Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Image
Variant title
[Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno]
Contributor
Borovský, Tomáš (Editor)
Němec, Jiří (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
164 s.
Series
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9258-7
978-80-210-9259-4 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6445024
Description
  • Při založení Masarykovy university byly na její filozofické fakultě nejsilněji zastoupeny historické obory. Letošní sté výročí nabízí jedinečnou příležitost ohlédnout se za proměnami, jimiž historické obory během prvního století existence univerzity prošly. Z historického semináře se postupně oddělovaly a vedle něj také vznikaly další semináře a ústavy s úzkou vazbou k historii i jejím postupům – dějiny umění, archeologie, muzeologie, archivnictví a pomocné vědy historické, etnologie. Autory předkládané publikace vedla snaha odpovědět na otázky, jaký byl význam jmenovaných brněnských seminářů v dějinách vědy a vzdělanosti v domácím a mezinárodním kontextu, jaké osobnosti v Brně vyrostly či jaké vnější vlivy působily na institucionální utváření historických oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Publikace je proto rozdělena do tří částí: Institucionální vývoj; Osobnosti; Tradice, inovace a projekty. V této perspektivě sledují autoři vývoj dnešního Historického ústavu, Semináře dějin umění, Ústavu pomocných věd historických a archivnictví, Ústavu evropské etnologie a Ústavu archeologie a muzeologie v proměnách dějin českých zemí od vzniku samostatného Československa až do současnosti.
  • When Masaryk University was first established, the disciplines related to historical study were most strongly represented. This year's 100th anniversary of the founding of Masaryk University offered a unique opportunity to look back on the changes that these fields of historical study have undergone in the university's first century. Over time, they gradually separated from the history seminary, and other seminaries and institutes were established which were closely connected to history and its processes, such as those pertaining to the history of art, archaeology, museology, archival and auxiliary historical sciences, and ethnology. The authors of this publication endeavoured to answer questions concerning the significance of these Brno seminaries for the history of science and learning in both domestic and international contexts, the personalities who emerged in Brno, and what external influences were at work in the creation of fields of history as institutions at Masaryk University Faculty of Arts. The publication is divided into three parts: Institutional Development; Personalities; and Traditions, Innovations and Projects. It is from this perspective that the authors look at the development of today's Department of History, the Department of the History of Art, the Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies, the Department of European Ethnology and the Department of Archaeology and Museology throughout the twists and turns of Czech history from the founding of independent Czechoslovakia to the present day.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Dagmar Grossmannová
Petr Kostrhun
Vladimír Vašků
Rights access
embargoed access
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
7 Úvodem | pdf icon Borovský, Tomáš; Němec, Jiří
Institucionální vývoj historických oborů
Page Chapter number Title
11-12 Založení Masarykovy univerzity a její filozofické fakulty | pdf icon Němec, Jiří
13-28 Pospolu, a přece rozděleni : Historický ústav / Ústav pomocných věd historických a archivnictví | pdf icon Bárta, Stanislav; Němec, Jiří
29-36 Tradice v novém: proměny studia dějin umění : Seminář dějin umění | pdf icon Kroupa, Jiří
37-40 Cesta brněnské archeologické školy : Ústav archeologie a muzeologie | pdf icon Kostrhun, Petr
41-45 Etnologové a tradice – most mezi minulostí a současností : Ústav evropské etnologie | pdf icon Drápala, Daniel
46-48 Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie : Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie | pdf icon Kirsch, Otakar
Historie
Page Chapter number Title
51-52 Rudolf Urbánek (1877–1962) : "Mé místo je jinde" | pdf icon Borovský, Tomáš
52-53 František Hrubý (1897–1943) : průkopník hospodářských a sociálních dějin | pdf icon Borovský, Tomáš
53-54 Rudolf Holinka (1899–1953) : "Nechci podceňovat metodu, ale bráním znalost faktů" | pdf icon Borovský, Tomáš
54-55 Josef Macůrek (1901–1992) : nemo ultra posse tenetur | pdf icon Borovský, Tomáš
56-57 Jaroslav Kudrna (1926–1996) : na rozlehlém poli dějin a historického myšlení | pdf icon Borovský, Tomáš
57-58 Jaroslav Marek (1926–2011) : strážce kontinuity | pdf icon Borovský, Tomáš
59-60 Jaroslav Mezník (1928–2008) : od středověkého města k Chartě 77 | pdf icon Borovský, Tomáš
60-62 Josef Válka (1929–2017) : hospodářská základna, kulturní jednota | pdf icon Borovský, Tomáš
62-63 Jan Janák (1932–2008) : nenápadný půvab dějin správy | pdf icon Borovský, Tomáš
63-64 Ctibor Nečas (1933–2017) : historie jako prostředek proti kolektivnímu zapomnění | pdf icon Němec, Jiří
64-65 Jiří Malíř (1949) : rodem Valach, rozhledem Evropan, profesí historik | pdf icon Borovský, Tomáš
Pomocné vědy historické a archivnictví
Page Chapter number Title
66-67 Václav Hrubý (1885–1933) : "Ctižádost objevovati nové světy" | pdf icon Bárta, Stanislav
67-68 Jindřich Šebánek (1900–1977) : český diplomatář jako vědeckopedagogický program | pdf icon Havel, Dalibor
68-69 Sáša Dušková (1915–2002) : významná badatelka a editorka v oboru středověké diplomatiky | pdf icon Vašků, Vladimír
69-70 Miroslav Flodr (1929–2015) : brněnské diplomatické škole navzdory | pdf icon Havel, Dalibor
71-72 Jiří Sejbal (1929–2004) : zakladatel moderní vědecké numizmatiky na Moravě | pdf icon Grossmannová, Dagmar
72 Vladimír Vašků (1933) : zakladatel raně novověké diplomatiky | pdf icon Krmíčková, Helena
Dějiny umění
Page Chapter number Title
73-74 Eugen Dostál (1889–1943) : představitel vídeňské školy dějin umění v Brně | pdf icon Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
74-75 Antonín Friedl (1890–1975) : "intuitivní" znalec středověkého malířství | pdf icon Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
76-77 Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství | pdf icon Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
78-79 Václav Richter (1900–1970) : historik architektury a jeho filozofický výklad uměleckého díla | pdf icon Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
79-81 Zdeněk Kudělka (1926–2000) : "přesný a pestrý" historik barokní a moderní architektury | pdf icon Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka
81-82 Jaroslav Sedlář (1936) : historik moderního umění mezi výkladem jeho poetiky a filozofující estetiky | pdf icon Kroupa, Jiří
82-83 Ivo Krsek (1922–1993) : objevitel a znalec moravského barokního malířství | pdf icon Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka
83-85 Jiří Kroupa (1951) : "sociolog vidění" na cestě k historickému objasňování smyslu uměleckého díla | pdf icon Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří
85-86 Lubomír Slavíček (1949) : galerijní expert a znalec sběratelství 16.–20. století | pdf icon Jakubec, Ondřej
Archeologie
Page Chapter number Title
87-88 Eduard Šimek (1883–1963) : zakladatel archeologie na brněnské univerzitě | pdf icon Kostrhun, Petr
88-89 František Kalousek (1901–1988) : budovatel brněnské archeologické školy | pdf icon Kostrhun, Petr
89-90 Bořivoj Dostál (1929–1994) : přední archeolog Velké Moravy | pdf icon Kostrhun, Petr
90-92 Vladimír Podborský (1932) : doyen moravské pravěké archeologie | pdf icon Kostrhun, Petr
92-93 Zdeněk Měřínský (1948–2016) : encyklopedista archeologie středověku | pdf icon Kostrhun, Petr
Etnologie
Page Chapter number Title
94-95 Antonín Václavík (1891–1959) : zakladatel moravské národopisné školy | pdf icon Drápala, Daniel
95-96 Richard Jeřábek (1931–2006) : od národopisu k evropské etnologii | pdf icon Drápala, Daniel
96-97 Dušan Holý (1933) : dvojjediná osobnost – etnomuzikolog a interpret lidových písní | pdf icon Drápala, Daniel
97-98 Václav Frolec (1934–1992) : od Moravy do panonsko-podunajského prostoru | pdf icon Drápala, Daniel
Muzeologie
Page Chapter number Title
99-100 Jan Jelínek (1926–2004) : organizátor české a světové muzeologie | pdf icon Kirsch, Otakar
100-101 Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) : autor muzeologické koncepce | pdf icon Kirsch, Otakar
101-102 Zdeněk Vašíček (1933–2011) : muzeologie jako cesta k mezinárodní vědecké kariéře | pdf icon Kirsch, Otakar
hidden-section [Obrazová příloha]
Page Chapter number Title
103-110 [Obrazová příloha] | pdf icon
Tradice – Inovace – Projekty
Page Chapter number Title
113-123 Historický ústav | pdf icon Borovský, Tomáš; Němec, Jiří
124-129 Ústav pomocných věd historických a archivnictví | pdf icon Havel, Dalibor; Bárta, Stanislav
130-135 Seminář dějin umění | pdf icon Jakubec, Ondřej
136-140 Ústav archeologie a muzeologie | pdf icon Macháček, Jiří
141-146 Ústav evropské etnologie | pdf icon Drápala, Daniel
147-150 Oddělení muzeologie ústavu archeologie a muzeologie | pdf icon Jagošová, Lucie; Loskotová, Irena
hidden-section Prameny a bibliografie
Page Chapter number Title
151-154 Prameny a bibliografie | pdf icon
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
155-156 Seznam autorů | pdf icon
Page Chapter number Title
157-160 Under the protection of Clio : historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University | pdf icon
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
161-164 Jmenný rejstřík | pdf icon