Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1

Image
Contributor
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Magar, Bernd (Translator)
Charvátová, Irma (Translator)
Long, Tony (Translator)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2008
Extent
226 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; I
ISBN
9788021047495
Language
Czech
German
English
Link to MU library catalogue: 568153
Description
  • Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj, glosuje jednotlivé doktorské semináře a také obsah samotné publikace. Sborník obsahuje 19 článků. V příspěvcích se čtenář může dozvědět něco ze života paleolitika Jana Kniese, údaje o osídlení Moravy v mladší době kamenné, zajímavosti o zpracovatelích kovů a jejich výrobcích z doby bronzové, nebo také informace o moravské populaci v raném či vrcholném středověku.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
3-4 Úvodem | pdf icon Měřínský, Zdeněk
hidden-section Zum Gellet
Page Chapter number Title
5-6 Zum Gellet | pdf icon Měřínský, Zdeněk
Page Chapter number Title
7-13 Archeologická (ne)čitelnost nomádů (na příkladě Mongolů - Chalchů) | pdf icon Čermáková, Eva
Page Chapter number Title
14-27 Spory o moravské diluvium Jana Kniese | pdf icon Kostrhun, Petr
Page Chapter number Title
28-35 Lengyelské osídlení střední Moravy : (příspěvek k vypovídacím možnostem dosavadních pramenů) | pdf icon Kalábková, Pavlína
Page Chapter number Title
36-41 Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov | pdf icon Kuča, Martin
Page Chapter number Title
42-68 Zahloubené objekty na sídlišti lidu kultury nálevkovitých pohárů v Opavě-Vávrovicích prizmatem interpretace a statistiky | pdf icon Stabrava, Pavel
Page Chapter number Title
69-83 K problematike spoločenského postavenia metalurgov v dobe bronzovej : hroby metalurgov z územia Čiech, Moravy a Slovenska | pdf icon Pančíková, Zuzana
Page Chapter number Title
84-106 Bronzové nože, dýky a meče z hrobových celků lužické kultury v Horním Slezsku | pdf icon Juchelka, Jiří
Page Chapter number Title
107-122 Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách | pdf icon Novák, Miroslav
Page Chapter number Title
123-138 Příspěvek k poznání pohřebního ritu střední a mladší doby bronzové v oblasti Vyškovské brány | pdf icon Parma, David
Page Chapter number Title
139-144 Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání | pdf icon Goláňová-Vlasatíková, Petra
Page Chapter number Title
145-153 Nálezy římských zvonů na území ČR a naddunajské části Dolních Rakous | pdf icon Jílek, Jan
Page Chapter number Title
154-174 Nové sídlištní nálezy tzv. zlechovského horizontu na jižní Moravě | pdf icon Zeman, Tomáš
Page Chapter number Title
175-186 Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska | pdf icon Vachůt, Petr
Page Chapter number Title
187-198 Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny : (přehled dosavadního bádání) | pdf icon Bláha, Radek
Page Chapter number Title
199-201 Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko | pdf icon Mertlová, Kateřina
Page Chapter number Title
202-207 Upřesnění metod určujících biologický věk staroslovanských dětí | pdf icon Křivanová, Michaela
Page Chapter number Title
208-211 Metody genetického určení pohlaví u kosterního materiálu | pdf icon Vaňharová, Michaela
Page Chapter number Title
212-215 Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě | pdf icon Tvrdý, Zdeněk
Page Chapter number Title
216-221 Kosterní materiál v kontextu archeologických nálezů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci | pdf icon Šín, Lukáš
Page Chapter number Title
222 Seznam použitých zkratek | pdf icon
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
223 Seznam autorů | pdf icon