Ke Klaretově spisu Complexionarius

Title: Ke Klaretově spisu Complexionarius
Author: Švanda, Libor
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. [175]-185
Extent
[175]-185
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
Czech
Latin
License: Not specified license
Abstract(s)
The article deals with Claretus' didactic poem Complexionarius (written before 1348) and provides its description and content analysis. Among other Claretus' writings it is related to Medicaminarius, a regimen sanitatis written in the same decade. The poem of 944 leonine verses describes the four human complexiones (temperaments) and puts them into context of so called septem res naturales. Structure of the poem and content of each chapter is outlined, Claretus' method for characterization of each complexio is introduced, and Salernitan Rule of Health is identified as one of author's sources. As a schooltext, Complexionarius allows us to take a look inside the medical theory as it was taught in the middle of 14th century in Bohemia.
Příspěvek je věnován Klaretově didaktické básni Complexionarius, jejímu popisu a obsahovému rozboru. V kontextu dalších Klaretových děl má spis svým tématem i dobou svého vzniku (pravděpodobně 40. léta 14. století) blízko k regiminu Medicaminarius, zaměřen je ovšem úžeji na výklad o lidských complexiones (povahách) a o jejich proměnách. Pozornost je věnována struktuře textu a tomu, jakým způsobem se v něm odráží nauka o septem res naturales. Autor třídí Klaretovy poznatky k jednotlivým complexiones a nově identifikuje některé textové shody s obdobným výkladem v díle Flos medicinae Scholae Salerni. Jako učební text Complexionarius poskytuje vhled do jedné z oblastí teorie medicíny, jak byla v českém prostředí pěstována v polovině 14. století.
References
[1] Flajšhans, Václav. 1923. "Klaret." Listy filologické, 50, 232–244.

[2] Flajšhans, Václav[Ed.]. 1926, 1928. Klaret a jeho družina. Sv. I: Slovníky veršované. Sv. II: Texty glosované. Praha: ČAVU.

[3] Michálek, Emanuel. 1978. "Letora." Naše řeč, 61, 55–56.

[4] Podlaha, Antonín 1922. Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské. Díl II. Praha: ČAVU.

[5] de Renzi, Salvatore – Garzya, Antonio [Eds.]. 2001. "Flos medicinae Scholae Salerni." In Collectio Salernitana I. Napoli: M. D'Auria, 445–516.

[6] Růžičková, Dana. 2007. "De naturis rerum esibilium et potabilium. Regimen sanitatis in the Summa recreatorum compilation." Graeco-Latina Brunensia, 12, 2007, 97–124.

[7] Říhová, Milada. 2004. "Sanitatem conservare. K typologii jednoho druhu středověké literatury." Listy filologické, 127, 54–65.

[8] Říhová, Milada a kol. 2010. Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka.

[9] Schmitt, Wolfram. 1976. "Geist und Überlieferung der regimina sanitatis." In Cogliati Arano, Luisa [Ed.]. Tacuinum sanitatis. Das Buch der Gesundheit. München: Heimeran, 17–35.

[10] Schmitt, Wolfram. 1999. "Res naturales." "Res non naturales." "Res praeter naturam." In Lexikon des Mittelalters. Bd. 7. Struttgart – Weimar: Metzler, sl. 750–752.

[11] Siraisi, Nancy G. 1990. Medieval and Early Renaissance Medicine: an Introduction to Knowledge and Practice. Chicago: University of Chicago Press.

[12] Střelická, Dana. 2004. Summa recreatorum. Středověký sborník intelektuální zábavy. (Dizertační práce.) Brno: Masarykova univerzita.

[13] Švanda, Libor. 2012. "Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen." Graeco-Latina Brunensia, 17, 2012, 2, 209–222.

[14] Vidmanová, Anežka. 1978. "Prolegomena k latinským spisům mistra Klareta." Listy filologické, 101, 193–207.

[15] Vidmanová, Anežka. 1980. "Mistr Klaret a jeho spisy." Listy filologické, 103, 213–223.

[16] Vilikovský, Jan [Rec.]. 1928. "Klaret a jeho družina." Bratislava, 2, 1928, 442–453.