Optimismus a jeho role v kontextu zdraví

Image
Variant title
Optimism and its role in the context of health
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2018
Extent
165 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 480
ISBN
978-80-210-8951-8
978-80-210-8952-5 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6422719
Description
  • Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví.
  • The monograph presents the current psychological constructs of optimism / pessimism and their role in the context of health and health-related behavior. The central topic is shaped by the question of whether optimism in the context of health brings benefits or is rather associated with risks. The publication integrates eleven empirical studies, most of which were conducted in four follow-up research projects supported by the Czech Grant Agency. Apart from the constructs of optimism / pessimism, it also examines other demographic and personality characteristics as psychological variables influencing health-related behaviors, which are today considered the strongest factor contributing to the health of the individual. The publication is intended primarily for the professional public; besides students and experts in the field of psychology, it also addresses other interested parties developing social sciences with interest in the issue of human health.
Note
  • Monografie vznikla jako výstup výzkumu realizovaného s podporou agentury GAČR, projekt číslo GA 13-19808S "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence".
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-10 Úvod | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
11-19 1 | Optimismus a pesimismus z historického hlediska | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
20-49 2 | Současné psychologické teorie optimismu | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
50-72 3 | Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
73-123 4 | Na cestě mezi optimismem a zdravím | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
124-133 5 | Optimismus a pesimismus v kulturním kontextu | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
hidden-section Shrnutí a závěr
Page Chapter number Title
134-139 Shrnutí a závěr | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
Page Chapter number Title
140-146 Optimism and its role in the context of health : summary | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
147-162 Literatura | pdf icon Dosedlová, Jaroslava
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
163-165 Věcný rejstřík | pdf icon Dosedlová, Jaroslava