Priest-king of the warriors and witch-queen of the others : cargo cult and witch hunt in Indo-European myth and reality

Image
Variant title
Пастырь-король воинов и ведьма-королева остальных : карго-культ и охота на ведьм в индоевропейском мифе и реальности
Author: Cigán, Michal
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2019
Extent
166 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 492
ISBN
978-80-210-9341-6
978-80-210-9342-3 (online : pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6454629
Description
  • Kniha přináší interpretaci dvojice indoevropských mytologických témat s důrazem na jejich komplexní historický a sociálně-kognitivní kontext. Zvolený přístup umožňuje jak přehodnotit tradiční interpretaci všeobecně známého mytologického cyklu, tak i zároveň uvést mytologické téma dosud neuchopené. V první časti knihy je diskutována látka indoevropského stvořitelského mýtu. Závěrem je tvrzení, že protoindoevropský kulturní prostor pravděpodobně vznikl jako důsledek předhistorického kargo kultu. Předprotoindoevropští lovci-sběrači reagovali na příchod afroasijských farmářů způsobem připomínajícím chování moderních domorodých populací, náhle konfrontovaných s přítomností západního industriálního světa. Z toho důvodu jsou stěžejní témata a motivy indoevropského stvořitelského mýtu interpretovány jako možné relikty ideologie předprotoindoevropského kargo kultu. Druhá část knihy je věnována vymezení nové indoevropské mytologické struktury, takzvaného mýtu o honu na čarodějnice. Prostřednictvím analýzy rozličných lokálních podob příběhu o konfliktu elity s démonickým vojskem vedeným čarodějnicí je identifikován základní vzorec tohoto narativu. Jeho sémantika je následně interpretována jako produkt sociálních a rodových nastavení archaických indoevropských společností.
  • In this book an interpretation of two Indo-European mythological themes within their complex context is presented. Especially historical and socio-cognitive aspects of their background are considered. By means of this approach an innovative interpretation of an otherwise traditional mythological structure is proposed as well as a new one introduced. In the first part of the book the matter of well-known Indo-European creation myth is discussed. It is hypothetically concluded that Proto-Indo-European cultural area originated in prehistoric Cargo Cult. Pre-Proto-Indo-European hunters-gatherers reacted to the appearance of technologically advanced Afro-Asiatic farmers in a way similar to a response of traditional societies abruptly confronted with the presence of the western industrial world. Certain motives and themes of Indo-European creation myth are then interpreted as possible semantic relics of Pre-Proto-Indo-European Cargo Cult ideology.In the second part an attempt to present the brand new Indo-European mythological structure, so called witch-hunting myth, is made. Various local manifestations of narrative dealing with the conflict of elites with the demonic army led by a female witch are analyzed. A basic sujet pattern is identified and then interpreted as an outcome of archaic Indo-European societies' social and gender setting.
License: Not specified license
Rights holder
Masaryk University Press
Michal Cigán
Rights access
open access
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
7-9 Introduction | pdf icon Cigán, Michal
Theoretical background
Page Chapter number Title
13-14 Theoretical background : [introdution part] | pdf icon Cigán, Michal
15-16 1 | Indo-Europeans : Urheimat and Folkgeist issue | pdf icon Cigán, Michal
17-27 2 | Myth and its academic reflection | pdf icon Cigán, Michal
28-32 3 | Terminology | pdf icon Cigán, Michal
33-34 4 | Methodology | pdf icon Cigán, Michal
35 5 | Selected texts | pdf icon Cigán, Michal
Analysis and interpretation
Page Chapter number Title
39-81 1 | Ritual against the brother | pdf icon Cigán, Michal
82-147 2 | War against the witch | pdf icon Cigán, Michal
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
149-156 Conclusion | pdf icon Cigán, Michal
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
157-163 Bibliography | pdf icon Cigán, Michal
hidden-section Резюме
Page Chapter number Title
165-166 Резюме | pdf icon Cigán, Michal