide: Comparative Effects of Online Information Sharing on Seniors' Quality of Life. Communications of the Association for Information Systems. 34, 2014. ISSN 513-531.

[12] KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada, 2017. Sestra. ISBN 978-80-271-0102-3

[13] LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. ISBN 978-80-7419-231-9.

[14] MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních [sic] zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra. ISBN 978-80-247-3148-3

[15] MANA, Martin. Internetová populace. Statistika a my: Český statistický úřad [online]. 2012, č. 3, s. 30-33. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BB0040343D/$File/1804120330_33.pdf

[16] MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4.

[17] NAGLE, Sibylle a Ludger SCHMIDT. Computer acceptance of older adults. 2012. DOI: 10.3233/WOR-2012-0633-3541 | DOI 10.3233/WOR-2012-0633-3541

[18] SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. Sociologie. ISBN 978-80-247-3850-5.

[19] ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. Str. 66.

[20] VOHRALÍKOVÁ, L.; RABUŠIC, L. Čeští senioři včera, dnes a zítra. 2004. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISBN 80-239-4218-2.

[21] WHO statistics. Dostupné z URL: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

[22] ZADRAŽILOVÁ, Tereza. Senioři hledají na internetu praktické informace. Statistika&My. ČSÚ, 4/2017. Dostupné z URL: http://www.statistikaamy.cz/2017/04/seniori-hledaji-na-internetu-prakticke-informace/