Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968 : die Verwandlung eines wenig geachteten Genres

Image
Variant title
German university novel since 1968 : transformation of the underrated genre
Edition
Erste Ausgabe
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
230 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 469
ISBN
978-80-210-8740-8
978-80-210-8741-5 (online : pdf)
Language
German
Link to MU library catalogue: 6403600
Description
  • Práce se zabývá proměnou německy psaného univerzitního románu po roce 1968. Autor rozděluje korpus 33 románů podle způsobu, jakým jsou napsány, na čtyři typy: 1. univerzitní kriminální román, 2. univerzitní romány, které jsou vyprávěny ze subjektivní perspektivy, 3. zábavné a satirické univerzitní romány a 4. experimentální univerzitní romány. Dosavadní ne příliš rozsáhlý výzkum redukoval německý univerzitní román na několik málo děl a připisoval mu i z důvodu svého omezeného zaměření na zobrazení vztahu mezi univerzitou a společností nízkou literární úroveň. Oproti tomu spatřuje autor hlavní měřítko literární kvality univerzitního románu ve vzájemném stupňování se vybraného způsobu psaní a univerzitního tématu. Práce ukazuje, že doposud opomíjené, popř. nedostatečně interpretované romány (experimentální, subjektivní univerzitní romány, ale i některé, které se těmto typům blíží) vykazují vyšší kvalitu. Diferencovanější pohled na univerzitní román, který práce přináší, má přispět k tomu, aby byl vnímán jako hodnotný žánr.
  • The thesis deals with the transformation of the German-language university novel after 1968. The author divides the corpus of 33 novels into four types, according to the way they are written: 1. university criminal novel, 2. university novels that are narrated from the subjective perspective, 3. entertaining and satirical university novels and 4. experimental university novels. The present research has been too narrow and has reduced the German university novel to a couple of writings. Also, due to its limited focus on depicting the association between university and society, the existing research has credited the genre with a low literary level. By contrast, the author of the thesis sees the main measure of the literary quality of the university novel in the mutual escalation of both the selected way of writing and the university topic. The thesis shows that the novels which have so far been ignored or interpreted in an insufficient way (not only experimental and subjective university novels but also some that bear resemblance to these types) evince a higher quality. A more differentiated look at the university novel brought by the thesis should contribute to the fact that the genre is perceived as one of great value.
License: Not specified license
Rights holder
Vojtěch Trombik
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section [Danksagung]
Page Chapter number Title
[5] [Danksagung] | pdf icon Trombik, Vojtěch
hidden-section Einleitung
Page Chapter number Title
9-18 Einleitung | pdf icon Trombik, Vojtěch
Page Chapter number Title
19-62 1 | Der deutschsprachige Uni-Krimi | pdf icon Trombik, Vojtěch
Page Chapter number Title
63-134 2 | Der Universitätsroman und die subjektive Perspektive | pdf icon Trombik, Vojtěch
Page Chapter number Title
135-175 3 | Der unterhaltsame satirische Universitätsroman | pdf icon Trombik, Vojtěch
Page Chapter number Title
176-213 4 | Der experimentelle Universitätsroman | pdf icon Trombik, Vojtěch
hidden-section Schluss
Page Chapter number Title
214-223 Schluss | pdf icon Trombik, Vojtěch
Page Chapter number Title
224-225 German university novel since 1968 : transformation of the underrated genre : summary | pdf icon Trombik, Vojtěch
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
226-230 Bibliographie | pdf icon Trombik, Vojtěch