Ruské a české syntaktické termíny ve srovnávacím pojetí

Title: Ruské a české syntaktické termíny ve srovnávacím pojetí
Source document: Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 4, pp. 73-77
Extent
73-77
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Бергер, Ольга. Синтаксические термины в русском и чешском языках: сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Brno : Masarykova univerzita, 2021. 141 s. ISBN 978-80-210-9807-7.
Berger, Ol‘ga. Sintaksičeskije terminy v russkom i češskom jazykach: sopostavitel‘nyj aspekt (na materiale vybrannych terminov). Izdanije pervoje. Brno: Masaryk University Press, 2021. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. ISBN 978-80-210-9807-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAUER, J. – MRÁZEK, R. – ŽAŽA, S.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. II, Skladba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960.

[2] BERGER, O.: Sintaksičeskije terminy v russkom i češskom jazykach: sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannych terminov). Brno: Masarykova univerzita 2021. ISBN 978-80-210-9807-7.

[3] FLÍDROVÁ, H.: Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi. Opera Slavica, 2021, 2, s. 73–76.

[4] FLÍDROVÁ, H. – ŽAŽA, S.: Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-244-1104-0.

[5] SLOVÁK, V.: Synkretizmus větných členů v ruštině a češtině. Sinkretizm členov predloženija v russkom i češskom jazykach. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5617-1.