Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky

Title: Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky
Variant title:
  • Regional distribution of basic schools in the Czech Republic, the main features of its transformation in the 2nd half of the 20th century and its potential consequences
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [35]-51
Extent
[35]-51
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem článku je analyzovat prostorové rozmístění základních škol v Česku na základě podkladů z oficiálních statistik. Současná podoba sítě základních škol je porovnávaná se situací v roce 1961 za účelem identifikace geografických procesů, které charakterizují vývoj sítě ve 2. polovině 20. století. V závěru příspěvku jsou nastíněny některé možné důsledky proměn sítě základních škol v různých typech prostředí. Zvláštní zřetel je kladen na proces uzavírání škol. K uspokojivému zodpovězení otázek vyvstávajících v souvislosti se zanikáním škol by však byl nezbytný intenzivní výzkum v konkrétních mikroregionech.
The aim of the paper is to analyze the spatial distribution of elementary schools in the Czech Republic based on information from official statistical databases. The current state of the primary school network is compared with the situation in 1961 in order to identify geographical processes characterizing spatial changes of the elementary schools network in the second half of the 20th century. The paper concludes with sketching out some potential consequences of this spatial change in different types of context. Special focus is on the process of closing down schools. To obtain satisfactory answers to the questions arising in connection with school closures, the intensive research in individual microregions would however be necessary, the paper concludes.