Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory

Title: Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory
Variant title:
  • Application of cognitive research methods at the boundaries of literature and film : Ted Chiang – "The Story of Your Life" and its conceptual metaphors
Author: Getlík, Peter
Source document: Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 61-73
Extent
61-73
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia prezentuje aktuálne metodologické perspektívy interdisciplinárneho výskumu literatúry na hraniciach s audiovizuálnym médiom, keď prepája štúdium adaptácií a kognitívny literárnovedný prístup. Toto spojenie vzniká v neoformalistickej tradícii, ktorá zdôrazňuje často opomínanú motivovanosť umeleckého znaku v celom (technickom aj kognitívnom) procese jeho vzniku. Príspevok najprv objasní, kde a prečo sa vytvára metodologický priestor pre kognitívny prístup k adaptáciám, a následne ponúkne prípadovú štúdiu poviedky Príbeh tvojho života od Teda Chianga a jeho filmovej adaptácie Prvý kontakt s aplikáciou interdisciplinárnej metódy.
The study presents current methodological perspectives of interdisciplinary research on literature at the borders with the audiovisual medium, combining the adaptation studies and the cognitive literary approach. This combination merged through neoformalist tradition, which emphasizes the often neglected motivation of the artistic sign in the whole (technical and cognitive) process of its origin. Paper will explain where and why the methodological milieu for a cognitive approach to adaptations arises, and then offer a case study of The Story of Your Life by Ted Chiang and its film adaptation Arrival with the aplication of interdiciplinary method.
Note
Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia.
References
[1] CHIANG, Ted: Príbehy vášho života. Bratislava: Premedia, 2017. 272 s.

[2] CHIANG, Ted: Výdych. Bratislava: Premedia, 2020. 312 s.

[3] VILLENEUVE, Denis: Prvý kontakt [Film]. Los Angeles, CA, 2016. 117 min.

[4] BERGEN, Benjamin K.: Louder than words: the new science of how the mind makes meaning. New York: Basic Books, 2012.

[5] BRYLLA, Catalin – KRAMER, Mette (eds.): Cognitive Theory and Documentary Film. London: Palgrave Macmillan, 2018.

[6] BUBENÍČEK, Peter: Subversive Adaptations: Czech Literature on Screen behind the Iron Curtain. London: Palgrave Macmillan, 2017.

[7] BUCKLAND, Warren: The Cognitive Semiotics of Film. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[8] CARTMELL, Deborah – WHELEHAN, Imelda: Screen Adaptation: Impure Cinema. London: Palgrave Macmillan, 2010.

[9] HERMANSSON, Casie: Flogging Fidelity: In Defense of the (Un)Dead Horse Adaptation 8, 2015, č. 2, s. 147–160. | DOI 10.1093/adaptation/apv014

[10] HUTCHEON, Linda: A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006.

[11] KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2015.

[12] KRISTEVA, Julie: Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: Columbia University Press, 1980.

[13] KUZMÍKOVÁ, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014.

[14] LAKOFF, George – JOHNSON, Mark: Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

[15] LAKOFF, George – JOHNSON, Mark: Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind & its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999.

[16] LAKOFF, George – NUNEZ, Rafael E.: Where Mathematics Come From: How The Embodied Mind Brings Mathematics Into Being. New York: Basic Books, 2001.

[17] LAKOFF, George: Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

[18] LARANJIRAS, C'assio C. – da SILVA, Jojomar L. – CHIAPPIN, J. R. N.: The heuristics of representation in science: the mechanisms and mathematical principles in physics of Descartes and Fermat. Revista Brasileira de Ensino de Física 39, 2017, č. 4, s. 1–15.

[19] LEITCH, Thomas: Adaptation Studies at a Crossroads Adaptation 1, 2008, č. 1, s. 63–77. | DOI 10.1093/adaptation/apm005

[20] NOLETTO, Israel A. C. – LOPES, Sebastião Alves Teixeira: Heptapod B and the Metaphysics of Time – Hybrid Interfaces of Literature, Cinema and Science. Polifonia 25, 2018, č. 40.2, s. 206–221.

[21] SANDERS, Julie: Adaptation and Appropriation (The New Critical Idiom). New York: Routledge, 2005.

[22] STAM, Robert – RAENGO, Alessandra (eds.): A Companion to Literature and Film. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004.

[23] STOCKWELL, Peter: Cognitive Poetics: An Introduction. New York: Routledge, 2002.

[24] TURNER, Mark: The Literary Mind. New York: Oxford University Press, 1996.

[25] ŽILKA, Tibor: (Post)moderná literatúra a film. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006.