Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení

Title: Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení
Author: Soukup, Daniel
Source document: Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 27-53
Extent
27-53
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In the Old Czech composition Tkadleček (The Weaver; after 1407) the late medieval Bohemian literature achived its pinnacle; it is considered one of the most important works of Czech literary canon. The origin of this anonymous work can be traced back to an extraordinary German text Ackermann aus Böhmen (The Ploughman from Bohemia; around 1400) by Johannes von Tepl. Both compositions are linguistically sublime and present compelling problems, aspiring to more than mere linguistic artistry. The paper focuses on a genre analysis of the text, demonstrating that Tkadleček belongs to the tradition of consolatory rhetoric, drawing special attention to the context of lay piety and pastoral care in Late Middle Ages.
References
[1] BERTAU, Karl (ed.), 1994. Johannes de Tepla, civis Zatensis, Epistola cum Libello Ackermann und Das Büchlein Ackermann: nach der Freiburger Hs. 163 und nach der Stuttgarter Hs. HB X 23 (Berlin: Walter de Gruyter)

[2] CICERO, Marcus Tullius, 1976. Tuskulské rozhovory (Praha: Svoboda)

[3] DINZL-RYBÁŘOVÁ, Agáta (ed.), 2006a. Tkadleček (Klagenfurt/Celovec: Wieser)

[4] EPIKTÉTOS, 1972. Rukojeť – Rozpravy (Praha: Svoboda)

[5] HANKA, Václav (ed.), 1824. Starobylá skládanie: Památka XIV. věku: VI (Praha: Antonín Kronberger)

[6] HRUBÝ, Hynek – ŠIMEK, František (eds.), 1923. Tkadleček (Praha: Česká akademie věd a umění)

[7] JAN ZE ŽATCE, 1985. Oráč z Čech (přel. Jaromír Povejšil) (Praha: Vyšehrad)

[8] SOKOL, Jan (ed.), 2000. Mistr Eckhart a středověká mystika (Praha: Vyšehrad)

[9] ŠIMEK, František (ed.), 1940. Tkadleček: hádka milence s Neštěstím, které ho připravilo o jeho milenku (Praha: Česká grafická unie)

[10] ŠIMEK, František – KUBÍKOVÁ, Ludmila (eds.), 1974. Tkadleček: Hádka milence s Neštěstím (Praha: Odeon)

[11] ALESSIO, Franco, 2008. "Scholastika", in Encyklopedie středověku (Praha: Vyšehrad), s. 664–675

[12] BARTOŠ, František Michálek, 1939. "Kdo jest autorem Tkadlečka?", Listy filologické 66, s. 205–208

[13] BARTSCH, Karl, 1887. "Nunnenpeck, Lienhard", in Allgemeine Deutsche Biographie 24 (Leipzig: Duncker & Humblot), s. 55

[14] BLUMENFELD-KOSINSKI, Renate – ROBERTSON, Duncan – BRADLEY WARREN, Nancy (eds.), 2002. The Vernacular Spirit: Essays on Medieval Religious Literature (New York: Palgrave)

[15] BOËTHIUS, 2012. Filosofie utěšitelkou (Praha: Vyšehrad)

[16] BOK, Václav, 1989. "Zwei Beiträge zu Johannes von Tepl", Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 118, s. 180–189

[17] BOK, Václav, 2007. "Jan z Teplé, staré otázky a nové a starší odpovědi k jeho životu a dílu", in Der Ackermann aus Böhmen. Deutsch-tschechische Konferenz über den Tod und das Sterben (Tagungsband) (Praha: Sdružení rodáků a přátel města Žatce), s. 18–25

[18] CURTIUS, Robert, 1998. Evropská literatura a latinský středověk (Praha: Triáda)

[19] DINZL-RYBÁŘOVÁ, Agáta, 2006b. Der Ackermann aus Böhmen und der alttschechische Tkadleček (Göppingen: Kümmerle)

[20] HAUSMANN, Albrecht, 2003. "Der Ackermann aus Böhmen und die Prager Juden um 1400", Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 125, Heft 2, s. 292–323

[21] HEIDENREICHOVÁ, Gabriele, 1936. Der altčechische Tkadleček in seinen Beziehungen zum Ackermann aus Böhmen (Vídeň) – diplomová teze 1937 "Staročeský Tkadleček a poměr jeho stylu k německé skladbě Ackermann aus Böhmen", Slovo a slovesnost III, s. 87–98

[22] KRANÁT, Jan, 2013. Filozofie a neštěstí, Psychosociální krizová spolupráce (Praha: Grada Publishing), s. 43–49

[23] MCDONALD, William C., 1981. 'Whose Bread I Eat:' The Song-Poetry of Michel Beheim (Göppingen: Kümmerle)

[24] MENŠÍK, Jan, 1943/44. "Ohlas Albertova Ráje duše v Tkadlečkovi, Český časopis filologický II/1, s. 97–107

[25] MENŠÍK, Jan, 1946. K českým překladům "Ráje duše", Sborník filologický XII, 1946, s. 345–455

[26] MENŠÍK, Jan, 2006. Počátky staročeské mystiky (Praha: Dauphin) (původně 1948, Praha: Orbis 1948)

[27] MOOS, Peter von, 1971. Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trost-literatur über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer. 4 svazky (München: Wilhelm Fink)

[28] MUSÍLEK, Martin, 2008. "Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století", in Dvory a rezidence ve středověku 2. Skladba a kultura středověké společnosti = Supplementum Mediaevalia Historica Bohemica 2 (Praha: Historický ústav), s. 475–505

[29] NECHUTOVÁ, Jana, 1995. Úděl a útěcha (Heršpice: Eman)

[30] RETTELBACH, Johannes, 2001. "Preining, Jörg", Neue Deutsche Biographie 20 (Berlin: Duncker & Humblot), s. 686

[31] RITTGERS, Ronald K., 2012. The Reformation of Suffering: Pastoral Theology and Lay Piety in Late Medieval and Early Modern Germany (Oxford: Oxford University Press)

[32] ROSENFELD, Hellmut, 1955. "Beheim, Michael", in Neue Deutsche Biographie 2 (Berlin: Duncker & Humblot), s. 6

[33] SCHAMSCHULA, Walter, 1990. "Oráč z Čech a Tkadleček: Nový pohled na jejich vztah", Český časopis historický 88, č. 6, s. 824–833

[34] SENNER, Walter, 2013. "Meister Eckhart's Life, Training, Career, and Trial", A Companion to Meister Eckhart (ed. Jeremiah Hackett) (Leiden, Brill), s. 7–84

[35] SOMMERFELDT, Gustav, 1906. "Zu Langensteins De contemptu mundi", Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 31, s. 483–486

[36] SOUKUP, Pavel, 2011. Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra (Praha: Filosofia)

[37] STANOVSKÁ, Sylvie, 1999. Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen" und "Tkadlec" (Brno: Masarykova universita)

[38] STANOVSKÁ, Sylvie, 2008. "K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi", in Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity V 11, č. 11 (Brno: Masarykova univerzita), s. 5–14

[39] ŠAFÁŘOVÁ, Sylvie, 2012. Tkadleček a Oráč z Čech, bakalářská diplomová práce (Brno: Masarykova univerzita)

[40] THOMAS, Alfred, 2005. Čechy královny Anny: Česká literatura a společnost v letech 1310–1420 (Brno: Host)

[41] TROST, Pavel, 1995a. "Tři poznámky k staročeské literatuře", Studie o jazycích a literatuře (Praha: Torst), s. 402–406

[42] TROST, Pavel, 1995b. "Poznámky k Oráči z Čech", Studie o jazycích a literatuře (Praha: Torst), s. 412–414

[43] TŘEŠTÍK, Dušan, 1956. "K otázce autorství staročeského Tkadlečka", Zápisky katedry československých dějin a archivního studia (Praha: F-HF UK), s. 3–10

[44] URBÁNEK, Rudolf, 1951. "Satirická skládání budyšínského rukopisu M. Vavřince z Březové z r. 1420 v rámci ostatní jeho činnosti literární", Věstník Královské české společnosti nauk, č. 3, s. 1–38

[45] VIDMANOVÁ, Anežka, 1962. "Burleyovy Životy starých filosofů a jejich české překlady", Rozpravy ČSAV 72, řada SV, seš. 7, s. 14–41

[46] VIDMANOVÁ, Anežka, 1975. "Středolatinská beletrie a Čechy", in Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata (Brno: Universita J. E. Purkyně), s. 235–246

[47] VILIKOVSKÝ, Jan, 1948. "Tkadleček", in Písemnictví českého středověku (Praha: Universum), s. 220–236

[48] VOIT, Petr, 2014. Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan: na okraj jednoho badatelského vakua, Česká literatura 2, s. 163–183

[49] WALLICZEK, Wolfgang, 1979. "Konrad von Würzburg", in Neue Deutsche Biographie 12 (Berlin: Duncker & Humblot), s. 554–557

[50] WIBERG PEDERSEN, Else Marie, 2002. "Can God Speak in the Vernacular? On Beatrice of Nazareth's Flemish Exposition of the Love of God", in The Vernacular Spirit: Essays on Medieval Religious Literature (New York: Palgrave), s. 185–208

[51] WIETHAUS, Ulrike, 2002. "Thieves and Carnivals: Gender in German Dominican Literature of the Fourteenth Century", in The Vernacular Spirit: Essays on Medieval Religious Literature (New York: Palgrave), s. 209–238

[52] WILLIAMS-KRAPP, Werner, 2002. "The Erosion of a Monopoly: German Religious Literature in the Fifteenth Century", in The Vernacular Spirit: Essays on Medieval Religious Literature (New York: Palgrave), s. 239–259

[53] WOGAN-BROWNE, Jocelyn – WATSON, Nicholas – TAYLOR, Andrew – EVANS, Ruth (eds.), 1999. The Idea of Vernacular: An Anthology of Middle English Literary Theory: 1280–1520 (Exeter: University of Exeter Press)

[54] ZATOČIL, Leopold, 1938. "Poznámky o slohu stč. Tkadlečka a jeho poměru k Ackermannovi", Časopis pro moderní filologii 24, s. 144–160