Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Title: Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
167 s.
Series
  • Etnologické studie; 11
ISBN
9788021057661
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 707239
Description
  • Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.
Note
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Autoři
Chapter number Title Custom text
Autoři | 4
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5
PDF
Chapter number Title Custom text
Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury | 6–19
Válka, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Iluminace Sbírky brněnského městského práva písaře Václava z Jihlavy jako pramen ke studiu dobového odívání | 20–31
Magulová, Iva; Křížová, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu v českých zemích | 32–59
Šimša, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
O tradičním oděvu a módě v 18. století (na příkladech z Boky Kotorské) | 60–74
Radojičić, Dragana
PDF
Chapter number Title Custom text
Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska – ikonografická sonda | 75–105
Drápala, Daniel
PDF
Chapter number Title Custom text
Valach moravský či rumunský? : příspěvek k ikonografii valašských pastevců 18. a počátku 19. století | 106–122
Jeřábková, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Lidový a zlidovělý šperk (na příkladu kvašů z roku 1814) | 123–140
Křížová, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Dětský šperk jako apotropaion | 141–163
Křížová, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
Iconographic sources for the study of traditional culture | 164–167
PDF